ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī

        Silakkhandhavagge ambatthasuttam tatiyam
   [141] Evamme sutam. Ekam samayam bhagava kosalesu carikancaramano
mahata   bhikkhusamghena   saddhim   pancamattehi  bhikkhusatehi  yena
icchanangalannama  1-  kosalanam  brahmanagamo  tadavasari . tatra
sudam bhagava icchanangale viharati icchanangalavanasande.
   [142] Tena kho pana samayena brahmano pokkharasati ukkattham
ajjhavasati  sattussadam  satinakatthodakam  sadhannam  rajabhoggam  ranna
pasenadikosalena  dinnam  rajadayam  brahmadeyyam  .  assosi  kho
brahmano  pokkharasati  samano  khalu  bho  gotamo  sakyaputto
sakyakula  pabbajito  kosalesu  carikancaramano  mahata  bhikkhusamghena
saddhim  pancamattehi  bhikkhusatehi  icchanangalam anuppatto icchanangale
viharati  icchanangalavanasande tam kho pana bhavantam gotamam evamkalyano
kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagava  araham  sammasambuddho
vijjacaranasampanno   sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi
sattha  devamanussanam  buddho  bhagavati  so  imam  lokam  sadevakam
samarakam  sabrahmakam  sassamanabrahmanim  pajam  sadevamanussam sayam abhinna
sacchikatva  pavedeti  so  dhammam deseti adikalyanam majjhekalyanam
pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam
@Footnote: 1 Si. icchanankalam nama.
Pakaseti sadhu kho pana tatharupanam arahatam dassanam hotiti.
   [143]  Tena  kho  pana samayena brahmanassa pokkharasatissa
ambattho  nama  manavo  antevasi  hoti  ajjhayako  mantadharo
tinnam   vedanam   paragu   sanighanduketubhanam   sakkharappabhedanam
itihasapancamanam   padako  veyyakarano  lokayatamahapurisalakkhanesu
anavayo  anunnatapatinnato  sake  acariyake  tevijjake pavacane
yamaham janami tam tvam janasi yam tvam janasi tamaham janamiti.
   {143.1}  Athakho  brahmano  pokkharasati  ambattham  manavam
amantesi  ayam  tata ambattha samano gotamo sakyaputto sakyakula
pabbajito  kosalesu  carikancaramano  mahata  bhikkhusamghena  saddhim
pancamattehi  bhikkhusatehi  icchanangalam  anuppatto  icchanangale
viharati  icchanangalavanasande tam kho pana bhavantam gotamam evamkalyano
kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagava  araham  sammasambuddho
vijjacaranasampanno   sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi
sattha devamanussanam buddho bhagavati so imam lokam sadevakam samarakam
sabrahmakam   sassamanabrahmanim  pajam  sadevamanussam  sayam  abhinna
sacchikatva  pavedeti  so  dhammam deseti adikalyanam majjhekalyanam
pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam
pakaseti sadhu kho pana tatharupanam arahatam dassanam hotiti ehi tvam
tata  ambattha  manava  yena  samano  gotamo  tenupasankama
Upasankamitva  samanam  gotamam  janahi  yadi  va tam bhavantam gotamam
tathasantamyeva  saddo  abbhuggato  yadi  va  no  tatha yadi va
so  bhavam  gotamo  tadiso  yadi  va  na tadiso tatha mayantam
bhavantam gotamam vedissamati.
   {143.2}  Yathakatham  panaham bho tam bhavantam gotamam janissami
yadi  va  tam  bhavantam  gotamam tathasantamyeva saddo abbhuggato yadi
va no tatha yadi va so bhavam gotamo tadiso yadi va na tadisoti.
Agatani kho tata ambattha amhakam mantesu dvattimsamahapurisalakkhanani
yehi  samannagatassa  mahapurisassa  dve  va gatiyo bhavanti ananna
sace  agaram  ajjhavasati raja hoti cakkavatti dhammiko dhammaraja
caturanto   vijitavi   janapadatthavariyappatto  sattaratanasamannagato
tassimani  satta  ratanani  bhavanti  seyyathidam  cakkaratanam  hatthiratanam
assaratanam  maniratanam  itthiratanam  gahapatiratanam  parinayakaratanameva  sattamam
parosahassam kho panassa putta bhavanti sura virangarupa parasenappamaddana
so  imam  pathavim  sagarapariyantam adandena asatthena dhammena abhivijiya
ajjhavasati  sace  pana  agarasma  anagariyam  pabbajati araham hoti
sammasambuddho loke vivatacchado aham kho pana tata ambattha mantanam
data tvam mantanam patiggahitati.
   {143.3}  Evam  bhoti  kho  ambattho manavo brahmanassa
pokkharasatissa    patissutva    utthayasana    brahmanam
pokkharasatim   abhivadetva   padakkhinam  katva  valavarathamaruyha
Sambahulehi  manavehi  saddhim  yena  icchanangalavanasando  tena
payasi yavatika yanassa bhumi yanena gantva yana paccorohitva
pattiko va aramam pavisi.
   [144]  Tena  kho pana samayena sambahula bhikkhu abbhokase
cankamanti  . athakho ambattho manavo yena te bhikkhu tenupasankami
upasankamitva te bhikkhu etadavoca kaham nu kho bho etarahi so bhavam
gotamo viharati tam hi mayam bhavantam gotamam dassanaya idhupasankantati.
Athakho  tesam  bhikkhunam  etadahosi  ayam  kho  ambattho  manavo
abhinnatakolanno  ceva  abhinnatassa  ca brahmanassa pokkharasatissa
antevasi  agaru  kho  pana  bhagavato  evarupehi  kulaputtehi
saddhim  kathasallapo  hotiti  .  te  ambattham  manavam etadavocum
eso  ambattha  viharo samvutadvaro tena appasaddo upasankamitva
ataramano  alindam  pavisitva  ukkasitva  aggalam  akotehi
vivarissati  te  bhagava dvaranti . athakho ambattho manavo yena
so  viharo  samvutadvaro tena appasaddo upasankamitva ataramano
alindam  pavisitva  ukkasitva  aggalam akotesi . vivari bhagava
dvaram  .  pavisi  ambattho manavo . manavakapi kho pavisitva
bhagavata  saddhim  sammodimsu  sammodaniyam  katham  saraniyam vitisaretva
ekamantam nisidimsu.
   [145]  Ambattho pana manavo cankamantopi nisinnena bhagavata
Kanci  kanci  katham  saraniyam  vitisareti  thitopi nisinnena bhagavata
kanci  kanci  katham  saraniyam  vitisareti . athakho bhagava ambattham
manavam  etadavoca  evam  nu  te  ambattha  brahmanehi vuddhehi
mahallakehi  acariyapacariyehi  saddhim  kathasallapo hoti yathayidam caram
tittham nisinnena maya kanci kanci katham saraniyam vitisaresiti.
   {145.1} No hidam bho gotama gacchanto va hi bho gotama gacchantena
brahmano  brahmanena  saddhim  sallapitumarahati  thito  va  hi bho
gotama  thitena  brahmano  brahmanena saddhim sallapitumarahati nisinno
va  hi  bho  gotama  nisinnena  brahmano  brahmanena  saddhim
sallapitumarahati  sayano  va  hi  bho  gotama sayanena brahmano
brahmanena  saddhim  sallapitumarahati  ye ca kho bho gotama mundaka
samanaka  ibbha  kanha  bandhupadapacca  tehipi  me  saddhim evam
kathasallapo hoti yathariva bhota gotamenati . atthikavato kho pana
te  ambattha idhagamanam ahosi yayeva kho panatthaya agaccheyyatha
tameva  attham sadhukam manasikareyyatha avusitavayeva kho pana ambattho
manavo vusitamani kimannatra avusitattati.
   {145.2} Athakho ambattho manavo bhagavata avusitavadena vuccamano
kupito  anattamano  bhagavantamyeva  khumsento  bhagavantamyeva  vambhento
bhagavantamyeva vadamano samano ca me bho gotamo papito bhavissatiti bhagavantam
etadavoca canda bho gotama sakyajati pharusa bho gotama sakyajati lahusa
Bho  gotama  sakyajati  rabhasa bho gotama sakyajati ibbha santa
ibbha  samana  na brahmane sakkaronti na brahmane garukaronti
na  brahmane  manenti  na  brahmane  pujenti  na brahmane
apacayanti  tayidam  bho gotama na channam 1- tayidam nappatirupam yadime
sakya  ibbha  santa  ibbha  samana  na brahmane sakkaronti
na  brahmane  garukaronti  na  brahmane manenti na brahmane
pujenti  na  brahmane  apacayantiti  .  itiha ambattho manavo
imam pathamam sakyesu ibbhavadam nipatesi.
   [146] Kim pana te ambattha sakya aparaddhunti . ekamidaham
bho  gotama  samayam acariyassa brahmanassa pokkharasatissa kenacideva
karaniyena  kapilavatthum  agamasim  yena sakyanam santhagaram tenupasankamim
tena kho pana samayena sambahula sakya ceva sakyakumara ca santhagare
uccesu  asanesu  nisinna  honti  annamannam angulipatodakehi 2-
sanjagghanta  sankilanta  annadatthum  mamanneva  manne  anujagghanta
na  mam koci asanenapi nimantesi tayidam bho gotama na channam tayidam
nappatirupam yadime sakya ibbha santa ibbha samana na brahmane
sakkaronti  na  brahmane  garukaronti  na brahmane manenti na
brahmane  pujenti  na  brahmane apacayantiti . itiha ambattho
manavo idam dutiyam sakyesu ibbhavadam nipatesi.
@Footnote: 1 Si. na ca channam. 2 angulipatodakenatipi patho.
   [147] Latukikapi kho ambattha sakunika sake kulavake kamalapini
hoti sakam kho panetam ambattha sakyanam yadidam kapilavatthum na arahatayasma
ambattho  imaya  appamattaya  abhisajjitunti cattarome bho gotama
vanna  khattiya  brahmana  vessa  sudda  .  imesam hi bho
gotama  catunnam vannanam tayo vanna khattiya ca vessa ca sudda
ca  annadatthum  brahmanasseva  paricaraka  sampajjanti  tayidam  bho
gotama  na  channam  tayidam  nappatirupam  yadime  sakya ibbha santa
ibbha  samana  na brahmane sakkaronti na brahmane garukaronti
na  brahmane  manenti  na  brahmane  pujenti  na brahmane
apacayantiti  .  itiha  ambattho  manavo  idam  tatiyam  sakyesu
ibbhavadam nipatesi.
   [148] Athakho bhagavato etadahosi atibalham kho ayam ambattho
manavo sakyesu ibbhavadena nimmadeti yannunaham gottam puccheyyanti.
Athakho  bhagava ambattham manavam etadavoca kathamgottosi ambatthati .
Kanhayanohamasmi  bho  gotamati  . poranam kho pana te ambattha
matapettikam  nama  gottam  anussarato  ayyaputta  sakya bhavanti
dasiputto  tvamasi  sakyanam  sakya  kho  pana  ambattha  rajanam
ukkakam 1- pitamaham dahanti 2-.
   [149]  Bhutapubbam  ambattha  raja ukkako ya sa mahesi
@Footnote: 1 Si. okkakam. 2 Si. dissanti.
Piya  manapa  tassa  puttassa rajjam parinametukamo jetthakumare
ratthasma  pabbajesi  ukkamukham  karakandum  hatthinikamsinipuram  .  te
ratthasma pabbajita himavantapasse pokkharaniya tire mahasakavanasando
tattha  vasam  kappesum  .  te  jatisambhedabhaya  sakahi  bhaganihi
saddhim samvasam kappesum.
   {149.1} Athakho ambattha raja ukkako amacce parisajje
amantesi kaham nu kho bho etarahi kumara sammantiti . Atthi deva
himavantapasse  pokkharaniya  tire  mahasakavanasando  tatthetarahi
kumara   sammanti   te   jatisambhedabhaya   sakahi  bhaginihi
saddhim  samvasam kappentiti . athakho ambattha raja ukkako udanam
udanesi sakya vata bho kumara paramasakya vata bho kumarati .
Tadagge  kho  pana  ambattha sakya pannayanti . so ca sakyanam
pubbapuriso  .  ranno  kho  pana  ambattha ukkakassa disa nama
dasi  ahosi  sa kanham nama janesi . jato kanho pabyahasi
dhovatha  mam  amma  nhapetha  mam amma imasma mam amma asucisma
parimocetha  atthaya te 1- bhavissamiti . yatha kho pana ambattha
etarahi manussa pisace pisacati sanjananti evameva kho ambattha
tena  kho  pana  samayena  manussa pisace kanhati sanjananti .
Te  evamahamsu  ayam  jato  pabyahasi  kanho  jato pisaco
jatoti . tadagge kho pana ambattha kanhayana pannayanti . so
@Footnote: 1 votipi patho.
Ca  kanhayananam  pubbapuriso  .  iti  kho  te ambattha poranam
matapettikam  nama  gottam  anussarato  ayyaputta  sakya bhavanti
dasiputto tvamasi sakyananti.
   [150] Evam vutte te manavaka bhagavantam etadavocum ma bhavam
gotamo  ambattham  manavam  atibalham  dasiputtavadena  nimmadesi
sujato  ca  bho  gotama ambattho manavo kulaputto ca ambattho
manavo  bahussuto  ca  ambattho  manavo  kalyanavakkarano  ca
ambattho  manavo  pandito  ca  ambattho  manavo  pahoti  ca
ambattho manavo bhota gotamena saddhim asmim vacane patimantetunti.
   {150.1} Athakho bhagava te manavake etadavoca sace kho tumhakam
manavakanam evam hoti dujjato ca ambattho manavo akulaputto ca
ambattho  manavo  appassuto  ca  ambattho  manavo  akalyana-
vakkarano  ca  ambattho  manavo duppanno ca ambattho manavo
na  ca  pahoti  ambattho  manavo  samanena gotamena saddhim asmim
vacane  patimantetunti  titthatu  ambattho manavo tumhe maya saddhim
mantavho  asmim  vacane  sace pana tumhakam manavakanam evam hoti
sujato  ca  ambattho  manavo  kulaputto  ca  ambattho manavo
bahussuto  ca  ambattho  manavo  kalyanavakkarano  ca  ambattho
manavo  pandito  ca  ambattho  manavo  pahoti  ca  ambattho
manavo  samanena  gotamena  saddhim  asmim  vacane  patimantetunti
Titthatha tumhe ambattho manavo maya saddhim asmim vacane patimantetuti.
Sujato  ca  bho  gotama ambattho manavo kulaputto ca ambattho
manavo  bahussuto  ca  ambattho  manavo  kalyanavakkarano
ca  ambattho  manavo  pandito  ca  ambattho manavo pahoti ca
ambattho  manavo  bhota  gotamena saddhim asmim vacane patimantetum
tunhi  mayam  bhavissama  ambattho  manavo  bhota  gotamena saddhim
asmim vacane patimantetuti.
   [151] Athakho bhagava ambattham manavam etadavoca ayam kho pana
te  ambattha  sahadhammiko  panho  agacchati akamapi byakatabbo
sace  tvam  na  byakarissasi  annena  va annam paticarissasi tunhi
va  bhavissasi pakkamissasi va ettheva te sattadha muddha phalissati
tam  kim  mannasi  ambattha  kinti  te  sutam  brahmananam  vuddhanam
mahallakanam  acariyapacariyanam  bhasamananam  kutopabhutika  kanhayana
ko ca kanhayananam pubbapurisoti.
   {151.1}  Evam  vutte  ambattho manavo tunhi ahosi .
Dutiyampi  kho  bhagava  ambattham  manavam  etadavoca  tam kim mannasi
ambattha  kinti  te  sutam  brahmananam  vuddhanam  mahallakanam
acariyapacariyanam    bhasamananam    kutopabhutika   kanhayana
ko  ca  kanhayananam  pubbapurisoti  .  dutiyampi  kho  ambattho
manavo  tunhi  ahosi . athakho bhagava ambattham manavam etadavoca
byakarohidani   ambattha   nadani  te  tunhibhavassa  kalo
Yo  kho  ambattha  tathagatena  yavatatiyakam  sahadhammikam panham puttho
na byakaroti etthevassa sattadha muddha phalissatiti.
   [152]  Tena  kho  pana  samayena  vajirapani yakkho mahantam
ayokutam  adaya  adittam  sampajjalitam  samjotibhutam  ambatthassa
manavassa  uparivehasam  thito  hoti  sacayam  ambattho  manavo
bhagavata  yavatatiyakam  sahadhammikam  panham  puttho  na  byakarissati
etthevassa  sattadha  muddham phalessamiti . tam kho pana vajirapanim
yakkham  bhagava  ceva  passati  ambattho  ca  manavo  .  athakho
ambattho  manavo  bhito  samviggo  lomahatthajato  bhagavantamyeva
tanam  gavesi  bhagavantamyeva  lenam  gavesi bhagavantamyeva saranam gavesi
upanisiditva  bhagavantam  etadavoca  kimetam  bhavam  gotamo aha puna
bhavam  gotamo  brututi  .  tam  kim mannasi ambattha kinti te sutam
brahmananam  vuddhanam  mahallakanam  acariyapacariyanam  bhasamananam
kutopabhutika  kanhayana  ko  ca  kanhayananam  pubbapurisoti .
Evameva  bho  gotama  sutam yadeva bhavam gotamo aha tatopabhutika
kanhayana so ca kanhayananam pubbapurisoti.
   [153]  Evam  vutte  te manavaka unnadino uccasadda
mahasadda  ahesum  dujjato kira bho ambattho manavo akulaputto
kira  bho  ambattho  manavo  dasiputto  kira  bho  ambattho
manavo  sakyanam  ayyaputta  kira  bho  ambatthassa  manavassa
Sakya bhavanti dhammavadiyeva 1- kira mayam samanam gotamam apasadetabbam
amannimhati  .  athakho  bhagavato  etadahosi  atibalham kho ime
manavaka  ambattham  manavam  dasiputtavadena  nimmadenti  yannunaham
parimoceyyanti  .  athakho  bhagava  te  manavake etadavoca ma
kho  tumhe  manavaka  ambattham  manavakam atibalham dasiputtavadena
nimmadetha  ularo  ca so kanho isi ahosi so dakkhinam janapadam
gantva  brahmamante  adhiyitva  rajanam  ukkakam  upasankamitva
maddarupim  2-  dhitaram yaci . tassa raja ukkako nevare mayham
dasiputto  samano maddarupim dhitaram yacatiti kupito anattamano khurappam
sannayhi. So tam khurappam neva asakkhi muncitum no patisamharitum.
   [154]  Athakho  manavaka  amacca  parisajja  kanham  isim
upasankamitva  etadavocum  sotthi  bhadante  hotu  ranno  sotthi
bhadante  hotu  rannoti  .  sotthi  bhavissati ranno apica raja
yadi  adho khurappam muncissati yavata ranno vijitam ettavata pathavi
udiyissatiti  .  sotthi bhadante hotu ranno sotthi janapadassati .
Sotthi  bhavissati  ranno  sotthi  janapadassa apica raja yadi uddham
khurappam  muncissati  yavata  ranno vijitam ettavata satta vassani
devo  na  vassissatiti  .  sotthi  bhadante  hotu ranno sotthi
janapadassa  devo  pavassatuti  .  sotthi  bhavissati  ranno  sotthi
@Footnote: 1 Si. dhammavadinneva. 2 Si. khuddarupim.
Janapadassa  devo  pavassissati  apica  raja  jetthakumare  khurappam
patitthapetu  sotthikumaro  pallomo  bhavissatiti . athakho manavaka
raja  ukkako  jetthakumare  khurappam  patitthapesi  sotthikumaro
pallomo bhavissatiti . athakho manavaka raja ukkako jetthakumare
khurappam  patitthapesi  .  sotthikumaro  pallomo  samabhavi . tassa
raja ukkako bhito brahmadandena tajjito maddarupim dhitaram adasi.
Ma  kho tumhe manavaka ambattham manavam atibalham dasiputtavadena
nimmadetha ularo so kanho isi ahositi.
   [155]  Athakho  bhagava  ambattham  manavam  amantesi tam kim
mannasi   ambattha  idha  khattiyakumaro  brahmanakannaya  saddhim
samvasam  kappeyya  tesam  samvasamanvaya  putto  jayetha  yo so
khattiyakumarena  brahmanakannaya  putto  uppanno  apinu  so
labhetha brahmanesu asanam va udakam vati . labhetha bho gotama.
Apinu  nam  brahmana  bhojeyyum sadde va thalipake va yanne
va pahune vati . bhojeyyum bho gotama . apinu nam brahmana
mante vaceyyum va no vati . vaceyyum bho gotama . Apinussa
itthisu  avatam  va  assa  anavatam  vati . anavatam hissa bho
gotama  .  apinu  khattiyabhisekena abhisinceyyunti . no hidam bho
gotama. Tam kissa hetu. Matito hi bho gotama anupapannoti.
   [156] Tam kimmannasi ambattha idha brahmanakumaro khattiyakannaya
Saddhim  samvasam  kappeyya  tesam  samvasamanvaya  putto  jayetha
yo  so  brahmanakumarena  khattiyakannaya  putto  uppanno apinu
so  labhetha  brahmanesu  asanam  va udakam vati . labhetha bho
gotama  .  apinu  nam  brahmana bhojeyyum sadde va thalipake
va yanne va pahune vati . bhojeyyum bho gotama . apinu nam
brahmana mante vaceyyum va no vati . vaceyyum bho gotama.
Apinussa  itthisu  avatam va assa anavatam vati . anavatam hissa
bho gotama . apinu nam khattiyabhisekena abhisinceyyunti . no hidam
bho gotama. Tam kissa hetu. Pitito hi bho gotama anupapannoti.
   [157] Iti kho ambattha itthiya va itthim karitva purisena
va  purisam  karitva  khattiya  va settha hina brahmana . tam
kim  mannasi  ambattha  idha  brahmana  brahmanam  kismincideva
pakarane  khuramundam  karitva  bhassaputena  vadhitva rattha va nagara
va  pabbajeyyum  apinu  so labhetha brahmanesu asanam va udakam
vati  .  no  hidam bho gotama . apinu nam brahmana bhojeyyum
sadde  va thalipake va yanne va pahune vati . no hidam
bho  gotama  .  apinu  nam  brahmana mante vaceyyum va no
vati  .  no  hidam  bho  gotama . apinussa itthisu avatam va
assa anavatam vati. Avatam hissa bho gotama.
   [158] Tam kim mannasi ambattha idha khattiya khattiyam kismincideva
Pakarane  khuramundam  karitva  bhassaputena  vadhitva rattha va nagara
va  pabbajeyyum  apinu  so labhetha brahmanesu asanam va udakam
vati  .  labhetha  bho  gotama  . apinu nam brahmana bhojeyyum
sadde  va thalipake va yanne va pahune vati . bhojeyyum
bho  gotama  .  apinu  nam  brahmana mante vaceyyum va no
vati  .  vaceyyum  bho  gotama  . apinussa itthisu avatam va
assa  anavatam  vati  . anavatanhissa bho gotama . ettavata
kho  ambattha  khattiyo  paramanihinatappatto  hoti  yadidam  khattiya
khuramundam  karitva  bhassaputena  vadhitva  rattha  va  nagara  va
pabbajenti  .  iti kho ambattha yadapi khattiyo paramanihinatappatto
hoti  tadapi  khattiya  va  settha hina brahmana . brahmuna
cesa ambattha sanankumarena gatha bhasita
   [159] Khattiyo settho janetasmim   ye gottapatisarino
         vijjacaranasampanno      so settho devamanuseti.
   [160] Sa kho panesa ambattha brahmuna sanankumarena gatha
sugita  na  duggita  subhasita  na  dubbhasita  atthasanhita  no
anatthasanhita anumata maya ahampi ambattha evam vadami
   [161] Khattiyo settho janetasmim   ye gottapatisarino
         vijjacaranasampanno      so settho devamanuseti.
                  Bhanavaram pathamam.
   [162] Katamam pana tam bho gotama caranam katama sa vijjati.
Na  kho  ambattha  anuttaraya  vijjacaranasampadaya  jativado  va
vuccati  gottavado  va vuccati manavado va vuccati arahasi va
mam  tvam na va mam tvam arahasiti yattha kho ambattha avaho va
hoti  vivaho va hoti avahavivaho va hoti etthetam vuccati
jativado  va  itipi gottavado va itipi manavado va itipi
arahasi va mam tvam na va mam tvam arahasiti ye hi keci ambattha
jativadavinibaddha  va  gottavadavinibaddha  va  manavadavinibaddha
va  avahavivahavinibaddha  va araka te anuttaraya vijjacarana-
sampadaya  pahaya  kho  ambattha  jativadavinibaddhanca  gottavada-
vinibaddhanca     manavadavinibaddhanca     avahavivahavinibaddhanca
anuttaraya vijjacaranasampadaya sacchikiriya hotiti.
   [163] Katamam pana tam bho gotama caranam katama sa vijjati.
Idha  ambattha  tathagato  loke  uppajjati  araham  sammasambuddho
.pe. (yatha samannaphale 1- evam vittharetabbam) .pe. evam kho
ambattha  bhikkhu  silasampanno  hoti  .pe.  pathamam jhanam upasampajja
viharati  idampissa  hoti  caranasmim  .pe.  vitakkavicaranam  vupasama
dutiyam  jhanam  tatiyam  jhanam  catuttham  jhanam  upasampajja  viharati .
Idampissa  hoti  caranasmim  .  idampi  kho  tam  ambattha  caranam .
@Footnote: 1 Si. samannaphalam.
Nanadassanaya  cittam  abhiniharati  abhininnameti  .pe.  idampissa
hoti  vijjaya  .pe.  naparam  itthattayati pajanati . idampissa
hoti vijjaya . ayam kho sa ambattha vijja . Ayam vuccati ambattha
vijjasampanno   itipi  caranasampanno  itipi  vijjacaranasampanno
itipi  .  imaya  ca  ambattha vijjasampadaya caranasampadaya anna
vijjasampada caranasampada uttaritara va panitatara va natthi.
   {163.1}  Imaya  kho ambattha anuttaraya vijjacaranasampadaya
cattari apayamukhani bhavanti . katamani cattari. Idha ambattha ekacco
samano  va  brahmano  va  imamyeva  anuttaram  vijjacaranasampadam
anabhisambhunamano     kharivividhamadaya     arannavanamajjhogahati
pavattaphalabhojano  bhavissamiti  . so annadatthum vijjacaranasampannasseva
paricarako sampajjati . imaya kho ambattha anuttaraya vijjacaranasampadaya
idam pathamam apayamukham bhavati.
   [164] Puna caparam ambattha idhekacco samano va brahmano va
imanceva    anuttaram    vijjacaranasampadam    anabhisambhunamano
pavattaphalabhojanattanca   anabhisambhunamano   kuddalapitakam   adaya
arannavanamajjhogahati   kandamulaphalabhojano   bhavissamiti   .  so
annadatthum  vijjacaranasampannasseva  paricarako  sampajjati  .  imaya
kho ambattha anuttaraya vijjacaranasampadaya idam dutiyam apayamukham bhavati.
   [165]  Puna caparam ambattha idhekacco samano va brahmano
Va   imanceva   anuttaram   vijjacaranasampadam   anabhisambhunamano
pavattaphalabhojanattanca    anabhisambhunamano    kandamulaphalabhojanattanca
anabhisambhunamano gamasamantam va nigamasamantam va agyagaram karitva
aggim  paricaranto  acchati  .  so annadatthum vijjacaranasampannasseva
paricarako sampajjati . imaya kho ambattha anuttaraya vijjacaranasampadaya
idam tatiyam apayamukham bhavati.
   [166]  Puna caparam ambattha idhekacco samano va brahmano
va   imanceva   anuttaram   vijjacaranasampadam   anabhisambhunamano
pavattaphalabhojanattanca    anabhisambhunamano    kandamulaphalabhojanattanca
anabhisambhunamano   aggiparicariyanca  anabhisambhunamano  catummahapathe
catudvaram agaram karitva acchati yo imahi catuhi disahi agamissati
samano va brahmano va tamaham yathasatti yathabalam patipujissamiti .
So  annadatthum  vijjacaranasampannasseva  paricarako  sampajjati .
Imaya  kho  ambattha  anuttaraya  vijjacaranasampadaya  idam  catuttham
apayamukham bhavati . imaya kho ambattha anuttaraya vijjacaranasampadaya
imani cattari apayamukhani bhavanti.
   [167]  Tam  kim mannasi ambattha apinu tvam imaya anuttaraya
vijjacaranasampadaya  sandissasi  sacariyakoti  . no hidam bho gotama
ko caham bho gotama sacariyako ka ca anuttara vijjacaranasampada
arakaham  bho  gotama  imaya  anuttaraya  vijjacaranasampadaya
Sacariyakoti  .  tam kim mannasi ambattha apinu tvam imamyeva anuttaram
vijjacaranasampadam      anabhisambhunamano      kharivividhamadaya
arannavanamajjhogahasi  sacariyako  pavattaphalabhojana  bhavissamati .
No hidam bho gotama . tam kim mannasi ambattha apinu tvam imanceva
anuttaram   vijjacaranasampadam   anabhisambhunamano  pavattaphalabhojanattanca
anabhisambhunamano   kuddalapitakam   adaya   arannavanamajjhogahasi
sacariyako kandamulaphalabhojana bhavissamati. No hidam bho gotama.
   {167.1} Tam kim mannasi ambattha apinu tvam imanceva anuttaram
vijjacaranasampadam     anabhisambhunamano     pavattaphalabhojanattanca
anabhisambhunamano     kandamulaphalabhojanattanca     anabhisambhunamano
gamasamantam va nigamasamantam va agyagaram karitva aggim paricaranto
acchasi sacariyakoti . no hidam bho gotama . tam kim mannasi ambattha
apinu  tvam  imanceva  anuttaram  vijjacaranasampadam  anabhisambhunamano
pavattaphalabhojanattanca    anabhisambhunamano    kandamulaphalabhojanattanca
anabhisambhunamano   aggiparicariyanca  anabhisambhunamano  catummahapathe
catudvaram agaram karitva acchasi sacariyako yo imahi catuhi disahi
agamissati  samano  va  brahmano  va  tamaham yathasatti yathabalam
patipujissamiti. No hidam bho gotama.
   {167.2}  Iti  kho  ambattha  imaya ceva tvam anuttaraya
vijjacaranasampadaya   parihino   sacariyako  ye  hi  kecime
anuttaraya    vijjacaranasampadaya    cattari    apayamukhani
Bhavanti tato ca parihino sacariyako.
   [168]  Bhasita  kho  pana  te esa ambattha acariyena
brahmanena  pokkharasatina  vaca  keci  mundaka samanaka ibbha
kanha bandhupadapacca ka ca te vijjanam brahmananam sakacchati.
Attana apayikopi aparipuramano . passa ambattha yava aparaddhanca
te idam acariyassa brahmanassa pokkharasatissa.
   {168.1}  Brahmano  kho  pana ambattha pokkharasati ranno
pasenadikosalassa  dattikam  bhunjati  tassa  raja  pasenadikosalo
sammukhibhavampi  na  dadati  yadapi  tena  manteti  tirodussantena
manteti . yassa kho pana ambattha dhammikam payatam bhikkham patigganheyya
katham  tassa  raja pasenadikosalo sammukhibhavampi na dadeyya . passa
ambattha  yava  aparaddhanca  te  idam  acariyassa  brahmanassa
pokkharasatissa.
   [169]  Tam  kim  mannasi  ambattha idha raja pasenadikosalo
hatthigivayam va nisinno rathupatthare va thito uggehi va rajannehi
va  kincideva  mantanam  manteyya . so tamha padesa apakkamma
ekamantam  tittheyya  atha  agaccheyya  suddo  va  suddadaso
va  so  tasmim  padese  thito  mantanam  manteyya evampi raja
pasenadikosalo  aha  evampi  raja  pasenadikosalo  ahati .
Apinu  kho  rajabhanitam  va  bhanati rajamantanam va manteti tavata
So assa raja va rajamahamatto vati . no hidam bho gotama.
Evameva  kho  tvam ambattha ye tepi ahesum brahmananam pubbaka
isayo  mantanam  kattaro  mantanam  pavattaro  yesamidam  etarahi
brahmana  poranam  mantapadam  gitam  pavuttam  samihitam  tadanugayanti
tadanubhasanti   bhasitamanubhasanti   vacitamanuvacenti   seyyathidam
atthako  vamako  vamadevo  vessamitto  yamataggi  angiraso
bharadvajo  vasettho  kassapo  bhagu  tyaham  mante  adhiyami
sacariyako  tavata  tvam bhavissasi isi va isitaya va patipannoti
netam thanam vijjati.
   {169.1}  Tam kim mannasi ambattha kinti te sutam brahmananam
vuddhanam  mahallakanam  acariyapacariyanam  bhasamananam ye te ahesum
brahmananam  pubbaka  isayo  mantanam kattaro mantanam pavattaro
yesamidam  etarahi  brahmana  poranamantapadam  gitam  pavuttam  samihitam
tadanugayanti   tadanubhasanti   bhasitamanubhasanti   vacitamanuvacenti
seyyathidam atthako vamako vamadevo vessamitto yamataggi angiraso
bharadvajo vasettho kassapo bhagu evam su te sunhata suvilitta
kappitakesamassu   amuttamalabharana   odatavatthavasana   pancahi
kamagunehi  samappita samangibhuta paricarenti seyyathapi tvam etarahi
sacariyakoti. No hidam bho gotama .pe. Evam su te salinam odanam vicittakalakam
anekasupam  anekabyanjanam  paribhunjanti  seyyathapi  tvam  etarahi
Sacariyakoti . no hidam bho gotama .pe. Evam su te vetthakanatapassahi
narihi paricarenti seyyathapi tvam etarahi sacariyakoti . no hidam
bho  gotama  .pe.  evam su te kuttavalehi valavarathehi dighahi
patodalatthihi  vahane  vitudanta  vicarissanti seyyathapi tvam etarahi
sacariyakoti . no hidam bho gotama .pe. Evam su te ukkinnaparikkhasu
ukkhittapalighasu  nagarupakarikasu  dighasibaddhehi  purisehi  rakkhapenti
seyyathapi tvam etarahi sacariyakoti. No hidam bho gotama .pe. Iti kho
ambattha neva tvam isi na pana isitaya patipanno sacariyako yassa kho
pana ambattha mayi kankha va vimati va so mam panhena aham veyyakaranena
sodhissamiti.
   [170]  Athakho bhagava vihara nikkhamma cankamam abbhutthasi .
Ambatthopi  manavo  vihara  nikkhamma  cankamam  abbhutthasi .
Athakho  ambattho  manavo  bhagavantam  cankamantam  anucankamamano
bhagavato  kaye  dvattimsamahapurisalakkhanani  sammannesi  .  addasa
kho  ambattho  manavo  bhagavato  kaye  dvattimsamahapurisalakkhanani
yebhuyyena  thapetva  dve dvisu mahapurisalakkhanesu kankhati vicikicchati
nadhimuccati  na  sampasidati  kosohite  ca  vatthaguyhe pahutajivhataya
ca  .  athakho  bhagavato etadahosi passati kho me ayam ambattho
manavo   dvattimsamahapurisalakkhanani  yebhuyyena  thapetva  dve
Dvisu  mahapurisalakkhanesu  ambattho  kankhati  vicikicchati  nadhimuccati
na  sampasidati  kosohite  ca  vatthaguyhe  pahutajivhataya  cati .
Athakho  bhagava  tatharupam  iddhabhisamkharam  abhisamkharesi  yatha  addasa
ambattho  manavo  bhagavato  kosohitavatthaguyham  .  athakho  bhagava
jivham  ninnametva  ubhopi  kannasotani  anumasi  patimasi  ubhopi
nasikasotani  anumasi  patimasi  kevalampi  nalatamandalam  jivhaya
chadesi.
   [171]  Athakho  ambatthassa  manavassa etadahosi samannagato
kho  samano  gotamo  dvattimsamahapurisalakkhanehi  paripunnehi  no
aparipunnehiti  .  bhagavantam etadavoca handa cadani mayam bho gotama
gacchama  bahukicca  mayam  bahukaraniyati  .  yassadani  tvam ambattha
kalam  mannasiti  .  athakho  ambattho  manavo  valavarathamaruyha
pakkami.
   [172] Tena kho pana samayena brahmano pokkharasati utthaya
nikkhamitva  mahata  brahmanaganena  saddhim  sake  arame nisinno
hoti  ambatthamyeva  manavam  patimanento  .  athakho  ambattho
manavo  yena sako aramo tena payasi yavatika yanassa bhumi
yanena  gantva yana paccorohitva pattiko va yena brahmano
pokkharasati  tenupasankami  upasankamitva  brahmanam  pokkharasatim
abhivadetva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinnam kho ambattham
Manavam  brahmano  pokkharasati  etadavoca  kacci  tata  ambattha
addasa  tam  bhavantam gotamanti . addasama kho mayam bho tam bhavantam
gotamanti  .  kacci  tata ambattha tam bhavantam gotamam tathasantamyeva
saddo  abbhuggato  no  annatha kacci pana bho so bhavam gotamo
tadiso  no  annadisoti  . tathasantamyeva bho tam bhavantam gotamam
tathasaddo  abbhuggato  no  annatha  tadiso  va  bho so bhavam
gotamo  no  annadiso  samannagato  va  bho so bhavam gotamo
dvattimsamahapurisalakkhanehi  paripunnehi  no  aparipunnehiti  .  ahu
pana te tata ambattha samanena gotamena saddhim kocideva kathasallapoti.
Ahu kho me bho samanena gotamena saddhim kocideva kathasallapoti.
Yathakatham pana te tata ambattha ahu samanena gotamena saddhim kocideva
kathasallapoti . athakho ambattho manavo yavatako ahosi bhagavata
saddhim kathasallapo tam sabbam brahmanassa pokkharasatissa arocesi.
   [173]  Evam  vutte brahmano pokkharasati ambattham manavam
etadavoca  aho vata re amhakam panditaka aho vata re amhakam
bahussutaka  aho  vata  re  amhakam tevijjaka evarupena kira bho
puriso  atthacarakena  kayassa  bheda  param  marana  apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjeyya  yadeva  kho  tvam ambattha tam bhavantam
gotamam  evam asajja asajja avacasi athakho bhavam gotamo amhehi
Evam  upaneyyam  upaneyyam  avaca  aho vata re amhakam panditaka
ahosi vata re amhakam bahussutaka aho vata re amhakam tevijjaka
evarupena  kira bho puriso atthacarakena kayassa bheda param marana
apayam  duggatim  vinipatam  nirayam upapajjeyyati . kupito anattamano
ambattham  manavam  padasayeva  pavattesi icchati ca tavadeva bhagavantam
dassanaya  upasankamitum  .  athakho  te  brahmana  brahmanam
pokkharasatim  etadavocum  ativikalo  kho  bho  ajja samanam gotamam
dassanaya  upasankamitum  svedani  bhavam  pokkharasati  samanam  gotamam
dassanaya upasankamissatiti.
   [174]  Athakho  brahmano pokkharasati sake nivesane panitam
khadaniyam  bhojaniyam  patiyadapetva  yane  aropetva  ukkasu
dhariyamanasu  ukkatthaya  niyyasi  yena  icchanangalavanasando tena
payasi yavatika yanassa bhumi yanena gantva yana paccorohitva
pattiko  va  yena  bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavata saddhim
sammodi  sammodaniyam  katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinno  kho  brahmano pokkharasati bhagavantam etadavoca
agama  nu  khvidha  bho  gotama  amhakam  antevasi  ambattho
manavoti  .  agama  kho  tedha  brahmana antevasi ambattho
manavoti  .  ahu pana te bho gotama ambatthena manavena saddhim
kocideva  kathasallapoti  .  ahu  kho  me brahmana ambatthena
Manavena  saddhim  kocideva kathasallapoti . yathakatham pana te bho
gotama  ahu  ambatthena manavena saddhim kocideva kathasallapoti .
Athakho bhagava yavatako ahosi ambatthena manavena saddhim kathasallapo
tam sabbam brahmanassa pokkharasatissa arocesi.
   [175]  Evam vutte brahmano pokkharasati bhagavantametadavoca
balo  bho gotama ambattho manavo khamatu bhavam gotamo ambatthassa
manavassati  .  sukhi hotu brahmana ambattho manavoti . athakho
brahmano  pokkharasati  bhagavato  kaye  dvattimsamahapurisalakkhanani
sammannesi  .  addasa kho brahmano pokkharasati bhagavato kaye
dvattimsamahapurisalakkhanani   yebhuyyena   thapetva   dve  dvisu
mahapurisalakkhanesu  kankhati  vicikicchati  nadhimuccati  na  sampasidati
kosohite ca vatthaguyhe pahutajivhataya ca.
   {175.1} Athakho bhagavato etadahosi passati kho me ayam brahmano
pokkharasati  dvattimsamahapurisalakkhanani yebhuyyena thapetva dve dvisu
mahapurisalakkhanesu kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati kosohite
ca vatthaguyhe pahutajivhataya cati . Athakho bhagava tatharupam iddhabhisamkharam
abhisamkharesi  yatha  addasa brahmano pokkharasati bhagavato kosohitam
vatthaguyham  .  athakho bhagava jivham ninnametva ubhopi kannasotani
anumasi  patimasi  ubhopi  nasikasotani  anumasi  patimasi  kevalampi
nalatamandalam  jivhaya  chadesi . athakho brahmanassa pokkharasatissa
Etadahosi  samannagato  kho samano gotamo dvattimsamahapurisalakkhanehi
paripunnehi  no aparipunnehiti . bhagavantam etadavoca adhivasetu bhavam
gotamo  ajjatanaya  bhattam saddhim bhikkhusamghenati . adhivasesi bhagava
tunhibhavena  .  athakho  brahmano  pokkharasati bhagavato adhivasanam
viditva bhagavato kalam arocesi kalo bho gotama nitthitam bhattanti.
   [176] Athakho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
saddhim  bhikkhusamghena  yena  brahmanassa  pokkharasatissa  nivesanam
tenupasankami  upasankamitva  pannatte  asane  nisidi  .  athakho
brahmano  pokkharasati  bhagavantam  panitena  khadaniyena  bhojaniyena
sahattha  santappesi  sampavaresi  manavaka  ca bhikkhusamgham . athakho
brahmano  pokkharasati  bhagavantam  bhuttavim  onitapattapanim  annataram
nicam asanam gahetva ekamantam nisidi.
   {176.1}  Ekamantam nisinnassa kho brahmanassa pokkharasatissa
bhagava  anupubbikatham kathesi seyyathidam danakatham silakatham saggakatham kamanam
adinavam okaram samkilesam nekkhamme anisamsam pakasesi . Yada bhagava
annasi  brahmanam  pokkharasatim  kallacittam  muducittam  vinivaranacattam
udaggacittam pasannacittam athassa ya buddhanam samukkamsika dhammadesana tam
pakasesi dukkham samudayam nirodham maggam. Seyyathapi nama suddham vattham apagatakalakam
sammadeva rajanam patigganheyya evameva kho brahmanassa pokkharasatissa
Tasmimyeva asane virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi yam kinci samudayadhammam
sabbantam nirodhadhammanti.
   [177]  Athakho  brahmano pokkharasati ditthadhammo pattadhammo
viditadhammo    pariyogalhadhammo   tinnavicikiccho   vigatakathamkatho
vesarajjappatto  aparappaccayo  satthu  sasane  bhagavantam etadavoca
abhikkantam  bho  gotama abhikkantam bho gotama seyyathapi bho gotama
nikkujjitam  va  ukkujjeyya  paticchannam  va vivareyya mulhassa va
maggam  acikkheyya  andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto
rupani  dakkhantiti  evameva  kho  bhota gotamena anekapariyayena
dhammo  pakasito  esaham  bho  gotama  saputto sabhariyo sapariso
samacco  bhavantam  gotamam  saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusamghanca
upasakam  mam  bhavam  gotamo  dharetu ajjatagge panupetam saranangatam
yatha  ca  bhavam gotamo ukkatthayam annani upasakakulani upasankamati
evameva  kho  bhavam  gotamo  pokkharasatikulam upasankamatu tattha ye
te  manavaka  va  manavika  va  bhavantam gotamam abhivadessanti
va  paccutthissanti  va  asanam va udakam va dassanti cittam va
pasadessanti tesam tam bhavissati digharattam hitaya sukhayati . kalyanam
vuccati brahmanati.
         Ambatthasuttam tatiyam nitthitam.
               -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 114-141. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=9&A=2269&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=9&A=2269&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=141&items=37              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=9&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=141              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=5643              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=5643              Contents of The Tipitaka Volume 9 https://84000.org/tipitaka/read/?index_9 https://84000.org/tipitaka/english/?index_9

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]