ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī

          Soṇadaṇḍasuttaṃ catutthaṃ
   [178] Evamme sutaṃ. Ekaṃ samayaṃ bhagavā aṅgesu cārikañcaramāno
mahatā   bhikkhusaṃghena   saddhiṃ   pañcamattehi  bhikkhusatehi  yena
campā  tadavasari  .  tatra  sudaṃ  bhagavā campāyaṃ viharati gaggarāya
pokkharaṇiyā tīre.
   [179]  Tena  kho pana samayena soṇadaṇḍo brāhmaṇo campaṃ
ajjhāvasati  sattussadaṃ  satiṇakaṭṭhodakaṃ  sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ  raññā
māgadhena  seniyena  bimbisārena  dinnaṃ  rājadāyaṃ  brahmadeyyaṃ .
Assosuṃ  kho  campeyyakā  brāhmaṇagahapatikā  samaṇo  khalu  bho
gotamo  sakyaputto  sakyakulā  pabbajito  aṅgesu  cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṃghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi campaṃ anuppatto
campāyaṃ  viharati  gaggarāya  pokkharaṇiyā  tīre taṃ kho pana bhavantaṃ
gotamaṃ  evaṃkalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ buddho bhagavāti so imaṃ lokaṃ
sadevakaṃ  samārakaṃ  sabrahmakaṃ  sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti so dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  sādhu  kho  pana tathārūpānaṃ arahataṃ
Dassanaṃ  hotīti  .  athakho  campeyyakā  brāhmaṇagahapatikā campāya
nikkhamitvā saṃghāsaṃghīgaṇībhūtā yena gaggarā pokkharaṇī tenupasaṅkamanti.
   [180] Tena kho pana samayena soṇadaṇḍo brāhmaṇo uparipāsāde
divāseyyaṃ  upagato  hoti  .  addasā kho soṇadaṇḍo brāhmaṇo
campeyyake  brāhmaṇagahapatike  campāya  nikkhamitvā  saṃghāsaṃghīgaṇībhūte
yena  gaggarā pokkharaṇī tenupasaṅkamante disvā khattaṃ āmantesi kiṃ
nu kho bho khatte campeyyakā brāhmaṇagahapatikā campāya nikkhamitvā
saṃghāsaṃghīgaṇībhūtā yena gaggarā pokkharaṇī tenupasaṅkamantīti . atthi kho
bho samaṇo gotamo sakyaputto sakyakulā pabbajito aṅgesu cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṃghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi campaṃ anuppatto
campāyaṃ viharati gaggarāya pokkharaṇiyā tīre taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ
evaṃkalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā  arahaṃ
sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ buddho bhagavāti tamete bhavantaṃ
gotamaṃ dassanāya upasaṅkamantīti . tenahi bho khatte yena campeyyakā
brāhmaṇagahapatikā   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   campeyyake
brāhmaṇagahapatike  evaṃ  vadesi soṇadaṇḍo bho brāhmaṇo evamāha
āgamentu  kira  bhavanto  soṇadaṇḍopi  brāhmaṇo  samaṇaṃ  gotamaṃ
dassanāya upasaṅkamissatīti . evaṃ bhoti kho so khatto soṇadaṇḍassa
Brāhmaṇassa   paṭissutvā  yena  campeyyakā  brāhmaṇagahapatikā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   campeyyake   brāhmaṇagahapatike
etadavoca  soṇadaṇḍo  bho  brāhmaṇo  evamāha  āgamentu kira
bhavanto   soṇadaṇḍopi   brāhmaṇo  samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya
upasaṅkamissatīti.
   [181]  Tena kho pana samayena nānāverajjakānaṃ brāhmaṇānaṃ
pañcamattāni   brāhmaṇasatāni   campāyaṃ   paṭivasanti  kenacideva
karaṇīyena  .  assosuṃ  kho  te brāhmaṇā soṇadaṇḍo brāhmaṇo
samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamissatīti  . athakho te brāhmaṇā
yena  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā soṇadaṇḍaṃ
brāhmaṇaṃ  etadavocuṃ  saccaṃ  kira  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  samaṇaṃ  gotamaṃ
dassanāya  upasaṅkamissatīti . evaṃ kho me bho hoti ahampi samaṇaṃ
gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamissāmīti  .  mā  bhavaṃ  soṇadaṇḍo
samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkami  na  arahati  bhavaṃ  soṇadaṇḍo
samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  sace  bhavaṃ  soṇadaṇḍo samaṇaṃ
gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamissati  bhoto soṇadaṇḍassa yaso hāyissati
samaṇassa  gotamassa  yaso  abhivaḍḍhissati  yampi  bhoto  soṇadaṇḍassa
yaso  hāyissati  samaṇassa  gotamassa  yaso  abhivaḍḍhissati  iminā
caṅgena  na  arahati  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya
upasaṅkamituṃ  samaṇo  tveva  gotamo  arahati  bhavantaṃ  soṇadaṇḍaṃ
Dassanāya  upasaṅkamituṃ  bhavaṃ  hi  soṇadaṇḍo ubhato sujāto mātito
ca  pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva sattamā pitāmahayugā akkhitto
anupakkuṭṭho  jātivādena  yampi  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  ubhato  sujāto
mātito  ca  pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva sattamā pitāmahayugā
akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena  iminā caṅgena na arahati bhavaṃ
soṇadaṇḍo  samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  samaṇo  tveva
gotamo  arahati  bhavantaṃ  soṇadaṇḍaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  bhavaṃ hi
soṇadaṇḍo  aḍḍho  mahaddhano  mahābhogo .pe. bhavaṃ hi soṇadaṇḍo
ajjhāyako  mantadharo  tiṇṇaṃ  vedānaṃ  pāragū  sanighaṇḍuketubhānaṃ
sākkharappabhedānaṃ    itihāsapañcamānaṃ   padako   veyyākaraṇo
lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu  anavayo  bhavaṃ  hi  soṇadaṇḍo  abhirūpo
dassanīyo   pāsādiko   paramāya  vaṇṇapokkharatāya  samannāgato
brahmavaṇṇi  brahmavacchasi  1-  akkhuddāvakāso  dassanāya  bhavañhi
soṇadaṇḍo  sīlavā  vuḍḍhasīlī  2-  vuḍḍhasīlena  samannāgato  bhavaṃ
hi  soṇadaṇḍo  kalyāṇavāco  kalyāṇavākkaraṇo  poriyā  vācāya
samannāgato  vissaṭṭhāya  anelagalāya  atthassa  viññāpaniyā  bhavaṃ
hi  soṇadaṇḍo  bahūnaṃ  ācariyapācariyo  tīṇi  māṇavakasatāni  mante
vāceti  bahukā  kho  pana  nānādisā  nānājanapadā  māṇavakā
āgacchanti  bhoto  soṇadaṇḍassa  santike  mantatthikā  mante
@Footnote: 1 Sī. brahmavaṇṇī brahmavaḍḍhī. 2 Sī. vuddhasīlī.
Adhiyitukāmā   bhavañhi   soṇadaṇḍo  jiṇṇo  vuḍḍho  mahallako
addhagato  vayoanuppatto  samaṇo gotamo taruṇo ceva taruṇapabbajito
ca  bhavañhi  soṇadaṇḍo  rañño  māgadhassa  seniyassa  bimbisārassa
sakkato  garukato  mānito  pūjito  apacito  bhavañhi  soṇadaṇḍo
brāhmaṇassa  pokkharasātissa sakkato garukato mānito pūjito apacito
bhavañhi  soṇadaṇḍo  campaṃ  ajjhāvasati  sattussadaṃ  satiṇakaṭṭhodakaṃ
sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ  raññā  māgadhena  seniyena  bimbisārena dinnaṃ
rājadāyaṃ  brahmadeyyaṃ  yampi  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  campaṃ  ajjhāvasati
sattussadaṃ  satiṇakaṭṭhodakaṃ  sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ  raññā  māgadhena
seniyena  bimbisārena  dinnaṃ  rājadāyaṃ brahmadeyyaṃ iminā caṅgena
na  arahati  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ
samaṇo  tveva  gotamo  arahati  bhavantaṃ  soṇadaṇḍaṃ  dassanāya
upasaṅkamitunti.
   [182]  Evaṃ  vutte  soṇadaṇḍo brāhmaṇo te brāhmaṇe
etadavoca  tenahi  bho  mamapi  suṇātha  yathā mayameva arahāma taṃ
bhavantaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  na  tveva arahati so bhavaṃ
gotamo  amhākaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  samaṇo  khalu bho gotamo
ubhato  sujāto  mātito ca pitito ca saṃsuddhagahaṇiko yāva sattamā
pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena  yaṃpi  bho samaṇo
gotamo  ubhato  sujāto mātito ca pitito ca saṃsuddhagahaṇiko yāva
Sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena  iminā
caṅgena  na  aharati so bhavaṃ gotamo amhākaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ
athakho mayameva arahāma taṃ bhavantaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ
   {182.1} samaṇo khalu bho gotamo mahantaṃ ñātisaṃghaṃ ohāya pabbajito
.pe. samaṇo khalu bho gotamo pahūtaṃ hiraññaṃ suvaṇṇaṃ ohāya pabbajito
bhūmigatañca vehāsaṭṭhañca samaṇo khalu bho gotamo daharo va samāno susū
kāḷakeso bhadrena yobbanena samannāgato paṭhamena vayasā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  samaṇo khalu bho gotamo akāmakānaṃ mātāpitūnaṃ
assumukhānaṃ  rudantānaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni
acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito samaṇo khalu bho gotamo
abhirūpo  dassanīyo  pāsādiko  paramāya vaṇṇapokkharatāya samannāgato
brahmavaṇṇi  brahmavacchasi  akkhuddāvakāso  dassanāya samaṇo khalu bho
gotamo  sīlavā ariyasīlī kusalasīlī kusalasīlena samannāgato samaṇo khalu
bho  gotamo  kalyāṇavāco  kalyāṇavākkaraṇo  poriyā  vācāya
samannāgato  vissaṭṭhāya  anelagalāya  atthassa  viññāpaniyā  samaṇo
khalu  bho  gotamo  bahūnaṃ ācariyapācariyo samaṇo khalu bho gotamo
khīṇakāmarāgo  vigatacāpallo  samaṇo  khalu  bho  gotamo  kammavādī
kiriyavādī  apāpapurekkhāro  brahmaññāya  pajāya  samaṇo  khalu bho
gotamo uccākulā pabbajito abhinnakhattiyakulā samaṇo khalu bho gotamo
Aḍḍhā  1-  kulā  pabbajito  mahaddhanā mahābhogā samaṇaṃ khalu bho
gotamaṃ  tiroraṭṭhā  tirojanapadā  saṃpucchituṃ  āgacchanti  samaṇaṃ  khalu
bho  gotamaṃ  anekāni  devatāsahassāni  pāṇehi saraṇaṅgatāni samaṇaṃ
khalu  bho  gotamaṃ  evaṃkalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato itipi so
bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū
anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti
   {182.2}  samaṇo  khalu  bho gotamo dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi
samannāgato samaṇo khalu bho gotamo ehisāgatavādī sakhilo 2- sammodako
abbhākuṭiko  uttānamukho  pubbabhāsī samaṇo khalu bho gotamo catunnaṃ
parisānaṃ sakkato garukato mānito pūjito apacito samaṇaṃ khalu bho gotamaṃ
bahū devā ca manussā ca abhippasannā samaṇo khalu bho gotamo yasmiṃ
gāme vā nigame vā paṭivasati na tasmiṃ gāme vā nigame vā amanussā
manusse  viheṭhenti  samaṇo  khalu  bho  gotamo  saṃghīgaṇīgaṇācariyo
puthutitthakarānaṃ  aggamakkhāyati  yathā  kho  pana  bho  etesaṃ
samaṇabrāhmaṇānaṃ  yathā  vā  tathā vā yaso samudāgacchati na hevaṃ
samaṇassa   gotamassa   yaso   samudāgato  athakho  anuttarāya
vijjācaraṇasampadāya  samaṇassa  gotamassa  yaso  samudāgato  samaṇaṃ
khalu bho gotamaṃ rājā māgadho seniyo bimbisāro saputto sabhariyo
@Footnote: 1 addhātipi addhakulātipi aḍḍhakulātipi pāṭho. 2 Sī. ehisāhatavādī
@sukhilo.
Sapariso  sāmacco  pāṇehi  saraṇaṅgato  samaṇaṃ  khalu  bho  gotamaṃ
rājā  pasenadikosalo  saputto  sabhariyo sapariso sāmacco pāṇehi
saraṇaṅgato  samaṇaṃ  khalu  bho gotamaṃ brāhmaṇo pokkharasāti saputto
sabhariyo  sapariso  sāmacco  pāṇehi  saraṇaṅgato  samaṇo khalu bho
gotamo  rañño  māgadhassa  seniyassa  bimbisārassa sakkato garukato
mānito pūjito apacito samaṇo khalu bho gotamo rañño pasenadikosalassa
sakkato  garukato  mānito pūjito apacito samaṇo khalu bho gotamo
brāhmaṇassa   pokkharasātissa   sakkato   garukato   mānito
pūjito  apacito  samaṇo khalu bho gotamo campaṃ anuppatto campāyaṃ
viharati  gaggarāya pokkharaṇiyā tīre ye kho pana bho keci samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  amhākaṃ gāmakkhettaṃ āgacchanti atithino te
honti  atithino  panamhehi  sakkātabbā  garukātabbā  mānetabbā
pūjetabbā  apacetabbā  yampi bho samaṇo gotamo campaṃ anuppatto
campāyaṃ  viharati  gaggarāya  pokkharaṇiyā  tīre  atithismākaṃ  samaṇo
gotamo  atithi  kho  panamhehi sakkātabbo garukātabbo mānetabbo
pūjetabbo  apacitabbo  iminā caṅgena na arahati so bhavaṃ gotamo
amhākaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  athakho  mayameva arahāma taṃ bhavantaṃ
gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  ettake  kho ahaṃ bhoto gotamassa
vaṇṇe  pariyāpuṇāmi  no  ca  kho so bhavaṃ gotamo ettakavaṇṇo
aparimāṇavaṇṇo hi so bhavaṃ gotamoti.
   [183]  Evaṃ  vutte  te  brāhmaṇā  soṇaḍaṇḍaṃ brāhmaṇaṃ
etadavocuṃ  yathā  kho  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  samaṇassa gotamassa vaṇṇe
bhāsati  ito  cepi  so  bhavaṃ gotamo yojanasate viharati alameva
saddhena kulaputtena dassanāya upasaṅkamituṃ api puṭosenāti 1-. Tenahi
bho sabbe va mayaṃ samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamissāmāti.
   {183.1}  Athakho soṇadaṇḍo brāhmaṇo mahatā brāhmaṇagaṇena
saddhiṃ  yena  gaggarā  pokkharaṇī tenupasaṅkami . athakho soṇadaṇḍassa
brāhmaṇassa  tirovanasaṇḍagatassa  evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi
ahañceva  kho  pana  samaṇaṃ  gotamaṃ  pañhaṃ puccheyyaṃ tatra ce maṃ
samaṇo  gotamo  evaṃ  vadeyya  na  kho  esa brāhmaṇa pañho
evaṃ  pucchitabbo  evaṃ  nāmesa  brāhmaṇa  pañho  pucchitabboti
tena  maṃ  ayaṃ  parisā  paribhaveyya  bālo  soṇadaṇḍo brāhmaṇo
abyatto  nāsakkhi  samaṇaṃ  gotamaṃ  yoniso pañhaṃ pucchitunti yaṃ kho
panāyaṃ parisā paribhaveyya yasopi tassa hāyetha yassa kho pana yaso
hāyetha  bhogāpi  tassa  hāyeyyuṃ yasoladdhā kho panamhākaṃ bhogā
mañceva  pana  samaṇo  gotamo pañhaṃ puccheyya tassa cāhaṃ pañhassa
veyyākaraṇena  cittaṃ  na ārādheyyaṃ tatra ce maṃ samaṇo gotamo
evaṃ  vadeyya  na  kho esa brāhmaṇa pañho evaṃ byākātabbo
evaṃ  nāmesa brāhmaṇa pañho byākātabboti tena maṃ ayaṃ parisā
@Footnote: 1 Sī. puṭaṃsenāti.
Paribhaveyya  bālo  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  abyatto  nāsakkhi
samaṇassa  gotamassa  pañhassa  veyyākaraṇena  cittaṃ  ārādhetunti
yaṃ  kho  panāyaṃ parisā paribhaveyya yasopi tassa hāyetha yassa kho
pana yaso hāyetha bhogāpi tassa hāyeyyuṃ yasoladdhā kho panamhākaṃ
bhogā  ahañceva  kho  pana  evaṃ  samīpagato samāno adisvā va
samaṇaṃ  gotamaṃ  nivatteyyaṃ  tena  maṃ ayaṃ parisā paribhaveyya bālo
soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  abyatto  mānathaddho  bhīto  no  visahi
samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  kathañhi  nāma evaṃ samīpagato
samāno  adisvā  samaṇaṃ  gotamaṃ nivattissatīti yaṃ kho panāyaṃ parisā
paribhaveyya yasopi tassa hāyetha yassa kho pana yaso hāyetha bhogāpi
tassa hāyeyyuṃ yasoladdhā kho panamhākaṃ bhogāti.
   [184] Athakho soṇadaṇḍo brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi . campeyyakāpi kho brāhmaṇagahapatikā
appekacce  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce
bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu appekacce nāmagottaṃ sāvetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu
appekacce  tuṇhībhūtā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  . tatra sudaṃ soṇadaṇḍo
brāhmaṇo  etadeva  bahulamanuvitakkento  nisinno  hoti  ahañceva
Kho  pana  samaṇaṃ  gotamaṃ  pañhaṃ  puccheyyaṃ  tatra  ce maṃ samaṇo
gotamo  evaṃ  vadeyya  na  kho  esa  brāhmaṇa  pañho evaṃ
pucchitabbo  evaṃ  nāmesa  brāhmaṇa  pañho pucchitabboti tena maṃ
ayaṃ  parisā  paribhaveyya  bālo  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  abyatto
nāsakkhi  samaṇaṃ  gotamaṃ  yoniso  pañhaṃ  pucchitunti  yaṃ kho panāyaṃ
parisā  paribhaveyya  yasopi  tassa  hāyetha  yassa  kho pana yaso
hāyetha  bhogāpi  tassa  hāyeyyuṃ yasoladdhā kho panamhākaṃ bhogā
mañceva  kho  pana  samaṇo  gotamo  pañhaṃ  puccheyya tassa cāhaṃ
pañhassa  veyyākaraṇena  cittaṃ na ārādheyyaṃ tatra ce maṃ samaṇo
gotamo  evaṃ  vadeyya  na  kho  esa  brāhmaṇa  pañho evaṃ
byākātabbo  evaṃ  nāmesa  brāhmaṇa  pañho  byākātabboti
tena  maṃ  ayaṃ  parisā  paribhaveyya  bālo  soṇadaṇḍo brāhmaṇo
abyatto  nāsakkhi  samaṇassa  gotamassa  pañhassa  veyyākaraṇena
cittaṃ  ārādhetunti  yaṃ kho panāyaṃ parisā paribhaveyya yasopi tassa
hāyetha  yassa  kho  pana  yaso  hāyetha bhogāpi tassa hāyeyyuṃ
yasoladdhā  kho  panamhākaṃ  bhogā  aho  vata maṃ samaṇo gotamo
sake  ācariyake  tevijjake maṃ pañhaṃ puccheyya addhā va tassāhaṃ
cittaṃ ārādheyya pañhassa veyyākaraṇenāti.
   [185]  Athakho  bhagavato  soṇadaṇḍassa  brāhmaṇassa  cetasā
cetoparivitakkamaññāya  etadahosi  vihaññati  kho  ayaṃ  soṇadaṇḍo
Brāhmaṇo  sakena  cittena  yananūnāhaṃ  soṇadaṇḍaṃ  brāhmaṇaṃ  sake
ācariyake  tevijjake pañhaṃ puccheyyanti . athakho bhagavā soṇadaṇḍaṃ
brāhmaṇaṃ  etadavoca  katīhi  pana  brāhmaṇa  aṅgehi  samannāgataṃ
brāhmaṇā  brāhmaṇaṃ  paññapenti  brāhmaṇosmīti  ca  vadamāno
sammā  vadeyya  na  ca  pana  musāvādaṃ āpajjeyyāti . athakho
soṇadaṇḍassa  brāhmaṇassa  etadahosi  yaṃ  vata  no ahosi icchitaṃ
yaṃ  ākaṅkhitaṃ  yaṃ  adhippetaṃ  yaṃ  abhipatthitaṃ  aho vata maṃ samaṇo
gotamo  sake  ācariyake  tevijjake  pañhaṃ  puccheyya addhā va
tassāhaṃ  cittaṃ  ārādheyyaṃ  pañhassa  veyyākaraṇena tatra ce maṃ
samaṇo  gotamo  sake  ācariyake  tevijjake pañhaṃ pucchati addhā
va tassāhaṃ cittaṃ ārādhessāmi pañhassa veyyākaraṇenāti.
   [186]  Athakho  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo abbhunnāmetvā kāyaṃ
anuviloketvā  parisaṃ bhagavantaṃ etadavoca pañcahi bho gotama aṅgehi
samannāgataṃ  brāhmaṇā  brāhmaṇaṃ  paññapenti  brāhmaṇosmīti  ca
vadamāno  sammā vadeyya na ca pana musāvādaṃ āpajjeyya katamehi
pañcahi  idha  bho  gotama brāhmaṇo ubhato sujāto hoti mātito
ca  pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva sattamā pitāmahayugā akkhitto
anupakkuṭṭho  jātivādena  ajjhāyako  ca  hoti  mantadharo  tiṇṇaṃ
vedānaṃ  pāragū  sanighaṇḍuketubhānaṃ  sākkharappabhedānaṃ  itihāsapañcamānaṃ
padako  veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu  anavayo  abhirūpo
Ca  hoti  dassanīyo pāsādiko paramāya vaṇṇapokkharatāya samannāgato
brahmavaṇṇi  brahmavacchasi  akkhuddāvakāso  dassanāya  sīlavā  ca
hoti  vuḍḍhasīlī  vuḍḍhasīlena  samannāgato  paṇḍito ca hoti medhāvī
paṭhamo  vā  dutiyo vā pūjaṃ paggaṇhantānaṃ imehi kho bho gotama
pañcahi  aṅgehi  samannāgataṃ  brāhmaṇā  brāhmaṇaṃ  paññapenti
brāhmaṇosmīti  ca  vadamāno  sammā vadeyya na ca pana musāvādaṃ
āpajjeyyāti.
   [187]  Imesaṃ  pana brāhmaṇa pañcannaṃ aṅgānaṃ sakkā ekaṃ
aṅgaṃ  ṭhapayitvā  catūhi  aṅgehi  samannāgataṃ  brāhmaṇaṃ  paññapetuṃ
brāhmaṇosmīti  ca  vadamāno  sammā vadeyya na ca pana musāvādaṃ
āpajjeyyāti . sakkā bho gotama imesaṃ hi bho gotama pañcannaṃ
aṅgānaṃ vaṇṇaṃ ṭhapayāma kiṃ hi vaṇṇo karissati yato kho bho gotama
brāhmaṇo ubhato sujāto hoti mātito ca pitito ca saṃsuddhagahaṇiko
yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena
ajjhāyako  ca hoti mantadharo tiṇṇaṃ vedānaṃ pāragū sanighaṇḍuketubhānaṃ
sākkharappabhedānaṃ    itihāsapañcamānaṃ   padako   veyyākaraṇo
lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu  anavayo  sīlavā  ca  hoti  vuḍḍhasīlī
vuḍḍhasīlena  samannāgato  paṇḍito  ca  hoti  medhāvī  paṭhamo vā
dutiyo vā pūjaṃ paggaṇhantānaṃ imehi kho bho gotama catūhi aṅgehi
samannāgataṃ  brāhmaṇā  brāhmaṇaṃ  paññapenti  brāhmaṇosmīti  ca
Vadamāno sammā vadeyya na ca pana musāvādaṃ āpajjeyyāti.
   [188]  Imesaṃ  pana  brāhmaṇa catunnaṃ aṅgānaṃ sakkā ekaṃ
aṅgaṃ  ṭhapayitvā  tīhi  aṅgehi  samannāgataṃ  brāhmaṇaṃ  paññapetuṃ
brāhmaṇosmīti  ca  vadamāno  sammā vadeyya na ca pana musāvādaṃ
āpajjeyyāti  . sakkā bho gotama imesaṃ hi bho gotama catunnaṃ
aṅgānaṃ  mante  ṭhapayāma  kiṃ  hi mantā karissanti yato kho bho
gotama  brāhmaṇo  ubhato  sujāto  hoti  mātito ca pitito ca
saṃsuddhagahaṇiko  yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho
jātivādena  sīlavā  ca  hoti  vuḍḍhasīlī  vuḍḍhasīlena  samannāgato
paṇḍito ca hoti medhāvī paṭhamo vā dutiyo vā pūjaṃ paggaṇhantānaṃ
imehi  kho  bho  gotama  tīhi  aṅgehi  samannāgataṃ  brāhmaṇā
brāhmaṇaṃ  paññapenti  brāhmaṇosmīti  ca  vadamāno sammā vadeyya
na ca pana musāvādaṃ āpajjeyyāti.
   [189]  Imesaṃ  pana  brāhmaṇa  tiṇṇaṃ aṅgānaṃ sakkā ekaṃ
aṅgaṃ  ṭhapayitvā  dvīhi  aṅgehi  samannāgataṃ  brāhmaṇaṃ  paññapetuṃ
brāhmaṇosmīti  ca  vadamāno  sammā vadeyya na ca pana musāvādaṃ
āpajjeyyāti  .  sakkā bho gotama imesaṃ hi bho gotama tiṇṇaṃ
aṅgānaṃ  jātiṃ ṭhapayāma kiṃ hi jāti karissati yato kho bho gotama
brāhmaṇo  sīlavā  ca  hoti  vuḍḍhasīlī  vuḍḍhasīlena  samannāgato
paṇḍito ca hoti medhāvī paṭhamo vā dutiyo vā pūjaṃ paggaṇhantānaṃ
Imehi  kho  bho  gotama  dvīhi  aṅgehi  samannāgataṃ  brāhmaṇā
brāhmaṇaṃ  paññapenti  brāhmaṇosmīti  ca  vadamāno sammā vadeyya
na ca pana musāvādaṃ āpajjeyyāti.
   [190]  Evaṃ  vutte  te  brāhmaṇā  soṇadaṇḍaṃ brāhmaṇaṃ
etadavocuṃ  mā  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  evaṃ avaca mā bhavaṃ soṇadaṇḍo
evaṃ  avaca  apavadati  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  vaṇṇaṃ  apavadati  mante
apavadati  jātiṃ  ekaṃsena  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  samaṇassayeva  gotamassa
vādaṃ anupakkhandatīti.
   {190.1}  Athakho  bhagavā  te  brāhmaṇe etadavoca sace
kho  tumhākaṃ  brāhmaṇānaṃ  evaṃ  hoti  appassuto ca soṇadaṇḍo
brāhmaṇo   akalyāṇavākkaraṇo   ca   soṇadaṇḍo   brāhmaṇo
duppañño  ca  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  na  ca  pahoti  soṇadaṇḍo
brāhmaṇo  samaṇena  gotamena  saddhiṃ  asmiṃ  vacane  patimantetunti
tiṭṭhatu  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  tumhe  mayā saddhiṃ mantavho sace
pana  tumhākaṃ  brāhmaṇānaṃ  evaṃ  hoti  bahussuto  ca soṇadaṇḍo
brāhmaṇo  kalyāṇavākkaraṇo  ca  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  paṇḍito
ca  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  pahoti  ca  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo
samaṇena  gotamena  saddhiṃ  asmiṃ vacane patimantetunti tiṭṭhatha tumhe
soṇadaṇḍo brāhmaṇo mayā saddhiṃ patimantetūti.
   [191] Evaṃ vutte soṇadaṇḍo brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
tiṭṭhatu  bhavaṃ  gotamo  tuṇhī  bhavaṃ  gotamo  hotu  ahameva tesaṃ
Sahadhammena  paṭivacanaṃ karissāmīti . athakho soṇadaṇḍo te brāhmaṇe
etadavoca  mā  bhavanto evaṃ avacuttha mā bhavanto evaṃ avacuttha
apavadati  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  vaṇṇaṃ  apavadati  mante
apavadati  jātiṃ  ekaṃsena  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  samaṇasseva
gotamassa  vādaṃ  anupakkhandatīti  nāhaṃ  bho  apavadāmi  vaṇṇaṃ  vā
mante vā jātiṃ vāti.
   [192]  Tena  kho  pana  samayena  soṇadaṇḍassa brāhmaṇassa
bhāgineyyo  aṅgako  nāma  māṇavako  tassaṃ  parisāyaṃ  nisinno
hoti  .  athakho  soṇadaṇḍo brāhmaṇo te brāhmaṇe etadavoca
passanti  no bhonto imaṃ aṅgakaṃ māṇavakaṃ amhākaṃ bhāgineyyanti .
Evaṃ  bho aṅgako kho bho māṇavako abhirūpo dassanīyo pāsādiko
paramāya  vaṇṇapokkharatāya  samannāgato  brahmavaṇṇi  brahmavacchasi
akkhuddāvakāso  dassanāya  nāssa  imissaṃ  parisāyaṃ  samasamo atthi
vaṇṇena ṭhapetvā samaṇaṃ gotamaṃ . aṅgako kho māṇavako ajjhāyako
mantadharo  tiṇṇaṃ  vedānaṃ  pāragū  sanighaṇḍuketubhānaṃ sākkharappabhedānaṃ
itihāsapañcamānaṃ   padako  veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu
anavayo ahamassa mante vācetā aṅgako kho māṇavako ubhato sujāto
mātito  ca  pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva sattamā pitāmahayugā
akkhitto   anupakkuṭṭho   jātivādena   ahamassa   mātāpitaro
jānāmi  aṅgako  kho  māṇavako  pāṇaṃpi  haneyya  adinnaṃpi
Ādiyeyya  paradāraṃpi  gaccheyya  musāpi  bhāseyya  majjaṃpi piveyya
etthadāni  kiṃ  vaṇṇo karissati kiṃ mantā kiṃ jāti yato kho bho
brāhmaṇo  sīlavā  ca  hoti  vuḍḍhasīlī  vuḍḍhasīlena  samannāgato
paṇḍito ca hoti medhāvī paṭhamo vā dutiyo vā pūjaṃ paggaṇhantānaṃ
imehi  kho  bho  dvīhi  aṅgehi  samannāgataṃ brāhmaṇā brāhmaṇaṃ
paññapenti  brāhmaṇosmīti  ca  vadamāno  sammā  vadeyya  na ca
pana musāvādaṃ āpajjeyyāti.
   [193]  Imesaṃ  pana  brāhmaṇa dvinnaṃ aṅgānaṃ sakkā ekaṃ
aṅgaṃ  ṭhapayitvā  ekena  aṅgena  samannāgataṃ  brāhmaṇaṃ paññapetuṃ
brāhmaṇosmīti  ca  vadamāno  sammā vadeyya na ca pana musāvādaṃ
āpajjeyyāti  . no hidaṃ bho gotama sīlaparidhotā hi bho gotama
paññā  paññāparidhotaṃ  sīlaṃ  yattha  sīlaṃ  tattha paññā yattha paññā
tattha  sīlaṃ  sīlavato  paññā  paññavato  sīlaṃ  sīlapaññānañca  pana
lokasmiṃ  aggamakkhāyati  seyyathāpi  bho  gotama hatthena vā hatthaṃ
dhoveyya  pādena  vā  pādaṃ dhoveyya evameva kho bho gotama
sīlaparidhotā  paññā  paññāparidhotaṃ  sīlaṃ  yattha  sīlaṃ  tattha paññā
yattha  paññā  tattha  sīlaṃ  sīlavato  paññā  paññavato  sīlaṃ
sīlapaññānañca pana lokasmiṃ aggamakkhāyatīti.
   [194]  Evametaṃ  brāhmaṇa  evametaṃ brāhmaṇa sīlaparidhotā
hi  brāhmaṇa  paññā  paññāparidhotaṃ  sīlaṃ  yattha  sīlaṃ  tattha
Paññā  yattha  paññā  tattha  sīlaṃ  sīlavato  paññā  paññavato
sīlaṃ   sīlapaññānañca  pana  lokasmiṃ  aggamakkhāyati  seyyathāpi
brāhmaṇa  hatthena vā hatthaṃ dhoveyya pādena vā pādaṃ dhoveyya
evameva  kho  brāhmaṇa  sīlaparidhotā  paññā  paññāparidhotaṃ  sīlaṃ
yattha  sīlaṃ  tattha  paññā  yattha paññā tattha sīlaṃ sīlavato paññā
paññavato   sīlaṃ  sīlapaññānañca  pana  lokasmiṃ  aggamakkhāyatīti
katamaṃ  pana  taṃ  brāhmaṇa  sīlaṃ  katamā  pana  sā  paññāti .
Ettakaparamā ca mayaṃ bho gotama kismiṃ atthe sādhu vata bhavantaṃyeva
gotamaṃ paṭibhātu etassa bhāsitassa atthoti.
   [195] Tenahi brāhmaṇa suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi bhāsissāmīti.
Evaṃ bhoti kho soṇadaṇḍo brāhmaṇo bhagavato paccassosi . bhagavā
etadavoca  idha  brāhmaṇa  tathāgato  loke  uppajjati  arahaṃ
sammāsambuddho  .pe.  (yathā  sāmaññaphale  evaṃ  vitthāretabbaṃ)
.pe.  evaṃ  kho pana brāhmaṇa bhikkhu sīlasampanno hoti . idaṃpi
kho  taṃ  brāhmaṇa sīlaṃ . paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati . dutiyaṃ
jhānaṃ  .  tatiyaṃ  jhānaṃ  . catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati .pe.
Ñāṇadassanāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  .pe.  idampissa
hoti  paññāya  .pe.  nāparaṃ itthattāyāti pajānāti . idampissa
hoti paññāya. Ayaṃ kho sā brāhmaṇa paññāti.
   [196] Evaṃ vutte soṇadaṇḍo brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
Abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi bho gotama
nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā vivareyya mūḷhassa vā
maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evameva bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo
pakāsito  esāhaṃ  bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṃghañca
upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgataṃ
adhivāsetu ca me bhavaṃ gotamo svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṃghenāti.
Adhivāsesi  bhagavā  tuṇhībhāvena  .  athakho  soṇadaṇḍo brāhmaṇo
bhagavato  adhivāsanaṃ  viditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [197] Athakho soṇadaṇḍo brāhmaṇo tassā rattiyā accayena
sake  nivesane  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā bhagavato
kālaṃ  ārocāpesi  kālo  bho gotama niṭṭhitaṃ bhattanti . athakho
bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  saddhiṃ bhikkhusaṃghena
yena  soṇadaṇḍassa  brāhmaṇassa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo
buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṃghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā
santappesi sampavāresi.
   [198]  Athakho  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  bhagavantaṃ  bhuttāviṃ
onītapattapāṇiṃ aññataraṃ nīcaṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {198.1}  Ekamantaṃ  nisinno  kho  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo
bhagavantaṃ etadavoca ahañceva kho pana bho gotama parisagato samāno
āsanā  vuṭṭhahitvā bhavantaṃ gotamaṃ abhivādeyyaṃ tena maṃ sā parisā
paribhaveyya yaṃ kho pana sā parisā paribhaveyya yasopi tassa hāyetha yassa
kho pana yaso hāyetha bhogāpi tassa hāyeyyuṃ yasoladdhā kho panamhākaṃ
bhogā  ahañceva  kho  pana  ko gotama parisagato samāno añjaliṃ
paggaṇheyyaṃ āsanā me taṃ bhavaṃ gotamo paccuṭṭhānaṃ dhāretu ahañceva
kho pana bho gotama parisagato samāno veṭṭhanaṃ omuñceyyaṃ sirasā me
taṃ bhavaṃ gotamo abhivādanaṃ dhāretu ahañceva kho pana bho gotama yānagato
samāno  yānā  paccorohitvā bhavantaṃ gotamaṃ abhivādeyyaṃ tena maṃ
sā parisā paribhaveyya yaṃ kho pana sā parisā paribhaveyya yasopi tassa
hāyetha yassa kho pana yaso hāyetha bhogāpi tassa hāyeyyuṃ yasoladdhā
kho panamhākaṃ bhogā ahañceva kho pana bho gotama yānagato samāno
patodalaṭṭhiṃ  abbhunnameyyaṃ  yānā  me taṃ bhavaṃ gotamo paccorohanaṃ
dhāretu  ahañceva  kho  pana  bho gotama yānagato samāno chattaṃ
apanāmeyyaṃ  sirasā  me  taṃ  bhavaṃ gotamo abhivādanaṃ dhāretūti .
Athakho  bhagavā  soṇadaṇḍaṃ  brāhmaṇaṃ  dhammiyā  kathāya sandassetvā
samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmīti.
         Soṇadaṇḍasuttaṃ catutthaṃ niṭṭhitaṃ.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 142-161. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=9&A=2829              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=9&A=2829              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=178&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=9&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=178              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=6585              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=6585              Contents of The Tipitaka Volume 9 https://84000.org/tipitaka/read/?index_9 https://84000.org/tipitaka/english/?index_9

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]