ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī

          Sonadandasuttam catuttham
   [178] Evamme sutam. Ekam samayam bhagava angesu carikancaramano
mahata   bhikkhusamghena   saddhim   pancamattehi  bhikkhusatehi  yena
campa  tadavasari  .  tatra  sudam  bhagava campayam viharati gaggaraya
pokkharaniya tire.
   [179]  Tena  kho pana samayena sonadando brahmano campam
ajjhavasati  sattussadam  satinakatthodakam  sadhannam  rajabhoggam  ranna
magadhena  seniyena  bimbisarena  dinnam  rajadayam  brahmadeyyam .
Assosum  kho  campeyyaka  brahmanagahapatika  samano  khalu  bho
gotamo  sakyaputto  sakyakula  pabbajito  angesu  carikancaramano
mahata  bhikkhusamghena  saddhim  pancamattehi  bhikkhusatehi campam anuppatto
campayam  viharati  gaggaraya  pokkharaniya  tire tam kho pana bhavantam
gotamam  evamkalyano  kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagava
araham  sammasambuddho  vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu anuttaro
purisadammasarathi  sattha  devamanussanam buddho bhagavati so imam lokam
sadevakam  samarakam  sabrahmakam  sassamanabrahmanim  pajam  sadevamanussam
sayam  abhinna  sacchikatva  pavedeti so dhammam deseti adikalyanam
majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam  kevalaparipunnam
parisuddham  brahmacariyam  pakaseti  sadhu  kho  pana tatharupanam arahatam
Dassanam  hotiti  .  athakho  campeyyaka  brahmanagahapatika campaya
nikkhamitva samghasamghiganibhuta yena gaggara pokkharani tenupasankamanti.
   [180] Tena kho pana samayena sonadando brahmano uparipasade
divaseyyam  upagato  hoti  .  addasa kho sonadando brahmano
campeyyake  brahmanagahapatike  campaya  nikkhamitva  samghasamghiganibhute
yena  gaggara pokkharani tenupasankamante disva khattam amantesi kim
nu kho bho khatte campeyyaka brahmanagahapatika campaya nikkhamitva
samghasamghiganibhuta yena gaggara pokkharani tenupasankamantiti . atthi kho
bho samano gotamo sakyaputto sakyakula pabbajito angesu carikancaramano
mahata  bhikkhusamghena  saddhim  pancamattehi  bhikkhusatehi campam anuppatto
campayam viharati gaggaraya pokkharaniya tire tam kho pana bhavantam gotamam
evamkalyano  kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagava  araham
sammasambuddho   vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu  anuttaro
purisadammasarathi  sattha  devamanussanam buddho bhagavati tamete bhavantam
gotamam dassanaya upasankamantiti . tenahi bho khatte yena campeyyaka
brahmanagahapatika   tenupasankami   upasankamitva   campeyyake
brahmanagahapatike  evam  vadesi sonadando bho brahmano evamaha
agamentu  kira  bhavanto  sonadandopi  brahmano  samanam  gotamam
dassanaya upasankamissatiti . evam bhoti kho so khatto sonadandassa
Brahmanassa   patissutva  yena  campeyyaka  brahmanagahapatika
tenupasankami   upasankamitva   campeyyake   brahmanagahapatike
etadavoca  sonadando  bho  brahmano  evamaha  agamentu kira
bhavanto   sonadandopi   brahmano  samanam  gotamam  dassanaya
upasankamissatiti.
   [181]  Tena kho pana samayena nanaverajjakanam brahmananam
pancamattani   brahmanasatani   campayam   pativasanti  kenacideva
karaniyena  .  assosum  kho  te brahmana sonadando brahmano
samanam  gotamam  dassanaya  upasankamissatiti  . athakho te brahmana
yena  sonadando  brahmano  tenupasankamimsu  upasankamitva sonadandam
brahmanam  etadavocum  saccam  kira  bhavam  sonadando  samanam  gotamam
dassanaya  upasankamissatiti . evam kho me bho hoti ahampi samanam
gotamam  dassanaya  upasankamissamiti  .  ma  bhavam  sonadando
samanam  gotamam  dassanaya  upasankami  na  arahati  bhavam  sonadando
samanam  gotamam  dassanaya  upasankamitum  sace  bhavam  sonadando samanam
gotamam  dassanaya  upasankamissati  bhoto sonadandassa yaso hayissati
samanassa  gotamassa  yaso  abhivaddhissati  yampi  bhoto  sonadandassa
yaso  hayissati  samanassa  gotamassa  yaso  abhivaddhissati  imina
cangena  na  arahati  bhavam  sonadando  samanam  gotamam  dassanaya
upasankamitum  samano  tveva  gotamo  arahati  bhavantam  sonadandam
Dassanaya  upasankamitum  bhavam  hi  sonadando ubhato sujato matito
ca  pitito  ca  samsuddhagahaniko  yava sattama pitamahayuga akkhitto
anupakkuttho  jativadena  yampi  bhavam  sonadando  ubhato  sujato
matito  ca  pitito  ca  samsuddhagahaniko  yava sattama pitamahayuga
akkhitto  anupakkuttho  jativadena  imina cangena na arahati bhavam
sonadando  samanam  gotamam  dassanaya  upasankamitum  samano  tveva
gotamo  arahati  bhavantam  sonadandam  dassanaya  upasankamitum  bhavam hi
sonadando  addho  mahaddhano  mahabhogo .pe. bhavam hi sonadando
ajjhayako  mantadharo  tinnam  vedanam  paragu  sanighanduketubhanam
sakkharappabhedanam    itihasapancamanam   padako   veyyakarano
lokayatamahapurisalakkhanesu  anavayo  bhavam  hi  sonadando  abhirupo
dassaniyo   pasadiko   paramaya  vannapokkharataya  samannagato
brahmavanni  brahmavacchasi  1-  akkhuddavakaso  dassanaya  bhavanhi
sonadando  silava  vuddhasili  2-  vuddhasilena  samannagato  bhavam
hi  sonadando  kalyanavaco  kalyanavakkarano  poriya  vacaya
samannagato  vissatthaya  anelagalaya  atthassa  vinnapaniya  bhavam
hi  sonadando  bahunam  acariyapacariyo  tini  manavakasatani  mante
vaceti  bahuka  kho  pana  nanadisa  nanajanapada  manavaka
agacchanti  bhoto  sonadandassa  santike  mantatthika  mante
@Footnote: 1 Si. brahmavanni brahmavaddhi. 2 Si. vuddhasili.
Adhiyitukama   bhavanhi   sonadando  jinno  vuddho  mahallako
addhagato  vayoanuppatto  samano gotamo taruno ceva tarunapabbajito
ca  bhavanhi  sonadando  ranno  magadhassa  seniyassa  bimbisarassa
sakkato  garukato  manito  pujito  apacito  bhavanhi  sonadando
brahmanassa  pokkharasatissa sakkato garukato manito pujito apacito
bhavanhi  sonadando  campam  ajjhavasati  sattussadam  satinakatthodakam
sadhannam  rajabhoggam  ranna  magadhena  seniyena  bimbisarena dinnam
rajadayam  brahmadeyyam  yampi  bhavam  sonadando  campam  ajjhavasati
sattussadam  satinakatthodakam  sadhannam  rajabhoggam  ranna  magadhena
seniyena  bimbisarena  dinnam  rajadayam brahmadeyyam imina cangena
na  arahati  bhavam  sonadando  samanam  gotamam  dassanaya  upasankamitum
samano  tveva  gotamo  arahati  bhavantam  sonadandam  dassanaya
upasankamitunti.
   [182]  Evam  vutte  sonadando brahmano te brahmane
etadavoca  tenahi  bho  mamapi  sunatha  yatha mayameva arahama tam
bhavantam  gotamam  dassanaya  upasankamitum  na  tveva arahati so bhavam
gotamo  amhakam  dassanaya  upasankamitum  samano  khalu bho gotamo
ubhato  sujato  matito ca pitito ca samsuddhagahaniko yava sattama
pitamahayuga  akkhitto  anupakkuttho  jativadena  yampi  bho samano
gotamo  ubhato  sujato matito ca pitito ca samsuddhagahaniko yava
Sattama  pitamahayuga  akkhitto  anupakkuttho  jativadena  imina
cangena  na  aharati so bhavam gotamo amhakam dassanaya upasankamitum
athakho mayameva arahama tam bhavantam gotamam dassanaya upasankamitum
   {182.1} samano khalu bho gotamo mahantam natisamgham ohaya pabbajito
.pe. samano khalu bho gotamo pahutam hirannam suvannam ohaya pabbajito
bhumigatanca vehasatthanca samano khalu bho gotamo daharo va samano susu
kalakeso bhadrena yobbanena samannagato pathamena vayasa agarasma
anagariyam  pabbajito  samano khalu bho gotamo akamakanam matapitunam
assumukhanam  rudantanam  kesamassum  oharetva  kasayani  vatthani
acchadetva agarasma anagariyam pabbajito samano khalu bho gotamo
abhirupo  dassaniyo  pasadiko  paramaya vannapokkharataya samannagato
brahmavanni  brahmavacchasi  akkhuddavakaso  dassanaya samano khalu bho
gotamo  silava ariyasili kusalasili kusalasilena samannagato samano khalu
bho  gotamo  kalyanavaco  kalyanavakkarano  poriya  vacaya
samannagato  vissatthaya  anelagalaya  atthassa  vinnapaniya  samano
khalu  bho  gotamo  bahunam acariyapacariyo samano khalu bho gotamo
khinakamarago  vigatacapallo  samano  khalu  bho  gotamo  kammavadi
kiriyavadi  apapapurekkharo  brahmannaya  pajaya  samano  khalu bho
gotamo uccakula pabbajito abhinnakhattiyakula samano khalu bho gotamo
Addha  1-  kula  pabbajito  mahaddhana mahabhoga samanam khalu bho
gotamam  tirorattha  tirojanapada  sampucchitum  agacchanti  samanam  khalu
bho  gotamam  anekani  devatasahassani  panehi saranangatani samanam
khalu  bho  gotamam  evamkalyano  kittisaddo  abbhuggato itipi so
bhagava  araham  sammasambuddho  vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu
anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho bhagavati
   {182.2}  samano  khalu  bho gotamo dvattimsamahapurisalakkhanehi
samannagato samano khalu bho gotamo ehisagatavadi sakhilo 2- sammodako
abbhakutiko  uttanamukho  pubbabhasi samano khalu bho gotamo catunnam
parisanam sakkato garukato manito pujito apacito samanam khalu bho gotamam
bahu deva ca manussa ca abhippasanna samano khalu bho gotamo yasmim
game va nigame va pativasati na tasmim game va nigame va amanussa
manusse  vihethenti  samano  khalu  bho  gotamo  samghiganiganacariyo
puthutitthakaranam  aggamakkhayati  yatha  kho  pana  bho  etesam
samanabrahmananam  yatha  va  tatha va yaso samudagacchati na hevam
samanassa   gotamassa   yaso   samudagato  athakho  anuttaraya
vijjacaranasampadaya  samanassa  gotamassa  yaso  samudagato  samanam
khalu bho gotamam raja magadho seniyo bimbisaro saputto sabhariyo
@Footnote: 1 addhatipi addhakulatipi addhakulatipi patho. 2 Si. ehisahatavadi
@sukhilo.
Sapariso  samacco  panehi  saranangato  samanam  khalu  bho  gotamam
raja  pasenadikosalo  saputto  sabhariyo sapariso samacco panehi
saranangato  samanam  khalu  bho gotamam brahmano pokkharasati saputto
sabhariyo  sapariso  samacco  panehi  saranangato  samano khalu bho
gotamo  ranno  magadhassa  seniyassa  bimbisarassa sakkato garukato
manito pujito apacito samano khalu bho gotamo ranno pasenadikosalassa
sakkato  garukato  manito pujito apacito samano khalu bho gotamo
brahmanassa   pokkharasatissa   sakkato   garukato   manito
pujito  apacito  samano khalu bho gotamo campam anuppatto campayam
viharati  gaggaraya pokkharaniya tire ye kho pana bho keci samana
va  brahmana  va  amhakam gamakkhettam agacchanti atithino te
honti  atithino  panamhehi  sakkatabba  garukatabba  manetabba
pujetabba  apacetabba  yampi bho samano gotamo campam anuppatto
campayam  viharati  gaggaraya  pokkharaniya  tire  atithismakam  samano
gotamo  atithi  kho  panamhehi sakkatabbo garukatabbo manetabbo
pujetabbo  apacitabbo  imina cangena na arahati so bhavam gotamo
amhakam  dassanaya  upasankamitum  athakho  mayameva arahama tam bhavantam
gotamam  dassanaya  upasankamitum  ettake  kho aham bhoto gotamassa
vanne  pariyapunami  no  ca  kho so bhavam gotamo ettakavanno
aparimanavanno hi so bhavam gotamoti.
   [183]  Evam  vutte  te  brahmana  sonadandam brahmanam
etadavocum  yatha  kho  bhavam  sonadando  samanassa gotamassa vanne
bhasati  ito  cepi  so  bhavam gotamo yojanasate viharati alameva
saddhena kulaputtena dassanaya upasankamitum api putosenati 1-. Tenahi
bho sabbe va mayam samanam gotamam dassanaya upasankamissamati.
   {183.1}  Athakho sonadando brahmano mahata brahmanaganena
saddhim  yena  gaggara  pokkharani tenupasankami . athakho sonadandassa
brahmanassa  tirovanasandagatassa  evam  cetaso  parivitakko  udapadi
ahanceva  kho  pana  samanam  gotamam  panham puccheyyam tatra ce mam
samano  gotamo  evam  vadeyya  na  kho  esa brahmana panho
evam  pucchitabbo  evam  namesa  brahmana  panho  pucchitabboti
tena  mam  ayam  parisa  paribhaveyya  balo  sonadando brahmano
abyatto  nasakkhi  samanam  gotamam  yoniso panham pucchitunti yam kho
panayam parisa paribhaveyya yasopi tassa hayetha yassa kho pana yaso
hayetha  bhogapi  tassa  hayeyyum yasoladdha kho panamhakam bhoga
manceva  pana  samano  gotamo panham puccheyya tassa caham panhassa
veyyakaranena  cittam  na aradheyyam tatra ce mam samano gotamo
evam  vadeyya  na  kho esa brahmana panho evam byakatabbo
evam  namesa brahmana panho byakatabboti tena mam ayam parisa
@Footnote: 1 Si. putamsenati.
Paribhaveyya  balo  sonadando  brahmano  abyatto  nasakkhi
samanassa  gotamassa  panhassa  veyyakaranena  cittam  aradhetunti
yam  kho  panayam parisa paribhaveyya yasopi tassa hayetha yassa kho
pana yaso hayetha bhogapi tassa hayeyyum yasoladdha kho panamhakam
bhoga  ahanceva  kho  pana  evam  samipagato samano adisva va
samanam  gotamam  nivatteyyam  tena  mam ayam parisa paribhaveyya balo
sonadando  brahmano  abyatto  manathaddho  bhito  no  visahi
samanam  gotamam  dassanaya  upasankamitum  kathanhi  nama evam samipagato
samano  adisva  samanam  gotamam nivattissatiti yam kho panayam parisa
paribhaveyya yasopi tassa hayetha yassa kho pana yaso hayetha bhogapi
tassa hayeyyum yasoladdha kho panamhakam bhogati.
   [184] Athakho sonadando brahmano yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam
vitisaretva  ekamantam nisidi . campeyyakapi kho brahmanagahapatika
appekacce  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu  appekacce
bhagavata  saddhim  sammodimsu  sammodaniyam  katham  saraniyam vitisaretva
ekamantam  nisidimsu  appekacce  yena  bhagava  tenanjalimpanametva
ekamantam  nisidimsu appekacce namagottam savetva ekamantam nisidimsu
appekacce  tunhibhuta  ekamantam  nisidimsu  . tatra sudam sonadando
brahmano  etadeva  bahulamanuvitakkento  nisinno  hoti  ahanceva
Kho  pana  samanam  gotamam  panham  puccheyyam  tatra  ce mam samano
gotamo  evam  vadeyya  na  kho  esa  brahmana  panho evam
pucchitabbo  evam  namesa  brahmana  panho pucchitabboti tena mam
ayam  parisa  paribhaveyya  balo  sonadando  brahmano  abyatto
nasakkhi  samanam  gotamam  yoniso  panham  pucchitunti  yam kho panayam
parisa  paribhaveyya  yasopi  tassa  hayetha  yassa  kho pana yaso
hayetha  bhogapi  tassa  hayeyyum yasoladdha kho panamhakam bhoga
manceva  kho  pana  samano  gotamo  panham  puccheyya tassa caham
panhassa  veyyakaranena  cittam na aradheyyam tatra ce mam samano
gotamo  evam  vadeyya  na  kho  esa  brahmana  panho evam
byakatabbo  evam  namesa  brahmana  panho  byakatabboti
tena  mam  ayam  parisa  paribhaveyya  balo  sonadando brahmano
abyatto  nasakkhi  samanassa  gotamassa  panhassa  veyyakaranena
cittam  aradhetunti  yam kho panayam parisa paribhaveyya yasopi tassa
hayetha  yassa  kho  pana  yaso  hayetha bhogapi tassa hayeyyum
yasoladdha  kho  panamhakam  bhoga  aho  vata mam samano gotamo
sake  acariyake  tevijjake mam panham puccheyya addha va tassaham
cittam aradheyya panhassa veyyakaranenati.
   [185]  Athakho  bhagavato  sonadandassa  brahmanassa  cetasa
cetoparivitakkamannaya  etadahosi  vihannati  kho  ayam  sonadando
Brahmano  sakena  cittena  yananunaham  sonadandam  brahmanam  sake
acariyake  tevijjake panham puccheyyanti . athakho bhagava sonadandam
brahmanam  etadavoca  katihi  pana  brahmana  angehi  samannagatam
brahmana  brahmanam  pannapenti  brahmanosmiti  ca  vadamano
samma  vadeyya  na  ca  pana  musavadam apajjeyyati . athakho
sonadandassa  brahmanassa  etadahosi  yam  vata  no ahosi icchitam
yam  akankhitam  yam  adhippetam  yam  abhipatthitam  aho vata mam samano
gotamo  sake  acariyake  tevijjake  panham  puccheyya addha va
tassaham  cittam  aradheyyam  panhassa  veyyakaranena tatra ce mam
samano  gotamo  sake  acariyake  tevijjake panham pucchati addha
va tassaham cittam aradhessami panhassa veyyakaranenati.
   [186]  Athakho  sonadando  brahmano abbhunnametva kayam
anuviloketva  parisam bhagavantam etadavoca pancahi bho gotama angehi
samannagatam  brahmana  brahmanam  pannapenti  brahmanosmiti  ca
vadamano  samma vadeyya na ca pana musavadam apajjeyya katamehi
pancahi  idha  bho  gotama brahmano ubhato sujato hoti matito
ca  pitito  ca  samsuddhagahaniko  yava sattama pitamahayuga akkhitto
anupakkuttho  jativadena  ajjhayako  ca  hoti  mantadharo  tinnam
vedanam  paragu  sanighanduketubhanam  sakkharappabhedanam  itihasapancamanam
padako  veyyakarano  lokayatamahapurisalakkhanesu  anavayo  abhirupo
Ca  hoti  dassaniyo pasadiko paramaya vannapokkharataya samannagato
brahmavanni  brahmavacchasi  akkhuddavakaso  dassanaya  silava  ca
hoti  vuddhasili  vuddhasilena  samannagato  pandito ca hoti medhavi
pathamo  va  dutiyo va pujam pagganhantanam imehi kho bho gotama
pancahi  angehi  samannagatam  brahmana  brahmanam  pannapenti
brahmanosmiti  ca  vadamano  samma vadeyya na ca pana musavadam
apajjeyyati.
   [187]  Imesam  pana brahmana pancannam anganam sakka ekam
angam  thapayitva  catuhi  angehi  samannagatam  brahmanam  pannapetum
brahmanosmiti  ca  vadamano  samma vadeyya na ca pana musavadam
apajjeyyati . sakka bho gotama imesam hi bho gotama pancannam
anganam vannam thapayama kim hi vanno karissati yato kho bho gotama
brahmano ubhato sujato hoti matito ca pitito ca samsuddhagahaniko
yava  sattama  pitamahayuga  akkhitto  anupakkuttho  jativadena
ajjhayako  ca hoti mantadharo tinnam vedanam paragu sanighanduketubhanam
sakkharappabhedanam    itihasapancamanam   padako   veyyakarano
lokayatamahapurisalakkhanesu  anavayo  silava  ca  hoti  vuddhasili
vuddhasilena  samannagato  pandito  ca  hoti  medhavi  pathamo va
dutiyo va pujam pagganhantanam imehi kho bho gotama catuhi angehi
samannagatam  brahmana  brahmanam  pannapenti  brahmanosmiti  ca
Vadamano samma vadeyya na ca pana musavadam apajjeyyati.
   [188]  Imesam  pana  brahmana catunnam anganam sakka ekam
angam  thapayitva  tihi  angehi  samannagatam  brahmanam  pannapetum
brahmanosmiti  ca  vadamano  samma vadeyya na ca pana musavadam
apajjeyyati  . sakka bho gotama imesam hi bho gotama catunnam
anganam  mante  thapayama  kim  hi manta karissanti yato kho bho
gotama  brahmano  ubhato  sujato  hoti  matito ca pitito ca
samsuddhagahaniko  yava  sattama  pitamahayuga  akkhitto  anupakkuttho
jativadena  silava  ca  hoti  vuddhasili  vuddhasilena  samannagato
pandito ca hoti medhavi pathamo va dutiyo va pujam pagganhantanam
imehi  kho  bho  gotama  tihi  angehi  samannagatam  brahmana
brahmanam  pannapenti  brahmanosmiti  ca  vadamano samma vadeyya
na ca pana musavadam apajjeyyati.
   [189]  Imesam  pana  brahmana  tinnam anganam sakka ekam
angam  thapayitva  dvihi  angehi  samannagatam  brahmanam  pannapetum
brahmanosmiti  ca  vadamano  samma vadeyya na ca pana musavadam
apajjeyyati  .  sakka bho gotama imesam hi bho gotama tinnam
anganam  jatim thapayama kim hi jati karissati yato kho bho gotama
brahmano  silava  ca  hoti  vuddhasili  vuddhasilena  samannagato
pandito ca hoti medhavi pathamo va dutiyo va pujam pagganhantanam
Imehi  kho  bho  gotama  dvihi  angehi  samannagatam  brahmana
brahmanam  pannapenti  brahmanosmiti  ca  vadamano samma vadeyya
na ca pana musavadam apajjeyyati.
   [190]  Evam  vutte  te  brahmana  sonadandam brahmanam
etadavocum  ma  bhavam  sonadando  evam avaca ma bhavam sonadando
evam  avaca  apavadati  bhavam  sonadando  vannam  apavadati  mante
apavadati  jatim  ekamsena  bhavam  sonadando  samanassayeva  gotamassa
vadam anupakkhandatiti.
   {190.1}  Athakho  bhagava  te  brahmane etadavoca sace
kho  tumhakam  brahmananam  evam  hoti  appassuto ca sonadando
brahmano   akalyanavakkarano   ca   sonadando   brahmano
duppanno  ca  sonadando  brahmano  na  ca  pahoti  sonadando
brahmano  samanena  gotamena  saddhim  asmim  vacane  patimantetunti
titthatu  sonadando  brahmano  tumhe  maya saddhim mantavho sace
pana  tumhakam  brahmananam  evam  hoti  bahussuto  ca sonadando
brahmano  kalyanavakkarano  ca  sonadando  brahmano  pandito
ca  sonadando  brahmano  pahoti  ca  sonadando  brahmano
samanena  gotamena  saddhim  asmim vacane patimantetunti titthatha tumhe
sonadando brahmano maya saddhim patimantetuti.
   [191] Evam vutte sonadando brahmano bhagavantam etadavoca
titthatu  bhavam  gotamo  tunhi  bhavam  gotamo  hotu  ahameva tesam
Sahadhammena  pativacanam karissamiti . athakho sonadando te brahmane
etadavoca  ma  bhavanto evam avacuttha ma bhavanto evam avacuttha
apavadati  bhavam  sonadando  brahmano  vannam  apavadati  mante
apavadati  jatim  ekamsena  bhavam  sonadando  brahmano  samanasseva
gotamassa  vadam  anupakkhandatiti  naham  bho  apavadami  vannam  va
mante va jatim vati.
   [192]  Tena  kho  pana  samayena  sonadandassa brahmanassa
bhagineyyo  angako  nama  manavako  tassam  parisayam  nisinno
hoti  .  athakho  sonadando brahmano te brahmane etadavoca
passanti  no bhonto imam angakam manavakam amhakam bhagineyyanti .
Evam  bho angako kho bho manavako abhirupo dassaniyo pasadiko
paramaya  vannapokkharataya  samannagato  brahmavanni  brahmavacchasi
akkhuddavakaso  dassanaya  nassa  imissam  parisayam  samasamo atthi
vannena thapetva samanam gotamam . angako kho manavako ajjhayako
mantadharo  tinnam  vedanam  paragu  sanighanduketubhanam sakkharappabhedanam
itihasapancamanam   padako  veyyakarano  lokayatamahapurisalakkhanesu
anavayo ahamassa mante vaceta angako kho manavako ubhato sujato
matito  ca  pitito  ca  samsuddhagahaniko  yava sattama pitamahayuga
akkhitto   anupakkuttho   jativadena   ahamassa   matapitaro
janami  angako  kho  manavako  panampi  haneyya  adinnampi
Adiyeyya  paradarampi  gaccheyya  musapi  bhaseyya  majjampi piveyya
etthadani  kim  vanno karissati kim manta kim jati yato kho bho
brahmano  silava  ca  hoti  vuddhasili  vuddhasilena  samannagato
pandito ca hoti medhavi pathamo va dutiyo va pujam pagganhantanam
imehi  kho  bho  dvihi  angehi  samannagatam brahmana brahmanam
pannapenti  brahmanosmiti  ca  vadamano  samma  vadeyya  na ca
pana musavadam apajjeyyati.
   [193]  Imesam  pana  brahmana dvinnam anganam sakka ekam
angam  thapayitva  ekena  angena  samannagatam  brahmanam pannapetum
brahmanosmiti  ca  vadamano  samma vadeyya na ca pana musavadam
apajjeyyati  . no hidam bho gotama silaparidhota hi bho gotama
panna  pannaparidhotam  silam  yattha  silam  tattha panna yattha panna
tattha  silam  silavato  panna  pannavato  silam  silapannananca  pana
lokasmim  aggamakkhayati  seyyathapi  bho  gotama hatthena va hattham
dhoveyya  padena  va  padam dhoveyya evameva kho bho gotama
silaparidhota  panna  pannaparidhotam  silam  yattha  silam  tattha panna
yattha  panna  tattha  silam  silavato  panna  pannavato  silam
silapannananca pana lokasmim aggamakkhayatiti.
   [194]  Evametam  brahmana  evametam brahmana silaparidhota
hi  brahmana  panna  pannaparidhotam  silam  yattha  silam  tattha
Panna  yattha  panna  tattha  silam  silavato  panna  pannavato
silam   silapannananca  pana  lokasmim  aggamakkhayati  seyyathapi
brahmana  hatthena va hattham dhoveyya padena va padam dhoveyya
evameva  kho  brahmana  silaparidhota  panna  pannaparidhotam  silam
yattha  silam  tattha  panna  yattha panna tattha silam silavato panna
pannavato   silam  silapannananca  pana  lokasmim  aggamakkhayatiti
katamam  pana  tam  brahmana  silam  katama  pana  sa  pannati .
Ettakaparama ca mayam bho gotama kismim atthe sadhu vata bhavantamyeva
gotamam patibhatu etassa bhasitassa atthoti.
   [195] Tenahi brahmana sunahi sadhukam manasikarohi bhasissamiti.
Evam bhoti kho sonadando brahmano bhagavato paccassosi . bhagava
etadavoca  idha  brahmana  tathagato  loke  uppajjati  araham
sammasambuddho  .pe.  (yatha  samannaphale  evam  vittharetabbam)
.pe.  evam  kho pana brahmana bhikkhu silasampanno hoti . idampi
kho  tam  brahmana silam . pathamam jhanam upasampajja viharati . dutiyam
jhanam  .  tatiyam  jhanam  . catuttham jhanam upasampajja viharati .pe.
Nanadassanaya  cittam  abhiniharati  abhininnameti  .pe.  idampissa
hoti  pannaya  .pe.  naparam itthattayati pajanati . idampissa
hoti pannaya. Ayam kho sa brahmana pannati.
   [196] Evam vutte sonadando brahmano bhagavantam etadavoca
Abhikkantam  bho  gotama abhikkantam bho gotama seyyathapi bho gotama
nikkujjitam  va  ukkujjeyya  paticchannam  va vivareyya mulhassa va
maggam  acikkheyya  andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto
rupani  dakkhantiti  evameva bhota gotamena anekapariyayena dhammo
pakasito  esaham  bhavantam gotamam saranam gacchami dhammanca bhikkhusamghanca
upasakam  mam  bhavam  gotamo  dharetu ajjatagge panupetam saranangatam
adhivasetu ca me bhavam gotamo svatanaya bhattam saddhim bhikkhusamghenati.
Adhivasesi  bhagava  tunhibhavena  .  athakho  sonadando brahmano
bhagavato  adhivasanam  viditva  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva
padakkhinam katva pakkami.
   [197] Athakho sonadando brahmano tassa rattiya accayena
sake  nivesane  panitam  khadaniyam  bhojaniyam  patiyadapetva bhagavato
kalam  arocapesi  kalo  bho gotama nitthitam bhattanti . athakho
bhagava  pubbanhasamayam  nivasetva  pattacivaramadaya  saddhim bhikkhusamghena
yena  sonadandassa  brahmanassa  nivesanam  tenupasankami upasankamitva
pannatte  asane  nisidi  .  athakho  sonadando  brahmano
buddhappamukham  bhikkhusamgham  panitena  khadaniyena  bhojaniyena  sahattha
santappesi sampavaresi.
   [198]  Athakho  sonadando  brahmano  bhagavantam  bhuttavim
onitapattapanim annataram nicam asanam gahetva ekamantam nisidi.
   {198.1}  Ekamantam  nisinno  kho  sonadando  brahmano
bhagavantam etadavoca ahanceva kho pana bho gotama parisagato samano
asana  vutthahitva bhavantam gotamam abhivadeyyam tena mam sa parisa
paribhaveyya yam kho pana sa parisa paribhaveyya yasopi tassa hayetha yassa
kho pana yaso hayetha bhogapi tassa hayeyyum yasoladdha kho panamhakam
bhoga  ahanceva  kho  pana  ko gotama parisagato samano anjalim
pagganheyyam asana me tam bhavam gotamo paccutthanam dharetu ahanceva
kho pana bho gotama parisagato samano vetthanam omunceyyam sirasa me
tam bhavam gotamo abhivadanam dharetu ahanceva kho pana bho gotama yanagato
samano  yana  paccorohitva bhavantam gotamam abhivadeyyam tena mam
sa parisa paribhaveyya yam kho pana sa parisa paribhaveyya yasopi tassa
hayetha yassa kho pana yaso hayetha bhogapi tassa hayeyyum yasoladdha
kho panamhakam bhoga ahanceva kho pana bho gotama yanagato samano
patodalatthim  abbhunnameyyam  yana  me tam bhavam gotamo paccorohanam
dharetu  ahanceva  kho  pana  bho gotama yanagato samano chattam
apanameyyam  sirasa  me  tam  bhavam gotamo abhivadanam dharetuti .
Athakho  bhagava  sonadandam  brahmanam  dhammiya  kathaya sandassetva
samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthayasana pakkamiti.
         Sonadandasuttam catuttham nitthitam.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 142-161. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=9&A=2829&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=9&A=2829&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=178&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=9&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=178              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=6585              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=6585              Contents of The Tipitaka Volume 9 https://84000.org/tipitaka/read/?index_9 https://84000.org/tipitaka/english/?index_9

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]