ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī

           Mahalisuttam chattham
   [239] Evamme sutam . ekam samayam bhagava vesaliyam viharati
mahavane  kutagarasalayam  .  tena  kho  pana samayena sambahula
kosalaka  ca  brahmanaduta  magadhaka  ca  brahmanaduta vesaliyam
pativisanti  kenacideva  karaniyena  . assosum kho te kosalaka ca
brahmanaduta  magadhaka  ca  brahmanaduta  samano  khalu  bho
gotamo  sakyaputto  sakyakula  pabbajito vesaliyam viharati mahavane
kutagarasalayam  tam kho pana bhavantam gotamam evamkalyano kittisaddo
abbhuggato  itipi so bhagava .pe. buddho bhagavati so imam lokam
sadevakam  samarakam .pe. tatharupanam arahatam dassanam hotiti . athakho
te  kosalaka  ca  brahmanaduta  magadhaka ca brahmanaduta yena
mahavanam kutagarasala tenupasankamimsu.
   [240] Tena kho pana samayena ayasma nagito bhagavato upatthako
hoti  .  athakho  te  kosalaka  ca  brahmanaduta magadhaka ca
brahmanaduta  yenayasma  nagito  tenupasankamimsu  upasankamitva
ayasmantam nagitam etadavocum kaham nu kho bho nagita etarahi so bhavam
gotamo viharati dassanakama hi mayam tam bhavantam gotamanti . akalo
kho  avuso  bhagavantam dassanaya patisallino bhagavati . athakho te
kosalaka  ca  brahmanaduta  magadhaka  ca  brahmanaduta  tattheva
Ekamantam nisidimsu disva va mayam tam bhavantam gotamam gacchissamati.
   [241]  Otthaddhopi  kho licchavi mahatiya licchaviparisaya saddhim
yena  mahavanam  kutagarasala  yenayasma  nagito  tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam  nagitam abhivadetva ekamantam atthasi .
Ekamantam thito kho otthaddhopi licchavi ayasmantam nagitam etadavoca
kahannu  kho  bhante  nagita  etarahi  so  bhagava  viharati araham
sammasambuddho  dassanakama  hi  mayam  tam  bhagavantam  arahantam
sammasambuddhanti  .  akalo  kho  mahali  bhagavantam  dassanaya
patisallino  bhagavati  .  otthaddhopi  licchavi  tattheva  ekamantam
nisidi disva vaham tam bhagavantam gamissami arahantam sammasambuddhanti.
   [242] Athakho siho samanuddeso yenayasma nagito tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam  nagitam abhivadetva ekamantam atthasi .
Ekamantam  thito kho siho samanuddeso ayasmantam nagitam etadavoca
ete  bhante kassapa sambahula kosalaka ca brahmanaduta magadhaka
ca  brahmanaduta  idhupasankanta  bhagavantam  dassanaya  otthaddhopi
licchavi  mahatiya  licchaviparisaya saddhim idhupasankanto bhagavantam dassanaya
sadhu  bhante  kassapa  labhatam esa janata bhagavantam dassanayati .
Tenahi  siha  tvanneva  bhagavato arocehiti . evam bhanteti kho
siho  samanuddeso  ayasmato  nagitassa  patissutva  yena bhagava
tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi .
Ekamantam thito kho siho samanuddeso bhagavantam etadavoca ete bhante
sambahula  kosalaka  ca  brahmanaduta  magadhaka  ca brahmanaduta
idhupasankanta  bhagavantam  dassanaya  otthaddhopi  licchavi  mahatiya
licchaviparisaya  saddhim  idhupasankanto  bhagavantam  dassanaya sadhu bhante
labhatam esa janata bhagavantam dassanayati . Tenahi siha viharapacchayayam
asanam  pannapehiti  .  evam  bhanteti  kho  siho  samanuddeso
bhagavato  patissutva  viharapacchayayam  asanam  pannapesi  . athakho
bhagava  vihara  nikkhamma  viharapacchayayam  pannattasane  nisidi .
Athakho  te  kosalaka  ca brahmanaduta magadhaka ca brahmanaduta
yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavata saddhim sammodimsu
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidimsu.
   [243]  Otthaddhopi licchavi mahatiya licchaviparisaya saddhim yena
bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  otthaddhopi  licchavi  bhagavantam
etadavoca purimani bhante divasani purimatarani sunakkhatto licchaviputto
yenaham  tenupasankami  upasankamitva  mam  etadavoca  yadagge  aham
mahali bhagavantam upanissaya viharami na ciram tini vassani dibbani hi
kho  rupani  passami  piyarupani  kamupasanhitani  rajaniyani no ca
kho  dibbani  saddani  sunami  piyarupani  kamupasanhitani rajaniyani
santaneva  nu  kho bhante sunakkhatto licchaviputto dibbani saddani
Nassosi  piyarupani  kamupasanhitani  rajaniyani  tani  udahu
asantaniti.
   {243.1} Santaneva kho mahali sunakkhatto licchaviputto dibbani
saddani  nassosi  piyarupani  kamupasanhitani  rajaniyani  no
asantaniti . ko nu kho bhante hetu ko paccayo yena sunakkhatto
licchaviputto  santaneva  dibbani  saddani  na  assosi  piyarupani
kamupasanhitani rajaniyani no asantaniti.
   [244]  Idha  mahali bhikkhuno puratthimaya disaya ekamsabhavito
samadhi  hoti  dibbanam  rupanam  dassanaya  piyarupanam kamupasanhitanam
rajaniyanam  no  ca  kho  dibbanam  saddanam  savanaya  piyarupanam
kamupasanhitanam  rajaniyanam  so  puratthimaya  disaya  ekamsabhavite
samadhimhi  dibbanam  rupanam  dassanaya  piyarupanam  kamupasanhitanam
rajaniyanam  no  ca  kho  dibbanam  saddanam  savanaya  piyarupanam
kamupasanhitanam  rajaniyanam  puratthimaya  disaya  dibbani  rupani
passati  piyarupani  kamupasanhitani  rajaniyani  no  ca kho dibbani
saddani  sunati  piyarupani  kamupasanhitani  rajaniyani  tam  kissa
hetu evam hetam mahali hoti bhikkhuno puratthimaya disaya ekamsabhavite
samadhimhi  dibbanam  rupanam  dassanaya  piyarupanam  kamupasanhitanam
rajaniyanam  no  ca  kho  dibbanam  saddanam  savanaya  piyarupanam
kamupasanhitanam rajaniyanam.
   [245]  Puna  caparam  mahali bhikkhuno dakkhinaya disaya .pe.
Pacchimaya  disaya  .pe.  uttaraya  disaya  .pe.  uddhamadho
tiriyam  ekamsabhavito samadhi hoti dibbanam rupanam dassanaya piyarupanam
kamupasanhitanam  rajaniyanam  no  ca  kho  dibbanam  saddanam
savanaya  piyarupanam  kamupasanhitanam  rajaniyanam  so  uddhamadho
tiriyam  ekamsabhavite  samadhimhi  dibbanam  rupanam dassanaya piyarupanam
kamupasanhitanam  rajaniyanam  no  ca  kho  dibbanam saddanam savanaya
piyarupanam  kamupasanhitanam  rajaniyanam  uddhamadho  tiriyam  dibbani
rupani  passati  piyarupani  kamupasanhitani  rajaniyani  no  ca kho
dibbani  saddani  sunati  piyarupani  kamupasanhitani  rajaniyani
tam  kissa  hetu  evam hetam mahali hoti bhikkhuno uddhamadho tiriyam
ekamsabhavite  samadhimhi  dibbanam  rupanam  dassanaya  piyarupanam
kamupasanhitanam  rajaniyanam  no  ca  kho  dibbanam saddanam savanaya
piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam.
   [246]  Idha  mahali bhikkhuno puratthimaya disaya ekamsabhavito
samadhi  hoti  dibbanam  saddanam  savanaya  piyarupanam kamupasanhitanam
rajaniyanam  no  ca  kho  dibbanam  rupanam  dassanaya  piyarupanam
kamupasanhitanam  rajaniyanam  so  puratthimaya  disaya  ekamsabhavite
samadhimhi  dibbanam  saddanam  savanaya  piyarupanam  kamupasanhitanam
rajaniyanam  no  ca  kho  dibbanam  rupanam  dassanaya  piyarupanam
kamupasanhitanam  rajaniyanam  puratthimaya  disaya  dibbani  saddani
Sunati  piyarupani  kamupasanhitani  rajaniyani  no  ca kho dibbani
rupani  passati  piyarupani  kamupasanhitani  rajaniyani  tam  kissa
hetu evam hetam mahali hoti bhikkhuno puratthimaya disaya ekamsabhavite
samadhimhi  dibbanam  saddanam  savanaya  piyarupanam  kamupasanhitanam
rajaniyanam no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam
rajaniyanam.
   [247]  Puna  caparam  mahali bhikkhuno dakkhinaya disaya .pe.
Pacchimaya  disaya  .pe.  uttaraya  disaya  .pe.  uddhamadho
tiriyam  ekamsabhavito samadhi hoti dibbanam saddanam savanaya piyarupanam
kamupasanhitanam  rajaniyanam  no  ca  kho  dibbanam rupanam dassanaya
piyarupanam  kamupasanhitanam rajaniyanam so uddhamadho tiriyam ekamsabhavite
samadhimhi  dibbanam  saddanam  savanaya  piyarupanam  kamupasanhitanam
rajaniyanam  no  ca  kho  dibbanam  rupanam  dassanaya  piyarupanam
kamupasanhitanam  rajaniyanam  uddhamadho  tiriyam  dibbani saddani sunati
piyarupani  kamupasanhitani  rajaniyani  no  ca  kho dibbani rupani
passati  piyarupani  kamupasanhitani  rajaniyani  tam  kissa hetu evam
hetam  mahali  hoti bhikkhuno uddhamadho tiriyam ekamsabhavite samadhimhi
dibbanam  saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam no ca
kho dibbanam rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam.
   [248]  Idha  mahali bhikkhuno puratthimaya disaya ubhayamsabhavito
samadhi  hoti  dibbananca  rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam
rajaniyanam  dibbananca  saddanam  savanaya  piyarupanam  kamupasanhitanam
rajaniyanam  so  puratthimaya disaya ubhayamsabhavite samadhimhi dibbananca
rupanam  dassanaya  .pe.  dibbananca  saddanam  savanaya  .pe.
Puratthimaya disaya dibbani ca rupani passati piyarupani kamupasanhitani
rajaniyani  dibbani  ca  saddani  sunati  piyarupani  kamupasanhitani
rajaniyani tam kissa hetu evam hetam mahali hoti bhikkhuno puratthimaya
disaya  ubhayamsabhavite  samadhimhi  dibbananca rupanam dassanaya .pe.
Dibbananca saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam.
   [249]  Puna  caparam  mahali bhikkhuno dakkhinaya disaya .pe.
Pacchimaya  disaya  .pe.  uttaraya  disaya .pe. uddhamadho tiriyam
ubhayamsabhavito  samadhi  hoti  dibbananca  rupanam dassanaya piyarupanam
kamupasanhitanam  rajaniyanam  dibbananca  saddanam  savanaya  piyarupanam
kamupasanhitanam  rajaniyanam  so  uddhamadho  tiriyam  ubhayamsabhavite
samadhimhi  dibbananca  rupanam  dassanaya  piyarupanam  kamupasanhitanam
rajaniyanam  dibbananca  saddanam  savanaya  piyarupanam  kamupasanhitanam
rajaniyanam  uddhamadho  tiriyam  dibbani  rupani  passati  piyarupani
kamupasanhitani   rajaniyani   dibbani   ca   saddani  sunati
Piyarupani  kamupasanhitani  rajaniyani  tam  kissa  hetu  evam hetam
mahali  hoti  bhikkhuno  uddhamadho  tiriyam  ubhayamsabhavite  samadhimhi
dibbananca  rupanam  dassanaya  piyarupanam  kamupasanhitanam  rajaniyanam
dibbananca  saddanam  savanaya  piyarupanam  kamupasanhitanam  rajaniyanam
ayam kho mahali hetu ayam paccayo yena santaneva sunakkhatto licchaviputto
dibbani  saddani  na  assosi  piyarupani  kamupasanhitani rajaniyani
no asantaniti.
   [250] Etasam nuna bhante samadhibhavananam sacchikiriyahetu bhikkhu
bhagavati brahmacariyam carantiti . na kho mahali etasam samadhibhavananam
sacchikiriyahetu  bhikkhu  mayi  brahmacariyam  caranti  atthi  kho mahali
anne  dhamma  uttaritara  ca  panitatara  ca yesam sacchikiriyahetu
bhikkhu mayi brahmacariyam carantiti.
   {250.1} Katame pana bhante dhamma uttaritara ca panitatara ca
yesam sacchikiriyahetu bhikkhu bhagavati brahmacariyam carantiti . idha mahali
bhikkhu  tinnam  sannojananam parikkhaya sotapanno hoti avinipatadhammo
niyato sambodhiparayano ayam kho mahali dhammo uttaritaro ca panitataro
ca yassa sacchikiriyahetu bhikkhu mayi brahmacariyam caranti.
   [251]  Puna  caparam mahali bhikkhu tinnam sannojananam parikkhaya
ragadosamohanam  tanutta  sakadagami  hoti  sakideva  imam  lokam
agantva  dukkhassantam karoti ayam kho mahali dhammo uttaritaro ca
Panitataro ca yassa sacchikiriyahetu bhikkhu mayi brahmacariyam caranti.
   [252]  Puna  caparam  mahali  bhikkhu  pancannam  orambhagiyanam
sannojananam  parikkhaya  opapatiko  hoti  tattha  parinibbayi
anavattidhammo  tasma loka ayam kho mahali dhammo uttaritaro ca
panitataro ca yassa sacchikiriyahetu bhikkhu mayi brahmacariyam caranti.
   [253]  Puna  caparam  mahali  bhikkhu  asavanam khaya anasavam
cetovimuttim  pannavimuttim  ditthe  va  dhamme  sayam  abhinna
sacchikatva  upasampajja  viharati  ayampi kho mahali dhammo uttaritaro
ca  panitataro  ca  yassa  sacchikiriyahetu  bhikkhu  mayi  brahmacariyam
caranti  ime  kho  te mahali dhamma uttaritara ca panitatara ca
yesam sacchikiriyahetu bhikkhu mayi brahmacariyam carantiti.
   [254]  Atthi  nu kho bhante maggo atthi patipada etesam
dhammanam  sacchikiriyayati  . atthi kho mahali maggo atthi patipada
etesam  dhammanam  sacchikiriyayati  .  katamo  pana  bhante maggo
katama  patipada  etesam  dhammanam  sacchikiriyayati  .  ayameva
ariyo  atthangiko  maggo  seyyathidam  sammaditthi  sammasankappo
sammavaca   sammakammanto   sammaajivo   sammavayamo
sammasati  sammasamadhi  ayam  kho  mahali  maggo  ayam  patipada
etesam dhammanam sacchikiriyaya.
   [255] Ekamidaham mahali samayam kosambiyam viharami ghositarame.
Athakho  dve  pabbajita  mandiyo  ca  paribbajako  jaliyo
ca  darupattikantevasi  yenaham  tenupasankamimsu  upasankamitva  maya
saddhim  sammodimsu  sammodaniyam  katham  saraniyam vitisaretva ekamantam
atthamsu  .  ekamantam thita kho te dve pabbajita mam etadavocum
kinnu kho avuso gotama tam jivam tam sariram udahu annam jivam annam
sariranti.
   {255.1} Tenahavuso sunatha sadhukam manasikarotha bhasissami .
Idhavuso tathagato loke uppajjati araham sammasambuddho .pe. (yatha
samannaphale  evam  vittharetabbam)  .pe. evam kho avuso bhikkhu
silasampanno hoti .pe. Pathamam jhanam upasampajja viharati.
   {255.2} Yo nu kho avuso bhikkhu evam janati evam passati
kallannu  kho  tassetam vacanaya tam jivam tam sariranti va annam jivam
annam sariranti vati . yo so avuso bhikkhu evam janati evam
passati  na  kallam  tassetam vacanaya tam jivam tam sariranti va annam
jivam  annam sariranti va . aham kho panetam avuso evam janami
evam passami atha ca panaham na vadami tam jivam tam sariranti va annam
jivam  annam sariranti vati . dutiyam jhanam . tatiyam jhanam . catuttham
jhanam upasampajja viharati . yo nu kho avuso bhikkhu evam janati evam
passati kallannu kho tassetam vacanaya tam jivam tam sariranti va annam
jivam annam sariranti vati . yo so avuso bhikkhu evam janati evam
Passati  na  kallam  tassetam vacanaya tam jivam tam sariranti va annam
jivam  annam  sariranti  vati  .  aham  kho  panetam avuso evam
janami evam passami atha ca panaham na vadami tam jivam tam sariranti
va  annam  jivam  annam  sariranti  vati  .  nanadassanaya  cittam
abhiniharati abhininnameti . yo nu kho avuso bhikkhu .pe. naparam
itthattayati pajanati.
   {255.3} Yo nu kho avuso bhikkhu evam janati evam passati
kallam  nu kho tassetam vacanaya tam jivam tam sariranti va annam jivam
annam sariranti vati . yo so avuso bhikkhu evam janati evam
passati  na  kallam  tassetam vacanaya tam jivam tam sariranti va annam
jivam annam sariranti vati . aham kho panetam avuso evam janami
evam passami atha ca panaham na vadami tam jivam tam sariranti va annam
jivam  annam  sariranti  vati  .  idamavoca  bhagava  .  attamano
otthaddho licchavi bhagavato bhasitam abhinanditi.
         Mahalisuttam chattham nitthitam.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 192-202. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=9&A=3820&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=9&A=3820&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=239&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=9&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=239              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=7282              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=7282              Contents of The Tipitaka Volume 9 https://84000.org/tipitaka/read/?index_9 https://84000.org/tipitaka/english/?index_9

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]