ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī

           Mahālisuttaṃ chaṭṭhaṃ
   [239] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati
mahāvane  kūṭāgārasālāyaṃ  .  tena  kho  pana samayena sambahulā
kosalakā  ca  brāhmaṇadūtā  māgadhakā  ca  brāhmaṇadūtā vesāliyaṃ
paṭivisanti  kenacideva  karaṇīyena  . assosuṃ kho te kosalakā ca
brāhmaṇadūtā  māgadhakā  ca  brāhmaṇadūtā  samaṇo  khalu  bho
gotamo  sakyaputto  sakyakulā  pabbajito vesāliyaṃ viharati mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ  taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃkalyāṇo kittisaddo
abbhuggato  itipi so bhagavā .pe. buddho bhagavāti so imaṃ lokaṃ
sadevakaṃ  samārakaṃ .pe. tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotīti . athakho
te  kosalakā  ca  brāhmaṇadūtā  māgadhakā ca brāhmaṇadūtā yena
mahāvanaṃ kūṭāgārasālā tenupasaṅkamiṃsu.
   [240] Tena kho pana samayena āyasmā nāgito bhagavato upaṭṭhāko
hoti  .  athakho  te  kosalakā  ca  brāhmaṇadūtā māgadhakā ca
brāhmaṇadūtā  yenāyasmā  nāgito  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ nāgitaṃ etadavocuṃ kahaṃ nu kho bho nāgita etarahi so bhavaṃ
gotamo viharati dassanakāmā hi mayaṃ taṃ bhavantaṃ gotamanti . akālo
kho  āvuso  bhagavantaṃ dassanāya paṭisallīno bhagavāti . athakho te
kosalakā  ca  brāhmaṇadūtā  māgadhakā  ca  brāhmaṇadūtā  tattheva
Ekamantaṃ nisīdiṃsu disvā va mayaṃ taṃ bhavantaṃ gotamaṃ gacchissāmāti.
   [241]  Oṭṭhaddhopi  kho licchavi mahatiyā licchaviparisāya saddhiṃ
yena  mahāvanaṃ  kūṭāgārasālā  yenāyasmā  nāgito  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  nāgitaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ ṭhito kho oṭṭhaddhopi licchavi āyasmantaṃ nāgitaṃ etadavoca
kahannu  kho  bhante  nāgita  etarahi  so  bhagavā  viharati arahaṃ
sammāsambuddho  dassanakāmā  hi  mayaṃ  taṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ
sammāsambuddhanti  .  akālo  kho  mahāli  bhagavantaṃ  dassanāya
paṭisallīno  bhagavāti  .  oṭṭhaddhopi  licchavi  tattheva  ekamantaṃ
nisīdi disvā vāhaṃ taṃ bhagavantaṃ gamissāmi arahantaṃ sammāsambuddhanti.
   [242] Athakho sīho samaṇuddeso yenāyasmā nāgito tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  nāgitaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ  ṭhito kho sīho samaṇuddeso āyasmantaṃ nāgitaṃ etadavoca
ete  bhante kassapa sambahulā kosalakā ca brāhmaṇadūtā māgadhakā
ca  brāhmaṇadūtā  idhūpasaṅkantā  bhagavantaṃ  dassanāya  oṭṭhaddhopi
licchavi  mahatiyā  licchaviparisāya saddhiṃ idhūpasaṅkanto bhagavantaṃ dassanāya
sādhu  bhante  kassapa  labhataṃ esā janatā bhagavantaṃ dassanāyāti .
Tenahi  sīha  tvaññeva  bhagavato ārocehīti . evaṃ bhanteti kho
sīho  samaṇuddeso  āyasmato  nāgitassa  paṭissutvā  yena bhagavā
tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ ṭhito kho sīho samaṇuddeso bhagavantaṃ etadavoca ete bhante
sambahulā  kosalakā  ca  brāhmaṇadūtā  māgadhakā  ca brāhmaṇadūtā
idhūpasaṅkantā  bhagavantaṃ  dassanāya  oṭṭhaddhopi  licchavi  mahatiyā
licchaviparisāya  saddhiṃ  idhūpasaṅkanto  bhagavantaṃ  dassanāya sādhu bhante
labhataṃ esā janatā bhagavantaṃ dassanāyāti . Tenahi sīha vihārapacchāyāyaṃ
āsanaṃ  paññapehīti  .  evaṃ  bhanteti  kho  sīho  samaṇuddeso
bhagavato  paṭissutvā  vihārapacchāyāyaṃ  āsanaṃ  paññapesi  . athakho
bhagavā  vihārā  nikkhamma  vihārapacchāyāyaṃ  paññattāsane  nisīdi .
Athakho  te  kosalakā  ca brāhmaṇadūtā māgadhakā ca brāhmaṇadūtā
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavatā saddhiṃ sammodiṃsu
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [243]  Oṭṭhaddhopi licchavi mahatiyā licchaviparisāya saddhiṃ yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  oṭṭhaddhopi  licchavi  bhagavantaṃ
etadavoca purimāni bhante divasāni purimatarāni sunakkhatto licchaviputto
yenāhaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  etadavoca  yadagge  ahaṃ
mahāli bhagavantaṃ upanissāya viharāmi na ciraṃ tīṇi vassāni dibbāni hi
kho  rūpāni  passāmi  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni no ca
kho  dibbāni  saddāni  suṇāmi  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni rajaniyāni
santāneva  nu  kho bhante sunakkhatto licchaviputto dibbāni saddāni
Nāssosi  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  tāni  udāhu
asantānīti.
   {243.1} Santāneva kho mahāli sunakkhatto licchaviputto dibbāni
saddāni  nāssosi  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  no
asantānīti . ko nu kho bhante hetu ko paccayo yena sunakkhatto
licchaviputto  santāneva  dibbāni  saddāni  na  assosi  piyarūpāni
kāmūpasañhitāni rajaniyāni no asantānīti.
   [244]  Idha  mahāli bhikkhuno puratthimāya disāya ekaṃsabhāvito
samādhi  hoti  dibbānaṃ  rūpānaṃ  dassanāya  piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  so  puratthimāya  disāya  ekaṃsabhāvite
samādhimhi  dibbānaṃ  rūpānaṃ  dassanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  puratthimāya  disāya  dibbāni  rūpāni
passati  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  no  ca kho dibbāni
saddāni  suṇāti  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  taṃ  kissa
hetu evaṃ hetaṃ mahāli hoti bhikkhuno puratthimāya disāya ekaṃsabhāvite
samādhimhi  dibbānaṃ  rūpānaṃ  dassanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ rajaniyānaṃ.
   [245]  Puna  caparaṃ  mahāli bhikkhuno dakkhiṇāya disāya .pe.
Pacchimāya  disāya  .pe.  uttarāya  disāya  .pe.  uddhamadho
tiriyaṃ  ekaṃsabhāvito samādhi hoti dibbānaṃ rūpānaṃ dassanāya piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ  saddānaṃ
savanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  so  uddhamadho
tiriyaṃ  ekaṃsabhāvite  samādhimhi  dibbānaṃ  rūpānaṃ dassanāya piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ saddānaṃ savanāya
piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  uddhamadho  tiriyaṃ  dibbāni
rūpāni  passati  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  no  ca kho
dibbāni  saddāni  suṇāti  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni
taṃ  kissa  hetu  evaṃ hetaṃ mahāli hoti bhikkhuno uddhamadho tiriyaṃ
ekaṃsabhāvite  samādhimhi  dibbānaṃ  rūpānaṃ  dassanāya  piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ saddānaṃ savanāya
piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ rajaniyānaṃ.
   [246]  Idha  mahāli bhikkhuno puratthimāya disāya ekaṃsabhāvito
samādhi  hoti  dibbānaṃ  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ  rūpānaṃ  dassanāya  piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  so  puratthimāya  disāya  ekaṃsabhāvite
samādhimhi  dibbānaṃ  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ  rūpānaṃ  dassanāya  piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  puratthimāya  disāya  dibbāni  saddāni
Suṇāti  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  no  ca kho dibbāni
rūpāni  passati  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  taṃ  kissa
hetu evaṃ hetaṃ mahāli hoti bhikkhuno puratthimāya disāya ekaṃsabhāvite
samādhimhi  dibbānaṃ  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ no ca kho dibbānaṃ rūpānaṃ dassanāya piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ.
   [247]  Puna  caparaṃ  mahāli bhikkhuno dakkhiṇāya disāya .pe.
Pacchimāya  disāya  .pe.  uttarāya  disāya  .pe.  uddhamadho
tiriyaṃ  ekaṃsabhāvito samādhi hoti dibbānaṃ saddānaṃ savanāya piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ rūpānaṃ dassanāya
piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ rajaniyānaṃ so uddhamadho tiriyaṃ ekaṃsabhāvite
samādhimhi  dibbānaṃ  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ  rūpānaṃ  dassanāya  piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  uddhamadho  tiriyaṃ  dibbāni saddāni suṇāti
piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  no  ca  kho dibbāni rūpāni
passati  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  taṃ  kissa hetu evaṃ
hetaṃ  mahāli  hoti bhikkhuno uddhamadho tiriyaṃ ekaṃsabhāvite samādhimhi
dibbānaṃ  saddānaṃ savanāya piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ rajaniyānaṃ no ca
kho dibbānaṃ rūpānaṃ dassanāya piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ rajaniyānaṃ.
   [248]  Idha  mahāli bhikkhuno puratthimāya disāya ubhayaṃsabhāvito
samādhi  hoti  dibbānañca  rūpānaṃ dassanāya piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  dibbānañca  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  so  puratthimāya disāya ubhayaṃsabhāvite samādhimhi dibbānañca
rūpānaṃ  dassanāya  .pe.  dibbānañca  saddānaṃ  savanāya  .pe.
Puratthimāya disāya dibbāni ca rūpāni passati piyarūpāni kāmūpasañhitāni
rajaniyāni  dibbāni  ca  saddāni  suṇāti  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni
rajaniyāni taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ mahāli hoti bhikkhuno puratthimāya
disāya  ubhayaṃsabhāvite  samādhimhi  dibbānañca rūpānaṃ dassanāya .pe.
Dibbānañca saddānaṃ savanāya piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ rajaniyānaṃ.
   [249]  Puna  caparaṃ  mahāli bhikkhuno dakkhiṇāya disāya .pe.
Pacchimāya  disāya  .pe.  uttarāya  disāya .pe. uddhamadho tiriyaṃ
ubhayaṃsabhāvito  samādhi  hoti  dibbānañca  rūpānaṃ dassanāya piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  dibbānañca  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  so  uddhamadho  tiriyaṃ  ubhayaṃsabhāvite
samādhimhi  dibbānañca  rūpānaṃ  dassanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  dibbānañca  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  uddhamadho  tiriyaṃ  dibbāni  rūpāni  passati  piyarūpāni
kāmūpasañhitāni   rajaniyāni   dibbāni   ca   saddāni  suṇāti
Piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  taṃ  kissa  hetu  evaṃ hetaṃ
mahāli  hoti  bhikkhuno  uddhamadho  tiriyaṃ  ubhayaṃsabhāvite  samādhimhi
dibbānañca  rūpānaṃ  dassanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ
dibbānañca  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ
ayaṃ kho mahāli hetu ayaṃ paccayo yena santāneva sunakkhatto licchaviputto
dibbāni  saddāni  na  assosi  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni rajaniyāni
no asantānīti.
   [250] Etāsaṃ nūna bhante samādhibhāvanānaṃ sacchikiriyāhetu bhikkhū
bhagavati brahmacariyaṃ carantīti . na kho mahāli etāsaṃ samādhibhāvanānaṃ
sacchikiriyāhetu  bhikkhū  mayi  brahmacariyaṃ  caranti  atthi  kho mahāli
aññe  dhammā  uttaritarā  ca  paṇītatarā  ca yesaṃ sacchikiriyāhetu
bhikkhū mayi brahmacariyaṃ carantīti.
   {250.1} Katame pana bhante dhammā uttaritarā ca paṇītatarā ca
yesaṃ sacchikiriyāhetu bhikkhū bhagavati brahmacariyaṃ carantīti . idha mahāli
bhikkhu  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ parikkhayā sotāpanno hoti avinipātadhammo
niyato sambodhiparāyano ayaṃ kho mahāli dhammo uttaritaro ca paṇītataro
ca yassa sacchikiriyāhetu bhikkhū mayi brahmacariyaṃ caranti.
   [251]  Puna  caparaṃ mahāli bhikkhu tiṇṇaṃ saññojanānaṃ parikkhayā
rāgadosamohānaṃ  tanuttā  sakadāgāmī  hoti  sakideva  imaṃ  lokaṃ
āgantvā  dukkhassantaṃ karoti ayaṃ kho mahāli dhammo uttaritaro ca
Paṇītataro ca yassa sacchikiriyāhetu bhikkhū mayi brahmacariyaṃ caranti.
   [252]  Puna  caparaṃ  mahāli  bhikkhu  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko  hoti  tattha  parinibbāyī
anāvattidhammo  tasmā lokā ayaṃ kho mahāli dhammo uttaritaro ca
paṇītataro ca yassa sacchikiriyāhetu bhikkhū mayi brahmacariyaṃ caranti.
   [253]  Puna  caparaṃ  mahāli  bhikkhu  āsavānaṃ khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  viharati  ayaṃpi kho mahāli dhammo uttaritaro
ca  paṇītataro  ca  yassa  sacchikiriyāhetu  bhikkhū  mayi  brahmacariyaṃ
caranti  ime  kho  te mahāli dhammā uttaritarā ca paṇītatarā ca
yesaṃ sacchikiriyāhetu bhikkhū mayi brahmacariyaṃ carantīti.
   [254]  Atthi  nu kho bhante maggo atthi paṭipadā etesaṃ
dhammānaṃ  sacchikiriyāyāti  . atthi kho mahāli maggo atthi paṭipadā
etesaṃ  dhammānaṃ  sacchikiriyāyāti  .  katamo  pana  bhante maggo
katamā  paṭipadā  etesaṃ  dhammānaṃ  sacchikiriyāyāti  .  ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo
sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo   sammāvāyāmo
sammāsati  sammāsamādhi  ayaṃ  kho  mahāli  maggo  ayaṃ  paṭipadā
etesaṃ dhammānaṃ sacchikiriyāya.
   [255] Ekamidāhaṃ mahāli samayaṃ kosambiyaṃ viharāmi ghositārāme.
Athakho  dve  pabbajitā  maṇḍiyo  ca  paribbājako  jāliyo
ca  dārupattikantevāsī  yenāhaṃ  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  mayā
saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ
aṭṭhaṃsu  .  ekamantaṃ ṭhitā kho te dve pabbajitā maṃ etadavocuṃ
kinnu kho āvuso gotama taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ udāhu aññaṃ jīvaṃ aññaṃ
sarīranti.
   {255.1} Tenahāvuso suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmi .
Idhāvuso tathāgato loke uppajjati arahaṃ sammāsambuddho .pe. (yathā
sāmaññaphale  evaṃ  vitthāretabbaṃ)  .pe. evaṃ kho āvuso bhikkhu
sīlasampanno hoti .pe. Paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.
   {255.2} Yo nu kho āvuso bhikkhu evaṃ jānāti evaṃ passati
kallannu  kho  tassetaṃ vacanāya taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ jīvaṃ
aññaṃ sarīranti vāti . yo so āvuso bhikkhu evaṃ jānāti evaṃ
passati  na  kallaṃ  tassetaṃ vacanāya taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ
jīvaṃ  aññaṃ sarīranti vā . ahaṃ kho panetaṃ āvuso evaṃ jānāmi
evaṃ passāmi atha ca panāhaṃ na vadāmi taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ
jīvaṃ  aññaṃ sarīranti vāti . dutiyaṃ jhānaṃ . tatiyaṃ jhānaṃ . catutthaṃ
jhānaṃ upasampajja viharati . yo nu kho āvuso bhikkhu evaṃ jānāti evaṃ
passati kallannu kho tassetaṃ vacanāya taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ
jīvaṃ aññaṃ sarīranti vāti . yo so āvuso bhikkhu evaṃ jānāti evaṃ
Passati  na  kallaṃ  tassetaṃ vacanāya taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ
jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  vāti  .  ahaṃ  kho  panetaṃ āvuso evaṃ
jānāmi evaṃ passāmi atha ca panāhaṃ na vadāmi taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti
vā  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  vāti  .  ñāṇadassanāya  cittaṃ
abhinīharati abhininnāmeti . yo nu kho āvuso bhikkhu .pe. nāparaṃ
itthattāyāti pajānāti.
   {255.3} Yo nu kho āvuso bhikkhu evaṃ jānāti evaṃ passati
kallaṃ  nu kho tassetaṃ vacanāya taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ jīvaṃ
aññaṃ sarīranti vāti . yo so āvuso bhikkhu evaṃ jānāti evaṃ
passati  na  kallaṃ  tassetaṃ vacanāya taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ
jīvaṃ aññaṃ sarīranti vāti . ahaṃ kho panetaṃ āvuso evaṃ jānāmi
evaṃ passāmi atha ca panāhaṃ na vadāmi taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ
jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  vāti  .  idamavoca  bhagavā  .  attamano
oṭṭhaddho licchavi bhagavato bhāsitaṃ abhinandīti.
         Mahālisuttaṃ chaṭṭhaṃ niṭṭhitaṃ.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 192-202. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=9&A=3820              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=9&A=3820              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=239&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=9&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=239              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=7282              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=7282              Contents of The Tipitaka Volume 9 https://84000.org/tipitaka/read/?index_9 https://84000.org/tipitaka/english/?index_9

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]