ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī

          Lohiccasuttam dvadasamam
   [351] Evamme sutam . ekam samayam bhagava kosalesu carikam
caramano  mahata  bhikkhusamghena  saddhim  pancamattehi  bhikkhusatehi yena
salavatika  tadavasari . tena kho pana samayena lohicco brahmano
salavatikam  ajjhavasati  sattussadam  satinakatthodakam  sadhannam  rajabhoggam
ranna pasenadikosalena dinnam rajadayam brahmadeyyam.
   [352] Tena kho pana samayena lohiccassa brahmanassa evarupam
papakam  ditthigatam  uppannam  hoti  idha  samano  va  brahmano
va  kusalam  dhammam  adhigaccheyya  kusalam  dhammam adhigantva na parassa
aroceyya  kinhi  paro  parassa  karissati seyyathapi nama puranam
bandhanam  chinditva  annam  navam  bandhanam  kareyya  evam  sampadamidam
papakam  lobhadhammam  vadami  kinhi paro parassa karissatiti . assosi
kho  lohicco  brahmano  samano  khalu  bho  gotamo sakyaputto
sakyakula  pabbajito  kosalesu  carikancaramano  mahata  bhikkhusamghena
saddhim  pancamattehi  bhikkhusatehi  salavatikam  anuppatto  tam kho pana
bhavantam  gotamam  evamkalyano  kittisaddo  abbhuggato  itipi  so
bhagava  .pe.  buddho  bhagavati  so  imam lokam sadevakam samarakam
sabrahmakam   sassamanabrahmanim  pajam  sadevamanussam  sayam  abhinna
sacchikatva  pavedeti  so  dhammam deseti adikalyanam majjhekalyanam
Pariyosanakalyanam   sattham   sabyanjanam   kevalaparipunnam  parisuddham
brahmacariyam pakaseti sadhu kho pana tatharupanam arahatam dassanam hotiti.
   [353] Athakho lohicco brahmano rosikam nhapitam amantesi
ehi  tvam  samma  rosike  yena  samano  gotamo  tenupasankama
upasankamitva  mama  vacanena  samanam  gotamam  appabadham  appatankam
lahutthanam  balam  phasuviharam  puccha  lohicco bho gotama brahmano
bhavantam  gotamam  appabadham  appatankam  lahutthanam  balam  phasuviharam
pucchatiti  evanca  vadehi  adhivasetu  kira bhavam gotamo lohiccassa
brahmanassa  svatanaya  bhattam saddhim bhikkhusamghenati . evam bhanteti
kho  rosiko  nhapiko  lohiccassa  brahmanassa  patissutva yena
bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam
nisidi . ekamantam nisinno kho rosiko nhapiko bhagavantam etadavoca
lohicco  bhante  brahmano  bhagavantam  appabadham  appatankam
lahutthanam  balam  phasuviharam  pucchati  evanca vadeti adhivasetu kira
bhante  bhagava  lohiccassa  brahmanassa  svatanaya  bhattam  saddhim
bhikkhusamghenati. Adhivasesi bhagava tunhibhavena.
   [354]  Athakho  rosiko nhapito bhagavato adhivasanam viditva
utthayasana  bhagavantam  abhivadetva padakkhinam katva yena lohicco
brahmano  tenupasankami  upasankamitva  lohiccam brahmanam etadavoca
avocumha  kho  mayam  bhoto vacanena tam bhagavantam lohicco bhante
Brahmano  bhagavantam  appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam
pucchati  evanca  vadeti  adhivasetu  kira bhante bhagava lohiccassa
brahmanassa  svatanaya  bhattam  saddhim  bhikkhusamghenati  adhivutthanca
pana  tena bhagavatati . athakho lohicco brahmano tassa rattiya
accayena  sake  nivesane  panitam  khadaniyam  bhojaniyam  patiyadetva
rosikam  nhapitam  amantesi  ehi tvam samma rosike yena samano
gotamo  tenupasankama  upasankamitva  samanassa  gotamassa  kalam
arocehi  kalo  bho gotama nitthitam bhattanti . evam bhoti kho
rosiko  nhapito  lohiccassa  brahmanassa  patissutva  yena
bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam
atthasi  .  ekamantam  thito kho rosiko nhapito bhagavato kalam
arocesi kalo bhante nitthitam bhattanti.
   [355] Athakho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
saddhim bhikkhusamghena yena salavatika tenupasankami.
   {355.1} Tena kho pana samayena rosiko nhapito bhagavantam pitthito
pitthito anubandho hoti . athakho rosiko nhapito bhagavantam etadavoca
lohiccassa bhante brahmanassa evarupam papakam ditthigatam uppannam hoti
idha samano va brahmano va kusalam dhammam adhigaccheyya kusalam dhammam
adhigantva na parassa aroceyya kinhi paro parassa karissati seyyathapi
nama  puranam  bandhanam  chinditva  annam  navam bandhanam kareyya evam
Sampadamidam  papakam  lobhadhammam  vadami  kinhi  paro parassa karissatiti
sadhu  bhante  bhagava lohiccam brahmanam etasma papaka ditthigata
vivecetuti . appevanama siya rosike appevanama siya rosiketi.
Athakho  bhagava  yena  lohiccassa  brahmanassa nivesanam tenupasankami
upasankamitva  pannatte  asane  nisidi  .  athakho  lohicco
brahmano   buddhappamukham   bhikkhusamgham   panitena   khadaniyena
bhojaniyena sahattha santappesi sampavaresi.
   [356]  Athakho  lohicco  brahmano  bhagavantam  bhuttavim
onitapattapanim  annataram  nicam  asanam  gahetva ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinnam  kho  lohiccam  brahmanam bhagava etadavoca saccam
kira  lohicca  te  evarupam  papakam  ditthigatam uppannam idha samano
va  brahmano va kusalam dhammam adhigaccheyya kusalam dhammam adhigantva
na  parassa  aroceyya  kinhi  paro  parassa  karissati seyyathapi
nama  puranam  bandhanam  chinditva  annam  navam bandhanam kareyya evam
sampadamidam  papakam  lobhadhammam vadami kinhi paro parassa karissatiti .
Evam  bho  gotama  .  tam kim mannasi lohicca nanu tvam salavatikam
ajjhavasasiti . evam bho gotama . yo nu kho lohicca evam vadeyya
lohicco  brahmano  salavatikam  ajjhavasati  ya  salavatikaya
samudayam  sanjati  lohicco  va  tam brahmano ekako paribhunjeyya
na  annesam  dadeyyati  evamvadi  so  ye  tam upajivanti tesam
Antarayakaro va hoti no vati.
   {356.1}  Antarayakaro bho gotama . antarayakaro samano
hitanukampi  va  tesam hoti ahitanukampi vati . ahitanukampi bho
gotama  .  ahitanukampissa mettam va tesu cittam paccupatthitam hoti
sapattikam vati . sapattikam bho gotama . sapattike citte paccupatthite
micchaditthi va hoti sammaditthi vati . micchaditthi bho gotama .
Micchaditthissa  kho  aham  lohicca dvinnam gatinam annataram gatim vadami
nirayam va tiracchanayonim va.
   [357]  Tam  kim  mannasi  lohicca nanu raja pasenadikosalo
kasikosalam ajjhavasatiti . evam bho gotama . yo nu kho lohicca
evam  vadeyya  raja  pasenadikosalo  kasikosalam  ajjhavasati
ya  kasikosale  samudayam  sanjati  raja  va  tam pasenadikosalo
ekako  paribhunjeyya  na  annesam  dadeyyati  evamvadi so ye
rajanam  pasenadikosalam  upajivanti  tumhe  ceva  anne  ca tesam
antarayakaro va hoti no vati.
   {357.1}  Antarayakaro bho gotama . antarayakaro samano
hitanukampi  va  tesam hoti ahitanukampi vati . ahitanukampi bho
gotama  .  ahitanukampissa mettam va tesu cittam paccupatthitam hoti
sapattikam vati . sapattikam bho gotama . sapattike citte paccupatthite
micchaditthi va hoti sammaditthi vati . micchaditthi bho gotama .
Micchaditthissa  kho  aham  lohicca dvinnam gatinam annataram gatim vadami
nirayam va tiracchanayonim va.
   [358] Iti kira lohicca yo evam vadeyya lohicco brahmano
salavatikam  ajjhavasati  ya  salavatikaya  samudayam  sanjati lohicco
va  tam  brahmano  ekako  paribhunjeyya  na  annesam dadeyyati
evamvadi so ye tam upajivanti tesam antarayakaro hoti antarayakaro
samano  ahitanukampi  hoti ahitanukampissa sapattikam cittam paccupatthitam
hoti  sapattike  citte  paccupatthite micchaditthi hoti . evameva
kho lohicca yo evam vadeyya idha samano va brahmano va kusalam
dhammam  adhigaccheyya  kusalam  dhammam  adhigantva na parassa aroceyya
kinhi paro parassa karissatiti.
   {358.1} Seyyathapi nama puranam bandhanam .pe. karissatiti .
Evamvadi  so ye te kulaputta tathagatappaveditam dhammavinayam agamma
evarupam  ularam  visesam  adhigacchanti  sotapattiphalampi  sacchikaronti
sakadagamiphalampi  sacchikaronti  anagamiphalampi  sacchikaronti  arahattampi
sacchikaronti  ye  cime  dibba gabbha paripacenti dibbanam bhavanam
abhinibbattiya  tesam  antarayakaro  hoti  antarayakaro  samano
ahitanukampi  hoti  ahitanukampissa  sapattikam  cittam paccupatthitam hoti
sapattike citte paccupatthite micchaditthi hoti . Micchaditthissa kho aham
lohicca dvinnam gatinam annataram gatim vadami nirayam va tiracchanayonim va.
   [359] Iti kira lohicca yo evam vadeyya raja pasenadikosalo
kasikosalam  ajjhavasati  ya  kasikosale samudayam sanjati raja va
Tam  pasenadikosalo  ekako  paribhunjeyya  na  annesam  dadeyyati
evamvadi  so  ye  rajanam  pasenadikosalam upajivanti tumhe ceva
anne ca tesam antarayakaro hoti antarayakaro samano ahitanukampi
hoti  ahitanukampissa  sapattikam  cittam  paccupatthitam  hoti  sapattike
citte  paccupatthite  micchaditthi  hoti  .  evameva kho lohicca
yo  evam  vadeyya  idha  samano va brahmano va kusalam dhammam
adhigaccheyya  kusalam  dhammam  adhigantva  na parassa aroceyya kinhi
paro parassa karissatiti.
   {359.1}  Seyyathapi  nama  puranam  bandhanam chinditva annam
navam  bandhanam  kareyya  evam  sampadamidam  papakammam lobhadhammam vadami
kinhi  paro  parassa karissatiti . evamvadi so ye te kulaputta
tathagatappaveditam  dhammavinayam agamma evarupam ularam visesam adhigacchanti
sotapattiphalampi    sacchikaronti   sakadagamiphalampi   sacchikaronti
anagamiphalampi  sacchikaronti  arahattampi  sacchikaronti  ye  cime
dibba  gabbha  paripacenti  dibbanam  bhavanam  abhinibbattiya  tesam
antarayakaro  hoti  antarayakaro  samano  ahitanukampi  hoti
ahitanukampissa  sapattikam  cittam  paccupatthitam  hoti  sapattike citte
paccupatthite  micchaditthi  hoti  .  micchaditthissa kho aham lohicca
dvinnam gatinam annataram gatim vadami nirayam va tiracchanayonim va.
   [360] Tayo khome lohicca sattharo ye loke codanaraha yo
ca  panevarupe sattharo codeti sa codana bhuta taccha dhammika
Anavajja  katame  tayo  idha  lohicca ekacco sattha yassatthaya
agarasma  anagariyam  pabbajito  hoti  svassa  samannattho
ananuppatto  hoti  .  so tam samannattham ananupapunitva savakanam
dhammam deseti idam vo hitaya idam vo sukhayati . Tassa savaka na
sussanti  na  sotam  odahanti  na annacittam upatthapenti vokkamma
ca  satthu  sasana vattanti . so evamassa codetabbo ayasma
kho  yassatthaya agarasma anagariyam pabbajito so te samannattho
ananuppatto  tam  tvam  samannattham  ananupapunitva  savakanam  dhammam
desesi idam vo hitaya idam vo sukhayati . tassa te savaka na
sussanti  na  sotam  odahanti  na annacittam upatthapenti vokkamma
ca  satthu  sasana  vattanti  seyyathapi  nama  osakkantiya va
usakkeyya  parammukhim  va  alingeyya  evam  sampadamidam  papakam
lobhadhammam  vadami kinhi paro parassa karissatiti . ayam kho lohicca
pathamo  sattha  yo  loke codanaraho yo ca panevarupam sattharam
codeti sa codana bhuta taccha dhammika anavajja.
   [361] Puna caparam lohicca idhekacco sattha yassatthaya agarasma
anagariyam  pabbajito  hoti  svassa  samannattho  ananuppatto
hoti  .  so  tam  samannattham  ananupapunitva  savakanam  dhammam
deseti  idam vo hitaya idam vo sukhayati . tassa te savaka
sussanti  sotam  odahanti  annacittam  upatthapenti na ca vokkamma
Satthu  sasana  vattanti  .  so  evamassa codetabbo ayasma
kho  yassatthaya  agarasma  anagariyam  pabbajito  hoti  so te
samannattho  ananuppatto  tam  tvam  samannattham  ananupapunitva
savakanam dhammam desesi idam vo hitaya idam vo sukhayati . Tassa
te  savaka  sussanti  sotam  odahanti  annacittam  upatthapenti
na ca vokkamma satthu sasana vattanti seyyathapi nama sakam khettam
ohaya  parakkhettam  niddayitabbam  manneyya  evam  sampadamidam
papakam  lobhadhammam  vadami  kinhi  paro  parassa  karissatiti . ayam
kho lohicca dutiyo sattha yo loke codanaraho yo ca panevarupam
sattharam codeti sa codana bhuta taccha dhammika anavajja.
   [362]  Puna  caparam  lohicca  idhekacco  sattha yassatthaya
agarasma  anagariyam  pabbajito  hoti  svassa  samannattho
anuppatto  hoti  .  so  tam  samannattham anupapunitva savakanam
dhammam deseti idam vo hitaya idam vo sukhayati . tassa savaka
na  sussanti  na  sotam  odahanti  na  annacittam  upatthapenti
vokkamma  ca  satthu sasana vattanti . so evamassa codetabbo
ayasma  kho  yassatthaya  agarasma  anagariyam  pabbajito  so
te  samannattho  anuppatto  tam  tvam  samannattham  anupapunitva
savakanam dhammam desesi idam vo hitaya idam vo sukhayati . Tassa
te  savaka  na  sussanti  na  sotam  odahanti  na  annacittam
Upatthapenti  vokkamma  ca  satthu  sasana  vattanti  seyyathapi
nama  puranam  bandhanam  chinditva  annam  navam bandhanam kareyya evam
sampadamidam  papakam  lobhadhammam vadami kinhi paro parassa karissatiti .
Ayam kho lohicca tatiyo sattha yo loke codanaraho yo ca panevarupam
sattharam  codeti  sa  codana bhuta taccha dhammika anavajja .
Ime kho lohicca tayo sattharo ye loke codanaraha yo ca panevarupe
sattharo codeti sa codana bhuta taccha dhammika anavajjati.
   [363]  Evam vutte lohicco brahmano bhagavantam etadavoca
atthi pana bho gotama koci sattha yo loke na codanarahoti .
Atthi  kho  lohicca sattha yo loke na codanarahoti . katamo
pana bho gotama sattha yo loke na codanarahoti.
   {363.1}  Idha  lohicca  tathagato  loke  uppajjati araham
sammasambuddho  .pe.  (yatha  samannaphale  evam  vittharetabbam)
.pe. evam kho lohicca bhikkhu silasampanno hoti .pe. pathamam jhanam
upasampajja viharati . yasmim kho lohicca satthari savako evarupam ularam
visesam adhigacchati . ayam kho lohicca sattha yo loke na codanaraho
yo panevarupam sattharam codeti sa codana abhuta ataccha adhammika
savajja  .pe.  dutiyam  jhanam  .  tatiyam  jhanam . catuttham jhanam
upasampajja  viharati  .  yasmim kho lohicca satthari savako evarupam
ularam  visesam  adhigacchati . ayampi kho lohicca sattha yo loke
Na  codanaraho  yo  ca  panevarupam sattharam codeti sa codana
abhuta  ataccha  adhammika  savajja  .pe.  nanadassanaya  cittam
abhiniharati  abhininnameti  .  yasmim  kho  lohicca  satthari savako
evarupam  .pe.  naparam  itthattayati  pajanati  .  yasmim  kho
lohicca  satthari  savako  evarupam ularam visesam adhigacchati . ayam
kho  lohicca  sattha yo loke na codanaraho yo ca panevarupam
sattharam codeti sa codana abhuta ataccha adhammika savajjati.
   [364]  Evam vutte lohicco brahmano bhagavantam etadavoca
seyyathapi  bho  gotama  puriso  purisam narakapapatam papatantam kesesu
gahetva uddharitva thale patitthapeyya evamevaham bhota gotamena
narakapapatam  papatanto  uddharitva  thale  patitthapito  abhikkantam
bho  gotama  abhikkantam bho gotama seyyathapi bho gotama nikkujjitam
va  ukkujjeyya  paticchannam  va  vivareyya  mulhassa  va  maggam
acikkheyya  .pe.  upasakam  mam  bhavam gotamo dharetu ajjatagge
panupetam saranangatanti .pe.
        Lohiccasuttam dvadasamam nitthitam.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 284-294. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=9&A=5649&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=9&A=5649&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=351&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=9&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=351              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=8573              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=8573              Contents of The Tipitaka Volume 9 https://84000.org/tipitaka/read/?index_9 https://84000.org/tipitaka/english/?index_9

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]