ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī

          Tevijjasuttaṃ terasamaṃ
   [365] Evamme sutaṃ. Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṃghena saddhiṃ pañcamattehi bhikkhusatehi yena manasākatannāma
kosalānaṃ brāhmaṇagāmo tadavasari . tatra sudaṃ bhagavā manasākate viharati
uttarena manasākatassa aciravatiyā nadiyā tīre ambavane.
   [366]  Tena kho pana samayena sambahulā abhiññātā abhiññātā
brāhmaṇamahāsālā  manasākate  paṭivasanti  seyyathīdaṃ vaṅkī brāhmaṇo
tārukkho brāhmaṇo pokkharasāti brāhmaṇo jāṇussoni *- brāhmaṇo
todeyyabrāhmaṇo   aññe   ca   abhiññātā   abhiññātā
brāhmaṇamahāsālā  .  athakho  vāseṭṭhabhāradvājānaṃ  māṇavānaṃ
jaṅghavihāraṃ  anucaṅkamantānaṃ  anuvicarantānaṃ  maggāmagge kathā udapādi
vāseṭṭho  māṇavo  evamāha  ayameva  ujumaggo  ayamañjasāyano
niyyāniko  niyyāti  takkarassa  brahmasahabyatāya  yvāyaṃ  akkhāto
brāhmaṇena  pokkharasātināti  .  bhāradvājopi  māṇavo  evamāha
ayameva  ujumaggo  ayamañjasāyano  niyyāniko  niyyāti  takkarassa
brahmasahabyatāya  yvāyaṃ  akkhāto  brāhmaṇena  tārukkhenāti .
Neva kho asakkhi vāseṭṭho māṇavo bhāradvājaṃ māṇavaṃ saññāpetuṃ na
pana asakkhi bhāradvājo māṇavo vāseṭṭhaṃ māṇavaṃ saññāpetuṃ.
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ jāṇusoni peḌna jāṇussoni
   [367] Athakho vāseṭṭho māṇavo bhāradvājaṃ māṇavaṃ āmantesi
ayaṃ  kho  pana  bhāradvāja  samaṇo  gotamo  sakyaputto sakyakulā
pabbajito  manasākate  viharati  uttarena  manasākatassa  aciravatiyā
nadiyā  tīre  ambavane  taṃ  kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃkalyāṇo
kittisaddo  abbhuggato itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho .pe.
Bhagavāti  āyāma  bhāradvāja yena samaṇo gotamo tenupasaṅkamissāma
upasaṅkamitvā  etamatthaṃ  samaṇaṃ  gotamaṃ pucchissāma yathā no samaṇo
gotamo  byākarissati  tathā  naṃ dhāressāmāti . evaṃ bhoti kho
bhāradvājo māṇavo vāseṭṭhassa māṇavassa paccassosi.
   [368]  Athakho  vāseṭṭhabhāradvājā  māṇavā  yena  bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinno
kho vāseṭṭho māṇavo bhagavantaṃ etadavoca idha bho gotama amhākaṃ
jaṅghavihāraṃ   anucaṅkamantānaṃ   anuvicarantānaṃ  maggāmagge  kathā
udapādi  ahaṃ  evaṃ  vadāmi  ayameva  ujumaggo  ayamañjasāyano
niyyāniko  niyyāti  takkarassa  brahmasahabyatāya  yvāyaṃ  akkhāto
brāhmaṇena   pokkharasātināti  bhāradvājo  māṇavo  evamāha
ayameva  ujumaggo  ayamañjasāyano  niyyāniko  niyyāti  takkarassa
brahmasahabyatāya  yvāyaṃ  akkhāto  brāhmaṇena tārukkhenāti ettha
bho gotama attheva viggaho atthi vivādo atthi nānāvādoti. Iti
Kira  vāseṭṭha  tvaṃ  evaṃ vadesi ayameva ujumaggo ayamañjasāyano
niyyāniko  niyyāti  takkarassa  brahmasahabyatāya  yvāyaṃ  akkhāto
brāhmaṇena   pokkharasātināti  bhāradvājo  māṇavo  evamāha
ayameva  ujumaggo  ayamañjasāyano  niyyāniko  niyyāti  takkarassa
brahmasahabyatāya  yvāyaṃ akkhāto akkhāto brāhmaṇena tārukkhenāti
atha kismiṃ pana vo vāseṭṭha viggaho kismiṃ vivādo kismiṃ nānāvādoti.
   {368.1} Maggāmagge bho gotama kiñcāpi bho gotama brāhmaṇā
nānāmagge  paññapenti  addhariyā  brāhmaṇā  tittiriyā brāhmaṇā
chandokā  brāhmaṇā  bavharidhā  brāhmaṇā  athakho  sabbāni tāni
niyyānikāni  niyyanti  takkarassa  brahmasahabyatāya  seyyathāpi  bho
gotama gāmassa vā nigamassa vā avidūre bahūni cepi nānāmaggāni bhavanti
athakho sabbāni tāni gāmasamosaraṇāni bhavanti evameva kho bho gotama
kiñcāpi  brāhmaṇā  nānāmagge  paññapenti  addhariyā  brāhmaṇā
tittiriyā brāhmaṇā chandokā brāhmaṇā bavharidhā brāhmaṇā athakho
sabbāni  tāni  niyyānikāni niyyanti takkarassa brahmasahabyatāyāti .
Niyyantīti vāseṭṭha vadesi.
   {368.2} Niyyantīti bho gotama vadāmi . niyyantīti vāseṭṭha
vadesi . niyyantīti bho gotama vadāmi . Niyyantīti vāseṭṭha vadesi.
Niyyantīti bho gotama vadāmīti.
   [369]  Kiṃ pana vāseṭṭha atthi koci tevijjānaṃ brāhmaṇānaṃ
ekabrāhmaṇopi  yena  brahmā  sakkhi  diṭṭhoti  . no hidaṃ bho
Gotama  .  kiṃ  pana  vāseṭṭha atthi koci tevijjānaṃ brāhmaṇānaṃ
ekācariyopi  yena  brahmā  sakkhi  diṭṭhoti  .  no  hidaṃ bho
gotama  .  kiṃ  pana  vāseṭṭha atthi koci tevijjānaṃ brāhmaṇānaṃ
ācariyapācariyopi  yena  brahmā  sakkhi  diṭṭhoti . no hidaṃ bho
gotama  .  kiṃ  pana  vāseṭṭha atthi koci tevijjānaṃ brāhmaṇānaṃ
yāva  sattamācariyamahayugā  yena  brahmā  sakkhi  diṭṭhoti  . no
hidaṃ  bho  gotama  . kiṃ pana vāseṭṭha atthi ye te tevijjānaṃ
brāhmaṇānaṃ  pubbakā  isayo  mantānaṃ kattāro mantānaṃ pavattāro
yesamidaṃ  etarahi  tevijjā  brāhmaṇā purāṇaṃ mantapadaṃ gītaṃ pavuttaṃ
samīhitaṃ  tadanugāyanti  tadanubhāsanti  bhāsitamanubhāsanti  vācitamanuvācenti
seyyathīdaṃ  aṭṭhako  vāmako  vāmadevo  vessāmitto  yamataggī
aṅgiraso  bhāradvājo  vāseṭṭho kassapo bhagu tepi naṃ evamāhaṃsu
mayametaṃ  jānāma  mayametaṃ  passāma  yattha vā brahmā yena vā
brahmā yahiṃ vā brahmāti. No hidaṃ bho gotama.
   [370] Iti kira vāseṭṭha natthi koci tevijjānaṃ brāhmaṇānaṃ
ekabrāhmaṇopi  yena  brahmā  sakkhi  diṭṭhoti  . no hidaṃ bho
gotama  .  kiṃ  pana  vāseṭṭha natthi koci tevijjānaṃ brāhmaṇānaṃ
ekācariyopi yena brahmā sakkhi diṭṭhoti . no hidaṃ bho gotama.
Kiṃ pana vāseṭṭha natthi koci tevijjānaṃ brāhmaṇānaṃ ācariyapācariyopi
yena  brahmā  sakkhi  diṭṭhoti  .  no  hidaṃ  bho  gotama .
Kiṃ  pana  vāseṭṭha  natthi  koci  tevijjānaṃ  brāhmaṇānaṃ  yāva
sattamācariyamahayugā  yena  brahmā  sakkhi diṭṭhoti . no hidaṃ bho
gotama  . kiṃ pana vāseṭṭha yepi te kira tevijjānaṃ brāhmaṇānaṃ
pubbakā  isayo  mantānaṃ  kattāro  mantānaṃ  pavattāro  yesamidaṃ
etarahi  tevijjā  brāhmaṇā  porāṇaṃ mantapadaṃ gītaṃ pavuttaṃ samīhitaṃ
tadanugāyanti   tadanubhāsanti   bhāsitamanubhāsanti   vācitamanuvācenti
seyyathīdaṃ aṭṭhako vāmako vāmadevo vessāmitto yamataggī aṅgiraso
bhāradvājo  vāseṭṭho  kassapo  bhagu tepi naṃ evamāhaṃsu mayametaṃ
jānāma  mayametaṃ  passāma  yattha  vā brahmā yena vā brahmā
yahiṃ  vā  brahmāti  .  te  va tevijjā brāhmaṇā evamāhaṃsu
mayaṃ  na  jānāma  mayaṃ na passāma tassa sahabyatāya maggaṃ desema
ayameva  ujumaggo  ayamañjasāyano  niyyāniko  niyyāti  takkarassa
brahmasahabyatāyāti.
   [371]  Taṃ kiṃ maññasi vāseṭṭha nanu evaṃ sante tevijjānaṃ
brāhmaṇānaṃ  appāṭihirikataṃ  bhāsitaṃ  sampajjatīti  .  addhā  kho
bho  gotama  evaṃ  sante  tevijjānaṃ  brāhmaṇānaṃ  appāṭihirikataṃ
bhāsitaṃ  sampajjatīti  .  sādhu vāseṭṭha tevijjā brāhmaṇā yaṃ na
jānanti  yaṃ  na  passanti  tassa  sahabyatāya  maggaṃ  desissanti
ayameva  ujumaggo  ayamañjasāyano  niyyāniko  niyyāti  takkarassa
brahmasahabyatāyāti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  .  seyyathāpi  vāseṭṭha
Andhaveṇīparaṃparasaṃsattā  purimopi  na  passati  majjhimopi  na  passati
pacchimopi  na  passati  evameva  kho vāseṭṭha andhaveṇūpamaṃ maññe
tevijjānaṃ  brāhmaṇānaṃ  bhāsitaṃ  purimopi  na  passati majjhimopi na
passati  pacchimopi  na  passati  tesamidaṃ  tevijjānaṃ  brāhmaṇānaṃ
bhāsitaṃ  hassakaṃyeva  sampajjati  nāmakaṃyeva  sampajjati  rittakaṃyeva
sampajjati  tucchakaṃyeva  sampajjati . taṃ kiṃ maññasi vāseṭṭha passanti
tevijjā  brāhmaṇā  candimasuriye aññe vāpi bahū janā yato ca
candimasuriyā  uggacchanti  yattha  ca  ogacchanti āyācanti thomayanti
pañjalikā  namassamānā  anuparivattantīti . evaṃ bho gotama passanti
tevijjā  brāhmaṇā  candimasuriye aññe vāpi bahū janā yato ca
candimasuriyā  uggacchanti  yattha  ca  ogacchanti āyācanti thomayanti
pañjalikā namassamānā anuparivattantīti.
   [372] Taṃ kiṃ maññasi vāseṭṭha yaṃ passanti tevijjā brāhmaṇā
candimasuriye aññe vāpi bahū janā yato ca candimasuriyā uggacchanti
yattha  ca  ogacchanti  āyācanti  thomayanti  pañjalikā namassamānā
anuparivattantīti  tesampi  pahonti  tevijjā brāhmaṇā candimasuriyānaṃ
sahabyatāya maggaṃ desetuṃ ayameva ujumaggo ayamañjasāyano niyyāniko
niyyāti takkarassa candimasuriyānaṃ sahabyatāyāti . no hidaṃ bho gotama.
Iti  kira  vāseṭṭha  yaṃ  passanti tevijjā brāhmaṇā candimasuriye
aññe  vāpi  bahū  janā  yato  ca  candimasuriyā  uggacchanti
Yattha  ca  ogacchanti  āyācanti  thomayanti  pañjalikā namassamānā
anuparivattanti  tesaṃpi  na  pahonti  candimasuriyānaṃ  sahabyatāya maggaṃ
desetuṃ  ayameva  ujumaggo  ayamañjasāyano  niyyāniko  niyyāti
takkarassa  candimasuriyānaṃ  sahabyatāyāti  kiṃ  pana na kira tevijjehi
brāhmaṇehi  brahmā  sakkhi diṭṭho napi kira tevijjānaṃ brāhmaṇānaṃ
ācariyehi  brahmā  sakkhi  diṭṭho napi kira tevijjānaṃ brāhmaṇānaṃ
ācariyapācariyehi brahmā sakkhi diṭṭho napi kira tevijjānaṃ brāhmaṇānaṃ
yāva  sattamācariyamahayugā brahmā sakkhi diṭṭho yepi kira tevijjānaṃ
brāhmaṇānaṃ  pubbakā  isayo  mantānaṃ kattāro mantānaṃ pavattāro
yesamidaṃ  etarahi  tevijjā brāhmaṇā porāṇaṃ mantapadaṃ gītaṃ pavuttaṃ
samīhitaṃ  tadanugāyanti  tadanubhāsanti  bhāsitamanubhāsanti  vācitamanuvācenti
seyyathīdaṃ aṭṭhako vāmako vāmadevo vessāmitto yamataggī aṅgiraso
bhāradvājo  vāseṭṭho  kassapo  bhagu tepi naṃ evamāhaṃsu mayametaṃ
jānāma  mayametaṃ  passāma  yattha  vā brahmā yena vā brahmā
yahiṃ  vā  brahmāti  .  te  va tevijjā brāhmaṇā evamāhaṃsu
yaṃ  na  jānāma  yaṃ  na  passāma tassa sahabyatāya maggaṃ desema
ayameva  ujumaggo  ayamañjasāyano  niyyāniko  niyyāti  takkarassa
brahmasahabyatāyāti.
   [373]  Taṃ kiṃ maññasi vāseṭṭha nanu evaṃ sante tevijjānaṃ
brāhmaṇānaṃ  appāṭihirikataṃ  bhāsitaṃ  sampajjatīti  . addhā kho bho
Gotama  evaṃ  sante  tevijjānaṃ  brāhmaṇānaṃ appāṭihirikataṃ bhāsitaṃ
sampajjatīti . sādhu vāseṭṭha te ca vāseṭṭha tevijjā brāhmaṇā
yaṃ  na  jānanti yaṃ na passanti tassa sahabyatāya maggaṃ desessanti
ayameva  ujumaggo  ayamañjasāyano  niyyāniko  niyyāti  takkarassa
brahmasahabyatāyāti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [374]  Seyyathāpi  vāseṭṭha puriso evaṃ vadeyya ahaṃ yā
imasmiṃ  janapade  janapadakalyāṇī  taṃ icchāmi taṃ kāmemīti . tamenaṃ
evaṃ  vadeyyuṃ  ambho  purisa yaṃ tvaṃ janapadakalyāṇiṃ icchasi kāmesi
jānāsi  taṃ  janapadakalyāṇiṃ  khattiyiṃ  vā brāhmaṇiṃ vā vessiṃ vā
suddiṃ  vāti . iti puṭṭho noti vadeyya . tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ
ambho  purisa  yaṃ  tvaṃ  janapadakalyāṇiṃ  icchasi kāmesi jānāsi taṃ
janapadakalyāṇiṃ  evaṃnāmā  vā  evaṃgottā  vā dīghā vā rassā
vā majjhimā vā kāḷikā vā sāmā vā maṅguracchavi vāti amukasmiṃ
gāme vā nigame vā nagare vāti . iti puṭṭho noti vadeyya.
Tamenaṃ  evaṃ  vadeyyuṃ ambho purisa yaṃ tvaṃ na jānāsi na passasi
taṃ tvaṃ icchasi kāmesīti. Iti puṭṭho āmāti vadeyya.
   {374.1} Taṃ kiṃ maññasi vāseṭṭha nanu evaṃ sante tassa purisassa
appāṭihirikataṃ bhāsitaṃ sampajjatīti . addhā kho bho gotama evaṃ sante
tassa  purisassa  appāṭihirikataṃ  bhāsitaṃ  sampajjatīti . evameva kho
vāseṭṭha na kira tevijjehi brāhmaṇehi brahmā sakkhi diṭṭho .pe.
   [375]  Seyyathāpi  vāseṭṭha  puriso cātummahāpathe nisseṇiṃ
kareyya pāsādassa ārohanāya . tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ ambho purisa
yaṃ  tvaṃ pāsādassa ārohanāya nisseṇiṃ karosi jānāsi taṃ pāsādaṃ
puratthimāya  vā  disāya dakkhiṇāya vā disāya pacchimāya vā disāya
uttarāya  vā  disāya ucco vā nīco vā majjho vāti . iti
puṭṭho noti vadeyya . tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ ambho purisa yaṃ tvaṃ
na  jānāsi  na  passasi tassa tvaṃ pāsādassa ārohanāya nisseṇiṃ
karosīti . iti puṭṭho āmāti vadeyya . taṃ kiṃ maññasi vāseṭṭha
nanu  evaṃ sante tassa purisassa appāṭihirikataṃ bhāsitaṃ sampajjatīti .
Addhā  bho gotama evaṃ sante tassa purisassa appāṭihirikataṃ bhāsitaṃ
sampajjatīti.
   {375.1} Evameva kho vāseṭṭha na kira tevijjehi brāhmaṇehi
brahmā  sakkhi  diṭṭho  napi kira tevijjānaṃ brāhmaṇānaṃ ācariyehi
brahmā sakkhi diṭṭho napi kira tevijjānaṃ brāhmaṇānaṃ ācariyapācariyehi
brahmā  sakkhi  diṭṭho  napi  kira  tevijjānaṃ  brāhmaṇānaṃ  yāva
sattamācariyamahayugā  brahmā  sakkhi  diṭṭho  yepi  kira  tevijjānaṃ
brāhmaṇānaṃ  pubbakā  isayo  mantānaṃ kattāro mantānaṃ pavattāro
yesamidaṃ  etarahi  tevijjā brāhmaṇā porāṇaṃ mantapadaṃ gītaṃ pavuttaṃ
samīhitaṃ  tadanugāyanti  tamanubhāsanti  bhāsitamanubhāsanti  vācitamanuvācenti
seyyathīdaṃ aṭṭhako vāmako vāmadevo vessāmitto yamataggī aṅgiraso
bhāradvājo  vāseṭṭho  kassapo  bhagu tepi na evamāhaṃsu mayametaṃ
Jānāma  mayametaṃ  passāma  yattha  vā brahmā yena vā brahmā
yahiṃ vā brahmāti . te va tevijjā brāhmaṇā evamāhaṃsu yaṃ na
jānāma  yaṃ  na  passāma  tassa sahabyatāya maggaṃ desema ayameva
ujumaggo   ayamañjasāyano   niyyāniko   niyyāti   takkarassa
brahmasahabyatāyāti.
   {375.2} Taṃ kiṃ maññasi vāseṭṭha nanu evaṃ sante tevijjānaṃ
brāhmaṇānaṃ  appāṭihirikataṃ  bhāsitaṃ  sampajjatīti  . addhā kho bho
gotama  evaṃ  sante  tevijjānaṃ  brāhmaṇānaṃ appāṭihirikataṃ bhāsitaṃ
sampajjatīti . sādhu vāseṭṭha te ca vāseṭṭha tevijjā brāhmaṇā
yaṃ  na  jānanti yaṃ na passanti tassa sahabyatāya maggaṃ desessanti
ayameva  ujumaggo  ayamañjasāyano  niyyāniko  niyyāti  takkarassa
brahmasahabyatāyāti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [376]  Seyyathāpi vāseṭṭha ayaṃ aciravatī nadī pūrā udakassa
samatittikā  kākapeyyā  athakho  puriso  āgaccheyya  pāratthiko
pāragavesī  pāragāmī  pāraṃ  taritukāmo  so  orime tīre ṭhito
pārimantīraṃ avheyya ehi pārā pāraṃ ehi pārā pāranti . taṃ
kiṃ  maññasi  vāseṭṭha  api  nu  tassa  purisassa avhāyanahetu vā
āyācanahetu  vā  patthanahetu  vā  abhinandanahetu  vā aciravatiyā
nadiyā pārimantīraṃ orimantīraṃ āgaccheyyāti . no hidaṃ bho gotama.
Evameva kho vāseṭṭha tevijjā brāhmaṇā ye dhammā brāhmaṇakaraṇā
te  dhamme  pahāya  vattamānā  ye  dhammā  abrāhmaṇakaraṇā
Te  dhamme  samādāya  vattamānā evamāhaṃsu indaṃ avhayāma somaṃ
avhayāma  varuṇaṃ  avhayāma  isānaṃ  avhayāma  pajāpatiṃ  avhayāma
brahmānaṃ  avhayāma  mahindaṃ  avhayāmāti  .  te  ca  vāseṭṭha
tevijjā  brāhmaṇā  ye dhammā brāhmaṇakaraṇā te dhamme pahāya
pavattamānā  ye  dhammā  abrāhmaṇakaraṇā  te  dhamme  samādāya
vattamānā  avhāyanahetu  vā  āyācanahetu  vā  patthanahetu vā
abhinandanahetu  vā  kāyassa  bhedā parammaraṇā brahmānaṃ sahabyūpagā
bhavissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [377]  Seyyathāpi vāseṭṭha ayaṃ aciravatī nadī pūrā udakassa
samatittikā kākapeyyā atha puriso āgaccheyya pāratthiko pāragavesī
pāragāmī  pāraṃ  taritukāmo  so  orime  tīre daḷhāya rajjuyā
pacchābāhaṃ  gāḷhabandhanaṃ  bandho  taṃ  kiṃ maññasi vāseṭṭha nanu so
puriso  aciravatiyā  nadiyā orimā tīrā pārimantīraṃ gaccheyyāti .
No hidaṃ bho gotama.
   {377.1}  Evameva kho vāseṭṭha pañcime kāmaguṇā ariyassa
vinaye  adduntipi  vuccanti  bandhanantipi  vuccanti  katame  pañca
cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā  kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā
rajaniyā  sotaviññeyyā  saddā  .pe.  ghānaviññeyyā  gandhā .
Jivhāviññeyyā  rasā  .  kāyaviññeyyā  phoṭṭhabbā  iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyāti  .  ime kho
vāseṭṭha   pañca   kāmaguṇā   ariyassa   vinaye   adduntipi
Vuccanti  bandhanantipi  vuccanti  ime  kho vāseṭṭha pañca kāmaguṇe
tevijjā  brāhmaṇā  gadhitā mucchitā ajjhosannā anādīnavadassāvino
anissaraṇapaññā  paribhuñjanti . te ca vāseṭṭha tevijjā brāhmaṇā
ye dhammā brāhmaṇakaraṇā te dhamme pahāya vattamānā ye dhammā
abrāhmaṇakaraṇā  te  dhamme  samādāya  vattamānā pañca kāmaguṇe
gadhitā  mucchitā  ajjhosannā  anādīnavadassāvino  anissaraṇapaññā
paribhuñjanti  kāmachandabandhā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  brahmānaṃ
sahabyūpagā bhavissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [378]  Seyyathāpi vāseṭṭha ayaṃ aciravatī nadī pūrā udakassa
samatittikā  kākapeyyā  athakho  puriso  āgaccheyya  pāratthiko
pāragavesī  pāragāmī  pāraṃ  taritukāmo  so  orime tīre sasīsaṃ
pārupitvā  nipajjeyya . taṃ kiṃ maññasi vāseṭṭha api nu kho so
puriso aciravatiyā nadiyā orimā tīrā pārimantīraṃ gaccheyyāti. No
hidaṃ bho gotama . evameva kho vāseṭṭha pañcime nīvaraṇā ariyassa
vinaye  āvaraṇātipi  vuccanti  nīvaraṇātipi  vuccanti  onāhanātipi
vuccanti  pariyohanātipi  vuccanti  katame  pañca  kāmachandanīvaraṇaṃ
byāpādanīvaraṇaṃ      thīnamiddhanīvaraṇaṃ      uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ
vicikicchānīvaraṇaṃ  ime  kho  vāseṭṭha pañca nīvaraṇā ariyassa vinaye
āvaraṇātipi  vuccanti  nīvaraṇātipi  vuccanti  onāhanātipi  vuccanti
pariyohanātipi vuccanti.
   [379] Imehi kho vāseṭṭha pañcahi nīvaraṇehi tevijjā brāhmaṇā
āvuṭā  nivuṭā ophutā pariyonaddhā . te ca vāseṭṭha tevijjā
brāhmaṇā  ye dhammā brāhmaṇakaraṇā te dhamme pahāya vattamānā
ye  dhammā abrāhmaṇakaraṇā te dhamme samādāya vattamānā pañcahi
nīvaraṇehi  āvuṭā  nivuṭā ophutā pariyonaddhā te kāyassa bhedā
parammaraṇā brahmasahabyūpagā bhavissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [380]  Taṃ  kiṃ maññasi vāseṭṭha kinti te sutaṃ brāhmaṇānaṃ
vuḍḍhānaṃ  mahallakānaṃ  ācariyapācariyānaṃ  bhāsamānānaṃ  sapariggaho vā
brahmā apariggaho vāti . apariggaho bho gotama. Saveracitto vā
averacitto  vāti  .  averacitto bho gotama . sabyāpajjhacitto
vā  abyāpajjhacitto  vāti  .  abyāpajjhacitto  bho  gotama .
Saṃkiliṭṭhacitto  vā  asaṃkiliṭṭhacitto  vāti  .  asaṃkiliṭṭhacitto  bho
gotama. Vasavatti vā avasavatti vāti. Vasavatti bho gotama.
   {380.1} Taṃ kiṃ maññasi vāseṭṭha sapariggahā vā tevijjā brāhmaṇā
apariggahā vāti . sapariggahā bho gotama. Saveracittā vā averacittā
vāti . saveracittā bho gotama. Sabyāpajjhacittā vā abyāpajjhacittā
vāti . sabyāpajjhacittā bho gotama. Saṃkiliṭṭhacittā vā asaṃkiliṭṭhacittā
vāti . saṃkiliṭṭhacittā bho gotama . vasavattī vā avasavattī vāti.
Avasavattī bho gotama.
   [381] Iti kira te vāseṭṭha sapariggahā tevijjā brāhmaṇā
apariggaho  brahmā api nu kho sapariggahānaṃ tevijjānaṃ brāhmaṇānaṃ
apariggahena brahmunā saddhiṃ saṃsandati sametīti . No hetaṃ bho gotama.
Sādhu  vāseṭṭha  te  ca vāseṭṭha sapariggahā tevijjā brāhmaṇā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apariggahassa  brahmuno  sahabyūpagā
bhavissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   {381.1} Iti kira te vāseṭṭha saveracittā tevijjā brāhmaṇā
averacitto brahmā api nu kho saveracittānaṃ tevijjānaṃ brāhmaṇānaṃ
averacittena brahmunā saddhiṃ saṃsandati sametīti. No hetaṃ bho gotama.
Iti  kira  te  vāseṭṭha  sabyāpajjhacittā  tevijjā  brāhmaṇā
abyāpajjhacitto   brahmā  saṃkiliṭṭhacittā  tevijjā  brāhmaṇā
asaṃkiliṭṭhacitto  brahmā  avasavattī  tevijjā  brāhmaṇā  vasavatti
brahmā  api  nu kho avasavattīnaṃ tevijjānaṃ brāhmaṇānaṃ vasavattinā
brahmunā saddhiṃ saṃsandati sametīti . no hetaṃ bho gotama . sādhu
vāseṭṭha  te  ca vāseṭṭha avasavattī tevijjā brāhmaṇā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  vasavattissa  brahmuno  sahabyūpagā  bhavissantīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati . idha kho pana te vāseṭṭha tevijjā brāhmaṇā
āsīditvā  saṃsīdanti  saṃsīditvā  visattaṃ  pāpuṇanti  sukhataraṃ  maññe
taranti  tasmā  idaṃ  tevijjānaṃ  brāhmaṇānaṃ  tevijjāiriṇantipi
vuccati tevijjāvivanantipi vuccati tevijjābyasanantipi vuccatīti.
   [382]  Evaṃ  vutte vāseṭṭho māṇavo bhagavantaṃ etadavoca
sutaṃ  metaṃ  bho  gotama samaṇo gotamo brahmānaṃ sahabyatāya maggaṃ
jānātīti  .  taṃ  kiṃ  maññasi  vāseṭṭha āsanne ito manasākataṃ
na  ito  dūre  manasākatanti . evaṃ bho gotama āsanne ito
manasākataṃ na ito dūre manasākatanti . taṃ kiṃ maññasi vāseṭṭha idha
puriso  manasākate  jātasaṃvaḍḍho  tamenaṃ manasākatā tāvadeva avasataṃ
manasākatassa  maggaṃ  puccheyyaṃ siyā nu kho vāseṭṭha tassa purisassa
manasākate  jātasaṃvaḍḍhassa  manasākatassa  maggaṃ  puṭṭhassa  dandhāyitattaṃ
vā vitthāyitattaṃ vāti . no hidaṃ bho gotama. Taṃ kissa hetu. Asuko
hi  bho  gotama  puriso  manasākate  jātasaṃvaḍḍho tassa sabbāneva
manasākatassa maggāni suviditānīti . siyā kho vāseṭṭha tassa purisassa
manasākate  jātasaṃvaḍḍhassa  manasākatassa  maggaṃ  puṭṭhassa  dandhāyitattaṃ
vā vitthāyitattaṃ vā na tveva tathāgatassa brahmaloke vā brahmalokagāminiyā
vā paṭipadāya puṭṭhassa dandhāyitattaṃ vā vitthāyitattaṃ vā brahmānañcāhaṃ
vāseṭṭha   pajānāmi  brahmalokañca  brahmalokagāminiñca  paṭipadaṃ
yathāpaṭipanno ca brahmā brahmalokaṃ upapanno tañca pajānāmīti.
   [383] Evaṃ vutte vāseṭṭho māṇavo bhagavantaṃ etadavoca sutaṃ
metaṃ  bho  gotama  samaṇo  gotamo  brahmānaṃ  sahabyatāya  maggaṃ
desetīti  sādhu  no  bhavaṃ bho gotamo brahmānaṃ sahabyatāya maggaṃ
Desetu  ullumpatu  bhavaṃ  bho  gotamo brāhmaṇiṃ pajanti . tenahi
vāseṭṭha  suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi bhāsissāmīti . evaṃ bhoti kho
vāseṭṭho māṇavo bhagavato paccassosi.
   {383.1} Bhagavā etadavoca idha vāseṭṭha tathāgato loke uppajjati
arahaṃ sammāsambuddho .pe. (yathā sāmaññaphalaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ) .pe.
Evaṃ kho vāseṭṭha bhikkhu sīlasampanno hoti .pe. Tassime pañca nīvaraṇe
pahīne  attani  samanupassato  pāmujjaṃ  jāyati pamuditassa pīti jāyati
pītimanassa  kāyo  passambhati passaddhakāyo sukhaṃ vedeti sukhino cittaṃ
samādhiyati . so mettāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati
tathā  dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi
sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā  vipulena
mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena pharitvā viharati .
Seyyathāpi  vāseṭṭha  balavā  saṃkhadhamo  appakasireneva  catuddisā
viññāpeyya  evameva  kho  vāseṭṭha  evaṃ  bhāvitāya  mettāya
cetovimuttiyā  yaṃ  pamāṇakataṃ  kammaṃ  na  taṃ  tatrāvasissati na taṃ
tatrāvatiṭṭhati. Ayaṃpi kho vāseṭṭha brahmānaṃ sahabyatāya maggo.
   [384] Puna caparaṃ vāseṭṭha bhikkhu karuṇāsahagatena cetasā .pe.
Muditāsahagatena  cetasā  .pe. upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ
pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ
sabbadhi   sabbattatāya   sabbāvantaṃ   lokaṃ   upekkhāsahagatena
Cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā  viharati  .  seyyathāpi  vāseṭṭha  balavā  saṃkhadhamo
appakasireneva  catuddisā  viññāpeyya evameva kho vāseṭṭha evaṃ
bhāvitāya  upekkhāya  cetovimuttiyā  yaṃ  pamāṇakataṃ  kammaṃ  na taṃ
tatrāvasissati  na  taṃ tatrāvatiṭṭhati . ayaṃ kho vāseṭṭha brahmānaṃ
sahabyatāya maggo.
   {384.1} Taṃ kiṃ maññasi vāseṭṭha evaṃvihārī bhikkhu sapariggaho
vā apariggaho vāti . apariggaho bho gotama . saveracitto vā
averacitto vāti . averacitto bho gotama . sabyāpajjhacitto vā
abyāpajjhacitto vāti . abyāpajjhacitto bho gotama . Saṃkiliṭṭhacitto
vā asaṃkiliṭṭhacitto vāti . asaṃkiliṭṭhacitto bho gotama. Vasavatti vā
avasavatti vāti . vasavatti bho gotama . Iti kira vāseṭṭha apariggaho
bhikkhu  apariggaho  brahmā  api  nu  kho  apariggahassa  bhikkhuno
apariggahena brahmunā saddhiṃ saṃsandati sametīti . evaṃ bho gotama.
Sādhu  vāseṭṭha  so ca vāseṭṭha apariggaho bhikkhu kāyassa bhedā
parammaraṇā  apariggahassa  brahmuno  sahabyūpago  bhavissatīti  ṭhānametaṃ
vijjati . iti kira vāseṭṭha averacitto bhikkhu averacitto brahmā .pe.
Abyāpajjhacitto  bhikkhu  abyāpajjhacitto  brahmā  . asaṃkiliṭṭhacitto
bhikkhu  asaṃkiliṭṭhacitto  brahmā  .  vasavatti bhikkhu vasavatti brahmā
api  nu kho vasavattissa bhikkhuno vasavattinā brahmunā saddhiṃ saṃsandati
Sametīti . evaṃ bho gotama . Sādhu vāseṭṭha so ca vāseṭṭha vasavatti
bhikkhu  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  vasavattissa brahmuno sahabyūpago
bhavissatīti. Ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [385] Evaṃ vutte vāseṭṭhabhāradvājā māṇavā bhagavantaṃ etadavocuṃ
abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi bho gotama
nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ
ācikkheyya  andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto rūpāni
dakkhantīti evameva kho bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo pakāsito
ete mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ gacchāma dhammañca bhikkhusaṃghañca upāsake
no bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgateti.
               Tevijjasuttaṃ terasamaṃ niṭṭhitaṃ.
                     --------------
                     Tassuddānaṃ
    brahmā sāmañña ambaṭṭha     soṇakūṭa mahāli jālinī
    sīhapoṭṭhapādasubho kevaṭṭo     lohicca tevijjā terasāti.
         Sīlakkhandhavaggo niṭṭhito.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 295-312. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=9&A=5868              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=9&A=5868              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=365&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=9&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=365              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=8660              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=8660              Contents of The Tipitaka Volume 9 https://84000.org/tipitaka/read/?index_9 https://84000.org/tipitaka/english/?index_9

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]