ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī

          Tevijjasuttam terasamam
   [365] Evamme sutam. Ekam samayam bhagava kosalesu carikancaramano
mahata  bhikkhusamghena saddhim pancamattehi bhikkhusatehi yena manasakatannama
kosalanam brahmanagamo tadavasari . tatra sudam bhagava manasakate viharati
uttarena manasakatassa aciravatiya nadiya tire ambavane.
   [366]  Tena kho pana samayena sambahula abhinnata abhinnata
brahmanamahasala  manasakate  pativasanti  seyyathidam vanki brahmano
tarukkho brahmano pokkharasati brahmano janussoni *- brahmano
todeyyabrahmano   anne   ca   abhinnata   abhinnata
brahmanamahasala  .  athakho  vasetthabharadvajanam  manavanam
janghaviharam  anucankamantanam  anuvicarantanam  maggamagge katha udapadi
vasettho  manavo  evamaha  ayameva  ujumaggo  ayamanjasayano
niyyaniko  niyyati  takkarassa  brahmasahabyataya  yvayam  akkhato
brahmanena  pokkharasatinati  .  bharadvajopi  manavo  evamaha
ayameva  ujumaggo  ayamanjasayano  niyyaniko  niyyati  takkarassa
brahmasahabyataya  yvayam  akkhato  brahmanena  tarukkhenati .
Neva kho asakkhi vasettho manavo bharadvajam manavam sannapetum na
pana asakkhi bharadvajo manavo vasettham manavam sannapetum.
@Footnote:* mikar—kr khagoe janusoni peDna janussoni
   [367] Athakho vasettho manavo bharadvajam manavam amantesi
ayam  kho  pana  bharadvaja  samano  gotamo  sakyaputto sakyakula
pabbajito  manasakate  viharati  uttarena  manasakatassa  aciravatiya
nadiya  tire  ambavane  tam  kho pana bhavantam gotamam evamkalyano
kittisaddo  abbhuggato itipi so bhagava araham sammasambuddho .pe.
Bhagavati  ayama  bharadvaja yena samano gotamo tenupasankamissama
upasankamitva  etamattham  samanam  gotamam pucchissama yatha no samano
gotamo  byakarissati  tatha  nam dharessamati . evam bhoti kho
bharadvajo manavo vasetthassa manavassa paccassosi.
   [368]  Athakho  vasetthabharadvaja  manava  yena  bhagava
tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodimsu  sammodaniyam
katham  saraniyam  vitisaretva ekamantam nisidimsu . ekamantam nisinno
kho vasettho manavo bhagavantam etadavoca idha bho gotama amhakam
janghaviharam   anucankamantanam   anuvicarantanam  maggamagge  katha
udapadi  aham  evam  vadami  ayameva  ujumaggo  ayamanjasayano
niyyaniko  niyyati  takkarassa  brahmasahabyataya  yvayam  akkhato
brahmanena   pokkharasatinati  bharadvajo  manavo  evamaha
ayameva  ujumaggo  ayamanjasayano  niyyaniko  niyyati  takkarassa
brahmasahabyataya  yvayam  akkhato  brahmanena tarukkhenati ettha
bho gotama attheva viggaho atthi vivado atthi nanavadoti. Iti
Kira  vasettha  tvam  evam vadesi ayameva ujumaggo ayamanjasayano
niyyaniko  niyyati  takkarassa  brahmasahabyataya  yvayam  akkhato
brahmanena   pokkharasatinati  bharadvajo  manavo  evamaha
ayameva  ujumaggo  ayamanjasayano  niyyaniko  niyyati  takkarassa
brahmasahabyataya  yvayam akkhato akkhato brahmanena tarukkhenati
atha kismim pana vo vasettha viggaho kismim vivado kismim nanavadoti.
   {368.1} Maggamagge bho gotama kincapi bho gotama brahmana
nanamagge  pannapenti  addhariya  brahmana  tittiriya brahmana
chandoka  brahmana  bavharidha  brahmana  athakho  sabbani tani
niyyanikani  niyyanti  takkarassa  brahmasahabyataya  seyyathapi  bho
gotama gamassa va nigamassa va avidure bahuni cepi nanamaggani bhavanti
athakho sabbani tani gamasamosaranani bhavanti evameva kho bho gotama
kincapi  brahmana  nanamagge  pannapenti  addhariya  brahmana
tittiriya brahmana chandoka brahmana bavharidha brahmana athakho
sabbani  tani  niyyanikani niyyanti takkarassa brahmasahabyatayati .
Niyyantiti vasettha vadesi.
   {368.2} Niyyantiti bho gotama vadami . niyyantiti vasettha
vadesi . niyyantiti bho gotama vadami . Niyyantiti vasettha vadesi.
Niyyantiti bho gotama vadamiti.
   [369]  Kim pana vasettha atthi koci tevijjanam brahmananam
ekabrahmanopi  yena  brahma  sakkhi  ditthoti  . no hidam bho
Gotama  .  kim  pana  vasettha atthi koci tevijjanam brahmananam
ekacariyopi  yena  brahma  sakkhi  ditthoti  .  no  hidam bho
gotama  .  kim  pana  vasettha atthi koci tevijjanam brahmananam
acariyapacariyopi  yena  brahma  sakkhi  ditthoti . no hidam bho
gotama  .  kim  pana  vasettha atthi koci tevijjanam brahmananam
yava  sattamacariyamahayuga  yena  brahma  sakkhi  ditthoti  . no
hidam  bho  gotama  . kim pana vasettha atthi ye te tevijjanam
brahmananam  pubbaka  isayo  mantanam kattaro mantanam pavattaro
yesamidam  etarahi  tevijja  brahmana puranam mantapadam gitam pavuttam
samihitam  tadanugayanti  tadanubhasanti  bhasitamanubhasanti  vacitamanuvacenti
seyyathidam  atthako  vamako  vamadevo  vessamitto  yamataggi
angiraso  bharadvajo  vasettho kassapo bhagu tepi nam evamahamsu
mayametam  janama  mayametam  passama  yattha va brahma yena va
brahma yahim va brahmati. No hidam bho gotama.
   [370] Iti kira vasettha natthi koci tevijjanam brahmananam
ekabrahmanopi  yena  brahma  sakkhi  ditthoti  . no hidam bho
gotama  .  kim  pana  vasettha natthi koci tevijjanam brahmananam
ekacariyopi yena brahma sakkhi ditthoti . no hidam bho gotama.
Kim pana vasettha natthi koci tevijjanam brahmananam acariyapacariyopi
yena  brahma  sakkhi  ditthoti  .  no  hidam  bho  gotama .
Kim  pana  vasettha  natthi  koci  tevijjanam  brahmananam  yava
sattamacariyamahayuga  yena  brahma  sakkhi ditthoti . no hidam bho
gotama  . kim pana vasettha yepi te kira tevijjanam brahmananam
pubbaka  isayo  mantanam  kattaro  mantanam  pavattaro  yesamidam
etarahi  tevijja  brahmana  poranam mantapadam gitam pavuttam samihitam
tadanugayanti   tadanubhasanti   bhasitamanubhasanti   vacitamanuvacenti
seyyathidam atthako vamako vamadevo vessamitto yamataggi angiraso
bharadvajo  vasettho  kassapo  bhagu tepi nam evamahamsu mayametam
janama  mayametam  passama  yattha  va brahma yena va brahma
yahim  va  brahmati  .  te  va tevijja brahmana evamahamsu
mayam  na  janama  mayam na passama tassa sahabyataya maggam desema
ayameva  ujumaggo  ayamanjasayano  niyyaniko  niyyati  takkarassa
brahmasahabyatayati.
   [371]  Tam kim mannasi vasettha nanu evam sante tevijjanam
brahmananam  appatihirikatam  bhasitam  sampajjatiti  .  addha  kho
bho  gotama  evam  sante  tevijjanam  brahmananam  appatihirikatam
bhasitam  sampajjatiti  .  sadhu vasettha tevijja brahmana yam na
jananti  yam  na  passanti  tassa  sahabyataya  maggam  desissanti
ayameva  ujumaggo  ayamanjasayano  niyyaniko  niyyati  takkarassa
brahmasahabyatayati  netam  thanam  vijjati  .  seyyathapi  vasettha
Andhaveniparamparasamsatta  purimopi  na  passati  majjhimopi  na  passati
pacchimopi  na  passati  evameva  kho vasettha andhavenupamam manne
tevijjanam  brahmananam  bhasitam  purimopi  na  passati majjhimopi na
passati  pacchimopi  na  passati  tesamidam  tevijjanam  brahmananam
bhasitam  hassakamyeva  sampajjati  namakamyeva  sampajjati  rittakamyeva
sampajjati  tucchakamyeva  sampajjati . tam kim mannasi vasettha passanti
tevijja  brahmana  candimasuriye anne vapi bahu jana yato ca
candimasuriya  uggacchanti  yattha  ca  ogacchanti ayacanti thomayanti
panjalika  namassamana  anuparivattantiti . evam bho gotama passanti
tevijja  brahmana  candimasuriye anne vapi bahu jana yato ca
candimasuriya  uggacchanti  yattha  ca  ogacchanti ayacanti thomayanti
panjalika namassamana anuparivattantiti.
   [372] Tam kim mannasi vasettha yam passanti tevijja brahmana
candimasuriye anne vapi bahu jana yato ca candimasuriya uggacchanti
yattha  ca  ogacchanti  ayacanti  thomayanti  panjalika namassamana
anuparivattantiti  tesampi  pahonti  tevijja brahmana candimasuriyanam
sahabyataya maggam desetum ayameva ujumaggo ayamanjasayano niyyaniko
niyyati takkarassa candimasuriyanam sahabyatayati . no hidam bho gotama.
Iti  kira  vasettha  yam  passanti tevijja brahmana candimasuriye
anne  vapi  bahu  jana  yato  ca  candimasuriya  uggacchanti
Yattha  ca  ogacchanti  ayacanti  thomayanti  panjalika namassamana
anuparivattanti  tesampi  na  pahonti  candimasuriyanam  sahabyataya maggam
desetum  ayameva  ujumaggo  ayamanjasayano  niyyaniko  niyyati
takkarassa  candimasuriyanam  sahabyatayati  kim  pana na kira tevijjehi
brahmanehi  brahma  sakkhi dittho napi kira tevijjanam brahmananam
acariyehi  brahma  sakkhi  dittho napi kira tevijjanam brahmananam
acariyapacariyehi brahma sakkhi dittho napi kira tevijjanam brahmananam
yava  sattamacariyamahayuga brahma sakkhi dittho yepi kira tevijjanam
brahmananam  pubbaka  isayo  mantanam kattaro mantanam pavattaro
yesamidam  etarahi  tevijja brahmana poranam mantapadam gitam pavuttam
samihitam  tadanugayanti  tadanubhasanti  bhasitamanubhasanti  vacitamanuvacenti
seyyathidam atthako vamako vamadevo vessamitto yamataggi angiraso
bharadvajo  vasettho  kassapo  bhagu tepi nam evamahamsu mayametam
janama  mayametam  passama  yattha  va brahma yena va brahma
yahim  va  brahmati  .  te  va tevijja brahmana evamahamsu
yam  na  janama  yam  na  passama tassa sahabyataya maggam desema
ayameva  ujumaggo  ayamanjasayano  niyyaniko  niyyati  takkarassa
brahmasahabyatayati.
   [373]  Tam kim mannasi vasettha nanu evam sante tevijjanam
brahmananam  appatihirikatam  bhasitam  sampajjatiti  . addha kho bho
Gotama  evam  sante  tevijjanam  brahmananam appatihirikatam bhasitam
sampajjatiti . sadhu vasettha te ca vasettha tevijja brahmana
yam  na  jananti yam na passanti tassa sahabyataya maggam desessanti
ayameva  ujumaggo  ayamanjasayano  niyyaniko  niyyati  takkarassa
brahmasahabyatayati netam thanam vijjati.
   [374]  Seyyathapi  vasettha puriso evam vadeyya aham ya
imasmim  janapade  janapadakalyani  tam icchami tam kamemiti . tamenam
evam  vadeyyum  ambho  purisa yam tvam janapadakalyanim icchasi kamesi
janasi  tam  janapadakalyanim  khattiyim  va brahmanim va vessim va
suddim  vati . iti puttho noti vadeyya . tamenam evam vadeyyum
ambho  purisa  yam  tvam  janapadakalyanim  icchasi kamesi janasi tam
janapadakalyanim  evamnama  va  evamgotta  va digha va rassa
va majjhima va kalika va sama va manguracchavi vati amukasmim
game va nigame va nagare vati . iti puttho noti vadeyya.
Tamenam  evam  vadeyyum ambho purisa yam tvam na janasi na passasi
tam tvam icchasi kamesiti. Iti puttho amati vadeyya.
   {374.1} Tam kim mannasi vasettha nanu evam sante tassa purisassa
appatihirikatam bhasitam sampajjatiti . addha kho bho gotama evam sante
tassa  purisassa  appatihirikatam  bhasitam  sampajjatiti . evameva kho
vasettha na kira tevijjehi brahmanehi brahma sakkhi dittho .pe.
   [375]  Seyyathapi  vasettha  puriso catummahapathe nissenim
kareyya pasadassa arohanaya . tamenam evam vadeyyum ambho purisa
yam  tvam pasadassa arohanaya nissenim karosi janasi tam pasadam
puratthimaya  va  disaya dakkhinaya va disaya pacchimaya va disaya
uttaraya  va  disaya ucco va nico va majjho vati . iti
puttho noti vadeyya . tamenam evam vadeyyum ambho purisa yam tvam
na  janasi  na  passasi tassa tvam pasadassa arohanaya nissenim
karositi . iti puttho amati vadeyya . tam kim mannasi vasettha
nanu  evam sante tassa purisassa appatihirikatam bhasitam sampajjatiti .
Addha  bho gotama evam sante tassa purisassa appatihirikatam bhasitam
sampajjatiti.
   {375.1} Evameva kho vasettha na kira tevijjehi brahmanehi
brahma  sakkhi  dittho  napi kira tevijjanam brahmananam acariyehi
brahma sakkhi dittho napi kira tevijjanam brahmananam acariyapacariyehi
brahma  sakkhi  dittho  napi  kira  tevijjanam  brahmananam  yava
sattamacariyamahayuga  brahma  sakkhi  dittho  yepi  kira  tevijjanam
brahmananam  pubbaka  isayo  mantanam kattaro mantanam pavattaro
yesamidam  etarahi  tevijja brahmana poranam mantapadam gitam pavuttam
samihitam  tadanugayanti  tamanubhasanti  bhasitamanubhasanti  vacitamanuvacenti
seyyathidam atthako vamako vamadevo vessamitto yamataggi angiraso
bharadvajo  vasettho  kassapo  bhagu tepi na evamahamsu mayametam
Janama  mayametam  passama  yattha  va brahma yena va brahma
yahim va brahmati . te va tevijja brahmana evamahamsu yam na
janama  yam  na  passama  tassa sahabyataya maggam desema ayameva
ujumaggo   ayamanjasayano   niyyaniko   niyyati   takkarassa
brahmasahabyatayati.
   {375.2} Tam kim mannasi vasettha nanu evam sante tevijjanam
brahmananam  appatihirikatam  bhasitam  sampajjatiti  . addha kho bho
gotama  evam  sante  tevijjanam  brahmananam appatihirikatam bhasitam
sampajjatiti . sadhu vasettha te ca vasettha tevijja brahmana
yam  na  jananti yam na passanti tassa sahabyataya maggam desessanti
ayameva  ujumaggo  ayamanjasayano  niyyaniko  niyyati  takkarassa
brahmasahabyatayati netam thanam vijjati.
   [376]  Seyyathapi vasettha ayam aciravati nadi pura udakassa
samatittika  kakapeyya  athakho  puriso  agaccheyya  paratthiko
paragavesi  paragami  param  taritukamo  so  orime tire thito
parimantiram avheyya ehi para param ehi para paranti . tam
kim  mannasi  vasettha  api  nu  tassa  purisassa avhayanahetu va
ayacanahetu  va  patthanahetu  va  abhinandanahetu  va aciravatiya
nadiya parimantiram orimantiram agaccheyyati . no hidam bho gotama.
Evameva kho vasettha tevijja brahmana ye dhamma brahmanakarana
te  dhamme  pahaya  vattamana  ye  dhamma  abrahmanakarana
Te  dhamme  samadaya  vattamana evamahamsu indam avhayama somam
avhayama  varunam  avhayama  isanam  avhayama  pajapatim  avhayama
brahmanam  avhayama  mahindam  avhayamati  .  te  ca  vasettha
tevijja  brahmana  ye dhamma brahmanakarana te dhamme pahaya
pavattamana  ye  dhamma  abrahmanakarana  te  dhamme  samadaya
vattamana  avhayanahetu  va  ayacanahetu  va  patthanahetu va
abhinandanahetu  va  kayassa  bheda parammarana brahmanam sahabyupaga
bhavissantiti netam thanam vijjati.
   [377]  Seyyathapi vasettha ayam aciravati nadi pura udakassa
samatittika kakapeyya atha puriso agaccheyya paratthiko paragavesi
paragami  param  taritukamo  so  orime  tire dalhaya rajjuya
pacchabaham  galhabandhanam  bandho  tam  kim mannasi vasettha nanu so
puriso  aciravatiya  nadiya orima tira parimantiram gaccheyyati .
No hidam bho gotama.
   {377.1}  Evameva kho vasettha pancime kamaguna ariyassa
vinaye  adduntipi  vuccanti  bandhanantipi  vuccanti  katame  panca
cakkhuvinneyya  rupa  ittha  kanta manapa piyarupa kamupasanhita
rajaniya  sotavinneyya  sadda  .pe.  ghanavinneyya  gandha .
Jivhavinneyya  rasa  .  kayavinneyya  photthabba  ittha
kanta  manapa  piyarupa  kamupasanhita  rajaniyati  .  ime kho
vasettha   panca   kamaguna   ariyassa   vinaye   adduntipi
Vuccanti  bandhanantipi  vuccanti  ime  kho vasettha panca kamagune
tevijja  brahmana  gadhita mucchita ajjhosanna anadinavadassavino
anissaranapanna  paribhunjanti . te ca vasettha tevijja brahmana
ye dhamma brahmanakarana te dhamme pahaya vattamana ye dhamma
abrahmanakarana  te  dhamme  samadaya  vattamana panca kamagune
gadhita  mucchita  ajjhosanna  anadinavadassavino  anissaranapanna
paribhunjanti  kamachandabandha  kayassa  bheda  parammarana  brahmanam
sahabyupaga bhavissantiti netam thanam vijjati.
   [378]  Seyyathapi vasettha ayam aciravati nadi pura udakassa
samatittika  kakapeyya  athakho  puriso  agaccheyya  paratthiko
paragavesi  paragami  param  taritukamo  so  orime tire sasisam
parupitva  nipajjeyya . tam kim mannasi vasettha api nu kho so
puriso aciravatiya nadiya orima tira parimantiram gaccheyyati. No
hidam bho gotama . evameva kho vasettha pancime nivarana ariyassa
vinaye  avaranatipi  vuccanti  nivaranatipi  vuccanti  onahanatipi
vuccanti  pariyohanatipi  vuccanti  katame  panca  kamachandanivaranam
byapadanivaranam      thinamiddhanivaranam      uddhaccakukkuccanivaranam
vicikicchanivaranam  ime  kho  vasettha panca nivarana ariyassa vinaye
avaranatipi  vuccanti  nivaranatipi  vuccanti  onahanatipi  vuccanti
pariyohanatipi vuccanti.
   [379] Imehi kho vasettha pancahi nivaranehi tevijja brahmana
avuta  nivuta ophuta pariyonaddha . te ca vasettha tevijja
brahmana  ye dhamma brahmanakarana te dhamme pahaya vattamana
ye  dhamma abrahmanakarana te dhamme samadaya vattamana pancahi
nivaranehi  avuta  nivuta ophuta pariyonaddha te kayassa bheda
parammarana brahmasahabyupaga bhavissantiti netam thanam vijjati.
   [380]  Tam  kim mannasi vasettha kinti te sutam brahmananam
vuddhanam  mahallakanam  acariyapacariyanam  bhasamananam  sapariggaho va
brahma apariggaho vati . apariggaho bho gotama. Saveracitto va
averacitto  vati  .  averacitto bho gotama . sabyapajjhacitto
va  abyapajjhacitto  vati  .  abyapajjhacitto  bho  gotama .
Samkilitthacitto  va  asamkilitthacitto  vati  .  asamkilitthacitto  bho
gotama. Vasavatti va avasavatti vati. Vasavatti bho gotama.
   {380.1} Tam kim mannasi vasettha sapariggaha va tevijja brahmana
apariggaha vati . sapariggaha bho gotama. Saveracitta va averacitta
vati . saveracitta bho gotama. Sabyapajjhacitta va abyapajjhacitta
vati . sabyapajjhacitta bho gotama. Samkilitthacitta va asamkilitthacitta
vati . samkilitthacitta bho gotama . vasavatti va avasavatti vati.
Avasavatti bho gotama.
   [381] Iti kira te vasettha sapariggaha tevijja brahmana
apariggaho  brahma api nu kho sapariggahanam tevijjanam brahmananam
apariggahena brahmuna saddhim samsandati sametiti . No hetam bho gotama.
Sadhu  vasettha  te  ca vasettha sapariggaha tevijja brahmana
kayassa  bheda  parammarana  apariggahassa  brahmuno  sahabyupaga
bhavissantiti netam thanam vijjati.
   {381.1} Iti kira te vasettha saveracitta tevijja brahmana
averacitto brahma api nu kho saveracittanam tevijjanam brahmananam
averacittena brahmuna saddhim samsandati sametiti. No hetam bho gotama.
Iti  kira  te  vasettha  sabyapajjhacitta  tevijja  brahmana
abyapajjhacitto   brahma  samkilitthacitta  tevijja  brahmana
asamkilitthacitto  brahma  avasavatti  tevijja  brahmana  vasavatti
brahma  api  nu kho avasavattinam tevijjanam brahmananam vasavattina
brahmuna saddhim samsandati sametiti . no hetam bho gotama . sadhu
vasettha  te  ca vasettha avasavatti tevijja brahmana kayassa
bheda  parammarana  vasavattissa  brahmuno  sahabyupaga  bhavissantiti
netam thanam vijjati . idha kho pana te vasettha tevijja brahmana
asiditva  samsidanti  samsiditva  visattam  papunanti  sukhataram  manne
taranti  tasma  idam  tevijjanam  brahmananam  tevijjairinantipi
vuccati tevijjavivanantipi vuccati tevijjabyasanantipi vuccatiti.
   [382]  Evam  vutte vasettho manavo bhagavantam etadavoca
sutam  metam  bho  gotama samano gotamo brahmanam sahabyataya maggam
janatiti  .  tam  kim  mannasi  vasettha asanne ito manasakatam
na  ito  dure  manasakatanti . evam bho gotama asanne ito
manasakatam na ito dure manasakatanti . tam kim mannasi vasettha idha
puriso  manasakate  jatasamvaddho  tamenam manasakata tavadeva avasatam
manasakatassa  maggam  puccheyyam siya nu kho vasettha tassa purisassa
manasakate  jatasamvaddhassa  manasakatassa  maggam  putthassa  dandhayitattam
va vitthayitattam vati . no hidam bho gotama. Tam kissa hetu. Asuko
hi  bho  gotama  puriso  manasakate  jatasamvaddho tassa sabbaneva
manasakatassa maggani suviditaniti . siya kho vasettha tassa purisassa
manasakate  jatasamvaddhassa  manasakatassa  maggam  putthassa  dandhayitattam
va vitthayitattam va na tveva tathagatassa brahmaloke va brahmalokagaminiya
va patipadaya putthassa dandhayitattam va vitthayitattam va brahmanancaham
vasettha   pajanami  brahmalokanca  brahmalokagamininca  patipadam
yathapatipanno ca brahma brahmalokam upapanno tanca pajanamiti.
   [383] Evam vutte vasettho manavo bhagavantam etadavoca sutam
metam  bho  gotama  samano  gotamo  brahmanam  sahabyataya  maggam
desetiti  sadhu  no  bhavam bho gotamo brahmanam sahabyataya maggam
Desetu  ullumpatu  bhavam  bho  gotamo brahmanim pajanti . tenahi
vasettha  sunahi sadhukam manasikarohi bhasissamiti . evam bhoti kho
vasettho manavo bhagavato paccassosi.
   {383.1} Bhagava etadavoca idha vasettha tathagato loke uppajjati
araham sammasambuddho .pe. (yatha samannaphalam evam vittharetabbam) .pe.
Evam kho vasettha bhikkhu silasampanno hoti .pe. Tassime panca nivarane
pahine  attani  samanupassato  pamujjam  jayati pamuditassa piti jayati
pitimanassa  kayo  passambhati passaddhakayo sukham vedeti sukhino cittam
samadhiyati . so mettasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati
tatha  dutiyam  tatha  tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho tiriyam sabbadhi
sabbattataya  sabbavantam  lokam  mettasahagatena  cetasa  vipulena
mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena pharitva viharati .
Seyyathapi  vasettha  balava  samkhadhamo  appakasireneva  catuddisa
vinnapeyya  evameva  kho  vasettha  evam  bhavitaya  mettaya
cetovimuttiya  yam  pamanakatam  kammam  na  tam  tatravasissati na tam
tatravatitthati. Ayampi kho vasettha brahmanam sahabyataya maggo.
   [384] Puna caparam vasettha bhikkhu karunasahagatena cetasa .pe.
Muditasahagatena  cetasa  .pe. upekkhasahagatena cetasa ekam disam
pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho tiriyam
sabbadhi   sabbattataya   sabbavantam   lokam   upekkhasahagatena
Cetasa  vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena
pharitva  viharati  .  seyyathapi  vasettha  balava  samkhadhamo
appakasireneva  catuddisa  vinnapeyya evameva kho vasettha evam
bhavitaya  upekkhaya  cetovimuttiya  yam  pamanakatam  kammam  na tam
tatravasissati  na  tam tatravatitthati . ayam kho vasettha brahmanam
sahabyataya maggo.
   {384.1} Tam kim mannasi vasettha evamvihari bhikkhu sapariggaho
va apariggaho vati . apariggaho bho gotama . saveracitto va
averacitto vati . averacitto bho gotama . sabyapajjhacitto va
abyapajjhacitto vati . abyapajjhacitto bho gotama . Samkilitthacitto
va asamkilitthacitto vati . asamkilitthacitto bho gotama. Vasavatti va
avasavatti vati . vasavatti bho gotama . Iti kira vasettha apariggaho
bhikkhu  apariggaho  brahma  api  nu  kho  apariggahassa  bhikkhuno
apariggahena brahmuna saddhim samsandati sametiti . evam bho gotama.
Sadhu  vasettha  so ca vasettha apariggaho bhikkhu kayassa bheda
parammarana  apariggahassa  brahmuno  sahabyupago  bhavissatiti  thanametam
vijjati . iti kira vasettha averacitto bhikkhu averacitto brahma .pe.
Abyapajjhacitto  bhikkhu  abyapajjhacitto  brahma  . asamkilitthacitto
bhikkhu  asamkilitthacitto  brahma  .  vasavatti bhikkhu vasavatti brahma
api  nu kho vasavattissa bhikkhuno vasavattina brahmuna saddhim samsandati
Sametiti . evam bho gotama . Sadhu vasettha so ca vasettha vasavatti
bhikkhu  kayassa  bheda  parammarana  vasavattissa brahmuno sahabyupago
bhavissatiti. Thanametam vijjatiti.
   [385] Evam vutte vasetthabharadvaja manava bhagavantam etadavocum
abhikkantam  bho  gotama abhikkantam bho gotama seyyathapi bho gotama
nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam
acikkheyya  andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani
dakkhantiti evameva kho bhota gotamena anekapariyayena dhammo pakasito
ete mayam bhavantam gotamam saranam gacchama dhammanca bhikkhusamghanca upasake
no bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranangateti.
               Tevijjasuttam terasamam nitthitam.
                     --------------
                     Tassuddanam
    brahma samanna ambattha     sonakuta mahali jalini
    sihapotthapadasubho kevatto     lohicca tevijja terasati.
         Silakkhandhavaggo nitthito.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 295-312. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=9&A=5868&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=9&A=5868&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=365&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=9&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=365              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=8660              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=8660              Contents of The Tipitaka Volume 9 https://84000.org/tipitaka/read/?index_9 https://84000.org/tipitaka/english/?index_9

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]