ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อาจยคามิตติกเหตุทุกะ
[๒๑๑] เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอปจย- *คามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๑๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๓ [๒๑๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ [๒๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๒๑๕] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓
สหชาตวารก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
ฯลฯ
[๒๑๖] เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิ- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยเหตุปัจจัย [๒๑๗] เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามิ- *นาปจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิ ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามิ- *นาปจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๒๑๘] เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิ- *ธรรม โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิ- *ธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่ เป็นอาจยคามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย [๒๑๙] เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย (?) เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามิ- *นาปจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามิ- *นาปจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย [๒๒๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๘ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๒๒๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๘ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๘ [๒๒๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๒๒๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๖ แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น [๒๒๔] นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม และนเหตุธรรม ที่เป็นเนวาจยคามิ- *นาปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็น อปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินา- *ปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อปจยคามิธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๒๕] นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๒๒๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๒๗] นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๒๒๘] นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๒๒๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕ [๒๓๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๕ [๒๓๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๑
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๓๒] นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น- *เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น- *เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอปจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๒๓๓] นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอาจยคามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อปจยคามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น- *เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย [๒๓๔] นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอาจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อปจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย [๒๓๕] นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอาจยคามิธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย [๒๓๖] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอนันตรปัจจัย มี " ๖ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๖ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓ [๒๓๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๕ [๒๓๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๗ [๒๓๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๗
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
อาจยคามิตติกเหตุทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๑๔๖๐-๑๑๖๓๔ หน้าที่ ๔๗๘-๔๘๖. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=11460&Z=11634&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2], [3]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=139              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2122              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [2122-2150] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=2122&items=29              The Pali Tipitaka in Roman :- [2122-2150] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=2122&items=29              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :