ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกสนิทัสสนทุกะ
[๕๘๑] อนิทัสสนธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นกุศล เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นกุศล และ อนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล และ อนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๘๒] อนิทัสสนธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๕๘๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๘๔] อนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๕๘๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๕๘๖] อนิทัสสนธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรมที่เป็น กุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๕๘๗] อนิทัสสนธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรมที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๕๘๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอนันตรปัจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๗
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกสนิทัสสนทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๓๓๑๐-๑๓๓๕๘ หน้าที่ ๕๕๔-๕๕๖. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=13310&Z=13358&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=159              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2492              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [2492-2499] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=2492&items=8              The Pali Tipitaka in Roman :- [2492-2499] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=2492&items=8              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :