ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นกามาวจรทุกะ
[๑๗๖] ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นรูปาวจรทุกะ
[๑๗๘] ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นอรูปาวจรทุกะ
[๑๘๐] ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม และที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นปริยาปันนทุกะ
[๑๘๒] ธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม และที่ไม่ใช่อปริยา- *ปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นนิยยานิกทุกะ
[๑๘๔] ธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม และที่ไม่ใช่อนิยยานิก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นนิยตทุกะ
[๑๘๖] ธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม และที่ไม่ใช่อนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นสอุตตรทุกะ
[๑๘๘] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม และที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นสรณทุกะ
[๑๙๐] ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม และที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
ปัจจนียทุกปัฏฐาน จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๒๒๖-๑๒๙๐ หน้าที่ ๔๙-๕๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=1226&Z=1290&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=13              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=176              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [176-191] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=176&items=16              The Pali Tipitaka in Roman :- [176-191] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=176&items=16              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :