ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
อนุโลมปัจจนียทุกัตติกปัฏฐาน
เหตุทุกกุสลัตติกนเหตุทุกนกุสลัตติกะ
[๒๒๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นเหตุ และธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย จิตตสมุฏฐานรูปอย่างเดียว อารัมมณปัจจัย ไม่มี [๒๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี นิสสยวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๒๓] ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุ โดยเหตุปัจจัย [๒๒๔] ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นเหตุ และธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๒๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
แม้ปัญหาวารก็พึงให้พิสดาร
[๒๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเหตุ และธรรม ที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี นิสสยวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๒๘] ธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ โดยเหตุปัจจัย [๒๒๙] ธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเหตุ และธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๒๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๒๓๑] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
นิสสยวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
เหตุทุกเวทนาตติกนเหตุทุกเวทนาตติกะ
[๒๓๓] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๒๓๕] ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๒๓๗] ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรม ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
พึงให้พิสดารทุกวาร

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๔๕๗๔-๔๖๔๔ หน้าที่ ๑๘๓-๑๘๖. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=4574&Z=4644&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=58              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=741              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [741-758] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=741&items=18              The Pali Tipitaka in Roman :- [741-758] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=741&items=18              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :