ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
ปริตตัตติกเหตุทุกนปริตตัตติกนเหตุทุกะ
[๕๐๐] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๕๐๒] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ปริตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปริตต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔
ปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๕๐๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๕๐๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น ปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
หีนัตติกเหตุทุกนหีนัตติกนเหตุทุกะ
[๕๐๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๕๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๕๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
มิจฉัตตัตติกเหตุทุกนมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกะ
[๕๑๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๕๑๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๕] ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๙
มัคคารัมมณัตติกเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๕๑๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๕ [๕๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓
อุปปันนัตติกเหตุทุกนอุปปันนัตติกนเหตุทุกะ
[๕๒๐] เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม โดย เหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม และ นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม โดยเหตุปัจจัย [๕๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
อตีตัตติกเหตุทุกนอตีตัตติกนเหตุทุกะ
[๕๒๒] เหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม โดย เหตุปัจจัย [๕๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
อตีตารัมมณัตติกเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๕๒๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๕๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
อัชฌัตติกเหตุทุกนอัชฌัตติกนเหตุทุกะ
[๕๒๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๕๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๕๓๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
อัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๕๓๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๓๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๖๑๙๐-๖๒๖๓ หน้าที่ ๒๔๘-๒๕๑. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=6190&Z=6263&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=79              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1020              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [1020-1055] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=1020&items=36              The Pali Tipitaka in Roman :- [1020-1055] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=1020&items=36              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :