ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นเวทนาตติกนเหตุทุกเวทนาตติกเหตุทุกะ
[๖๔๘] เหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๒ มีวาระ ๑๙ [๖๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๕๐] นเหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ฯลฯ มีวาระ ๒ เหมือนกัน ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ฯลฯ มีวาระ ๒ เหมือนกัน โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๑ มีวาระ ๑ โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๒ มีวาระ ๑ โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๓ มีวาระ ๑ [๖๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นวิปากกัตติกนเหตุทุกวิปากกัตติกเหตุทุกะ
[๖๕๒] เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปาก- *ธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๑ [๖๕๔] นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปาก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘ ฯลฯ
นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนเหตุทุกะ
อุปาทินนุปาทานิยัตติกเหตุทุกะ
[๖๕๖] เหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๖๕๘] นเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘
นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนเหตุทุกะ
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกเหตุทุกะ
[๖๖๐] เหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นวิตักกัตติกนเหตุทุกวิตักกัตติกเหตุทุกะ
[๖๖๒] เหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สวิตักก- *สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕
นปีติตติกนเหตุทุกปีติตติกเหตุทุกะ
[๖๖๔] เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ปีติสห- *คตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘
นทัสสนัตติกนเหตุทุกทัสสนัตติกเหตุทุกะ
[๖๖๕] เหตุธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนเหตุทุกะ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกเหตุทุกะ
[๖๖๗] เหตุธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๖๖๙] เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเสกขัตติกนเหตุทุกเสกขัตติกเหตุทุกะ
[๖๗๑] เหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๙๙๒๔-๑๐๐๑๒ หน้าที่ ๓๙๙-๔๐๓. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=9924&Z=10012&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=121              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2340              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [2340-2364] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=2340&items=25              The Pali Tipitaka in Roman :- [2340-2364] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=2340&items=25              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :