พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
:: สารบัญพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ::

วิธีใช้ โปรแกรมค้นหา

1. ใส่เครื่องหมาย + หน้าคำที่ต้องการค้นหา ............ ตัวอย่าง ค้นหาหน้าที่มีคำว่า สารีบุตร และ นามรูป อยู่หน้าเดียวกัน
2. ใส่เครื่องหมาย - หน้าคำที่ไม่ต้องการค้นหา ..........ตัวอย่าง ค้นหาหน้าที่มีคำว่า สารีบุตร ไม่มีคำว่า นามรูป
3. ใส่เครื่องหมาย "_" คร่อมกลุ่มคำ หรือประโยค......ตัวอย่าง ค้นหาหน้าที่มีประโยคนี้กลุ่มคำนี้ อยู่ติดกันเหมือนต้นแบบ

หมายเหตุ !
-... ระหว่างคำหน้าและคำหลังจะต้องเคาะ เว้นวรรค เช่น +สารีบุตร(เว้นช่องว่าง)+นามรูป .... เช่น +สารีบุตร +นามรูป
-... สามารถค้นหาแบบ +อวิชชา +นามรูป -ปัจจัย (เพิ่มเครื่องหมาย + - ได้ไม่จำกัด แต่ต้องเว้นวรรคเสมอ)
-...ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้ได้ทุกหน้าที่ค้นหา ไม่จำเป็นต้องใช้ที่หน้านี้หน้าเดียว หน้าอื่นค้นหา ใช้ + - " " ได้เช่นเดียวกัน