ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔
๘. ปัตตสูตรที่ ๑

               อรรถกถาปัตตสูตรที่ ๗               
               ปัตตสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า นิกฺกุชฺเชยฺย ได้แก่ พึงคว่ำบาตรด้วยกรรมวาจาที่สวดในนิกกุชชนกรรมคว่ำบาตร เพื่อไม่ให้รับไทยธรรมที่อุบาสกนั้นถวาย ไม่ใช่คว่ำบาตรโดยคว่ำปากบาตรลง.
               บทว่า อลาภาย ได้แก่ เพื่อไ่ม่ให้ได้ปัจจัย ๔.
               บทว่า อนตฺถาย ได้แก่ เพื่ออันตราย คือเพื่อความไม่เจริญ.
               บทว่า อุกฺกุชฺเชยฺย ได้แก่ พึงหงายบาตรด้วยกรรมวาจาที่สวดในอุกกุชชนกรรมหงายบาตร.

               จบอรรถกถาปัตตสูตรที่ ๗               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔                ๗. ยสสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=193                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔                ๑๐. อัปปสาทสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=196

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔ ๘. ปัตตสูตรที่ ๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 193อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 194อ่านอรรถกถา 23 / 195อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=7328&Z=7336
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :