ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 194อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 196อ่านอรรถกถา 23 / 198อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔
๙. อัปปสาทสูตร-๑๐. ปสาทสูตร

               อรรถกถาอัปปสาทสูตรที่ ๘               
               อัปปสาทสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า อปฺปสาทํ ปเวเทยฺยุ ํ ได้แก่ พึงทำให้เขาเข้าใจถึงความเป็นผู้เลื่อมใส.
               ถามว่า ก็เมื่อจะประกาศความไม่เลื่อมใส จะต้องทำอย่างไร?
               ตอบว่า ไม่ลุกจากอาสนะที่ตนนั่ง ไม่ไหว้ ไม่ออกไปทำการต้อนรับ ไม่ถวายไทยธรรม.
               บทว่า อโคจร ได้แก่ อโคจร ๕ อย่าง.

               จบอรรถกถาอัปปสาทสูตรที่ ๘               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔ ๙. อัปปสาทสูตร-๑๐. ปสาทสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 194อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 196อ่านอรรถกถา 23 / 198อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=7346&Z=7371
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6373
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6373
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :