ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔
๑๐. อัปปสาทสูตร

               อรรถกถาอัปปสาทสูตรที่ ๘               
               อัปปสาทสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า อปฺปสาทํ ปเวเทยฺยุ ํ ได้แก่ พึงทำให้เขาเข้าใจถึงความเป็นผู้เลื่อมใส.
               ถามว่า ก็เมื่อจะประกาศความไม่เลื่อมใส จะต้องทำอย่างไร?
               ตอบว่า ไม่ลุกจากอาสนะที่ตนนั่ง ไม่ไหว้ ไม่ออกไปทำการต้อนรับ ไม่ถวายไทยธรรม.
               บทว่า อโคจร ได้แก่ อโคจร ๕ อย่าง.

               จบอรรถกถาอัปปสาทสูตรที่ ๘               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔                ๘. ปัตตสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=194                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔                ๑๒. ปฏิสารณียสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=198

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔ ๑๐. อัปปสาทสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 195อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 196อ่านอรรถกถา 23 / 197อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=7346&Z=7361
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :