ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ สีหนาทวรรคที่ ๒
๓. โกฏฐิตสูตร

               อรรถกถาโกฏฐิตสูตรที่ ๓               
               โกฏฐิตสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ทิฏฺฐธมฺมเวทนิยํ ได้แก่ กรรมที่ให้ผลในอัตภาพนี้เท่านั้น.
               บทว่า สมฺปรายเวทนิยํ ได้แก่ กรรมที่ให้ผลในอัตภาพที่สอง.
               บทว่า สุขเวทนิยํ ได้แก่ กรรมแต่งให้เกิดสุขเวทนา.
               บทว่า ทุกฺขเวทนิยํ ได้แก่ กรรมแต่งให้เกิดทุกขเวทนา.
               บทว่า ปริปกฺกเวทนิยํ ได้แก่ กรรมให้ผลสำเร็จแล้วคราวหนึ่ง.
               บทว่า อปริปกฺกเวทนิยํ ได้แก่ กรรมให้ผลยังไม่สำเร็จแล้วคราวหนึ่ง.
               บทว่า พหุเวทนิยํ ได้แก่ กรรมให้ผลมาก.
               บทว่า อปฺปเวทนิยํ ได้แก่ กรรมให้ผลไม่มาก.
               บทว่า เวทนิยํ ได้แก่ กรรมยังให้ผล.
               บทว่า อเวทนิยํ ได้แก่ กรรมยังไม่ให้ผล.
               วัฏฏะและวิวัฏฏะตรัสแล้วในพระสูตรนี้.

               จบอรรถกถาโกฏฐิตสูตรที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ สีหนาทวรรคที่ ๒ ๓. โกฏฐิตสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 216อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 217อ่านอรรถกถา 23 / 218อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=8097&Z=8181
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :