ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 47อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 48อ่านอรรถกถา 23 / 49อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ มหายัญญวรรคที่ ๕
๘. สังโยคสูตร

               อรรถกถาสังโยคสูตรที่ ๘               
               สังโยคสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า สญฺโยควิสญฺโยคํ ความว่า ได้แก่ การทำการประกอบและการไม่ประกอบให้สำเร็จ.
               บทว่า ธมฺมปริยายํ ได้แก่ เหตุแห่งธรรม.
               บทว่า อชฺฌตฺตํ อิตฺถินฺทริยํ ได้แก่ ความเป็นหญิงภายในของตน.
               บทว่า อิตฺถีกุฏฺฏํ ได้แก่ กิริยาของหญิง.
               บทว่า อิตฺถากปฺปํ ได้แก่ มารยาทของหญิงมีการนุ่งและการห่มเป็นต้น.
               บทว่า อิตฺถีวิธํ ได้แก่ การไว้ตัวของหญิง.
               บทว่า อิตฺถิจฺฉนฺทํ ได้แก่ ความพอใจอัธยาศัยหญิง.
               บทว่า อิตฺถิสฺสรํ แปลว่า เสียงของหญิง.
               บทว่า อิตฺถาลงฺการํ ได้แก่ เครื่องประดับของหญิง.
               แม้ในปุริสินทรีย์เป็นต้น ก็นัยนี้เหมือนกัน.
               บทว่า พหิทฺธาสํโยคํ ได้แก่ สมาคมกับบุรุษ.
               บทว่า อติวตฺตติ สัตว์ล่วงพ้น (ความเป็นหญิงความเป็นชาย) เพราะได้บรรลุอริยมรรค ด้วยวิปัสสนามีกำลังที่กล่าวไว้อย่างนี้ว่าไม่ยินดียิ่ง.
               ในพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวัฏฏะและวิวัฏฏะ.

               จบอรรถกถาสังโยคสูตรที่ ๘               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ มหายัญญวรรคที่ ๕ ๘. สังโยคสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 47อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 48อ่านอรรถกถา 23 / 49อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=1298&Z=1339
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4131
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4131
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :