ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 7อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 8อ่านอรรถกถา 24 / 9อ่านอรรถกถา 24 / 229
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ อานิสังสวรรคที่ ๑
๘. สัทธาสูตร

               ๘. ฌานสุตตวัณณนา [ฉบับมหาจุฬาฯ]               
               พรรณนาพระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้มีฌาน               
               [๔] ในพระสูตรที่ ๘ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้
               คําว่า เป็นผู้ก่อให้เกิดความเลื่อมใสรอบด้าน (สมนฺตปาสาทิโก) ความว่า ชื่อว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดความเลื่อมใสโดยรอบด้าน เพราะจะนํากายกรรมเป็นต้นอันจะนําความเลื่อมใสมาให้เท่านั้น
               คําว่า เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง (สพฺพาลงฺการปฏิปูโร) ได้แก่ เป็นผู้เต็มบริบูรณ์ด้วยเหตุทุกอย่าง.

               ๘. ฌานสุตฺตวณฺณนา
               [๘] อฏฺฐเม สมนฺตปาสาทิโกติ ปสาทาวหานํเยว กายกมฺมาทีนํ สพฺพาวโต
สมนฺตโต ปาสาทิโก. สพฺพาการปริปูโรติ สพฺเพหิ การเณหิ ปริปุณฺโณ.

               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ อานิสังสวรรคที่ ๑ ๘. สัทธาสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 7อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 8อ่านอรรถกถา 24 / 9อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=251&Z=277
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7186
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7186
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :