ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 16อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 17อ่านอรรถกถา 25 / 18อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙] [๑๐]
สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อรหันตวรรค

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๑๗]
๗. อรหันตวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง
๑. เรื่องหมอชีวก [๗๑]
๒. เรื่องพระมหากัสสปเถระ [๗๒]
๓. เรื่องพระเพฬัฏฐสีสเถระ [๗๓]
๔. เรื่องพระอนุรุทธเถระ [๗๔]
๕. เรื่องพระมหากัจจายนเถระ [๗๕]
๖. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๗๖]
๗. เรื่องพระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี [๗๗]
๘. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๗๘]
๙. เรื่องพระขทิรวนิยเรวตเถระ [๗๙]
๑๐. เรื่องหญิงคนใดคนหนึ่ง [๘๐]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อรหันตวรรค จบ.  
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 16อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 17อ่านอรรถกถา 25 / 18อ่านอรรถกถา 25 / 440
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com