ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 17อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 18อ่านอรรถกถา 25 / 19อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙] [๑๐] [๑๑] [๑๒] [๑๓] [๑๔]
สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สหัสสวรรค

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๑๘]
๘. สหัสสวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๔ เรื่อง
๑. เรื่องบุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง [๘๑]
๒. เรื่องพระทารุจีริยเถระ [๘๒]
๓. เรื่องพระกุณฑลเกสีเถรี [๘๓]
๔. เรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ์ [๘๔]
๕. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ [๘๕]
๖. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ [๘๖]
๗. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ [๘๗]
๘. เรื่องอายุวัฒนกุมาร [๘๘]
๙. เรื่องสังกิจจสามเณร [๘๙]
๑๐. เรื่องพระขานุโกณฑัญญเถระ [๙๐]
๑๑. เรื่องพระสัปปทาสเถระ [๙๑]
๑๒. เรื่องนางปฏาจารา [๙๒]
๑๓. เรื่องนางกิสาโคตมี [๙๓]
๑๔. เรื่องพระพหุปุตติกาเถรี [๙๔]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สหัสสวรรค จบ.  
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 17อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 18อ่านอรรถกถา 25 / 19อ่านอรรถกถา 25 / 440
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com