ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 178อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 179อ่านอรรถกถา 25 / 180อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓]

สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย อิติวุตตกะ เอกนิบาต
ปฐมวรรค โลภสูตร
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๑๗๙]
โลภสูตร
               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๓ หน้าต่าง
               อิติวุตตกวรรณนา     หน้าต่างที่
                       อารัมภกถา    ๑.     
                       อธิบายอิติวุตตกะ
                       นิทานวรรณนา
                             อธิบาย วุตตศัพท์
                             อธิบาย หิ และเอตํศัพท์
                             อธิบายคำว่า ภควา
                             ความหมายของภควาอีกนัยหนึ่ง
                                   ๑. ทรงมีภาคธรรม
                                   ๒. ทรงอบรมพุทธกรธรรม
                                   ๓. ทรงเสพภาคธรรม
                                   ๔. ทรงเสพภคธรรม
                                   ๕. ทรงมีคนภักดี
                                   ๖. ทรงคายภคธรรม
                                   ๗. ทรงคายภาคธรรม
                             ความหมายของอรหํ
                             เหตุผลที่กล่าว วุตฺตํ ไว้สองครั้ง    ๒.     
                             อธิบาย อิติศัพท์
                             อธิบายบทว่า นานานยนิปุณํ เป็นต้น
                             อธิบายคำว่า ปาฏิหาริย์
                             เมศัพท์ใช้ในอรรถ ๓ อย่าง
                             อธิบาย สุตะศัพท์
                             ประวัตินางขุชชุตตรา
                             อดีตชาติของนางขุชชุตตรา    ๓.     
                             อิติวุตตกะมี ๑๑๒ สูตร
                             กล่าวคำนิทานไว้ทำไม?
               อรรถกถาโลภสูตร
                       ว่าด้วยการละ ๕ อย่าง
                       ว่าด้วยปุจฉา ๕

.. สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย อิติวุตตกะ เอกนิบาต ปฐมวรรค โลภสูตร จบ.  
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 178อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 179อ่านอรรถกถา 25 / 180อ่านอรรถกถา 25 / 440
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com