ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 242อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 243อ่านอรรถกถา 25 / 244อ่านอรรถกถา 25 / 440
อรรถกถา ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ติกนิบาต
ทุติยวรรค สุจริตสูตร

               อรรถกถาสุจริตสูตร               
               ในสุจริตสูตรที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ :-
               ความประพฤติดี หรือความประพฤติงาม ชื่อว่าสุจริต. ความประพฤติดีด้วยกาย หรือความประพฤติดีที่เป็นไปแล้วทางกาย ชื่อว่ากายสุจริต.
               แม้ในบทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
               ก็แม้ในพระสูตรนี้มีกล่าวถึง ๒ อย่างเหมือนกัน คือด้วยสามารถแห่งบัญญัติ และด้วยสามารถแห่งกรรมบถ.
                         การไม่ละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วทางกายทวาร ชื่อว่าเป็นกายสุจริต.
                         การไม่ละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วทางวจีทวาร ชื่อว่าเป็นวจีสุจริต.
                         การไม่ละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วทั้ง ๒ ทวาร ชื่อว่าเป็นมโนสุจริต.
               เพราะฉะนั้น บรรดากถาทั้งสองอย่างนั้น นี้เป็นบัญญัติกถา.
               ส่วนเจตนาบ้าง วิรัติบ้าง ๓ อย่างที่เกิดขึ้นแล้วแก่บุคคลผู้งดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้น ชื่อว่ากายสุจริต. เจตนาบ้าง วิรัติบ้าง ๔ อย่างที่เกิดขึ้นแก่ผู้งดเว้นไปจากมุสาวาทเป็นต้น ชื่อว่าเป็นวจีสุจริต. ธรรมที่สัมปยุตด้วยเจตนา ๓ อย่างคือ อนภิชฌา อัพยาบาท สัมมาทิฏฐิเป็นมโนสุจริต. นี้แลคือการกล่าวตามกรรมบถ.
               คำที่เหลือมีนัยดังกล่าวแล้ว.

               จบอรรถกถาสุจริตสูตรที่ ๖               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ติกนิบาต ทุติยวรรค สุจริตสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 242อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 243อ่านอรรถกถา 25 / 244อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=5661&Z=5673
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=27&A=5365
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=27&A=5365
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :