ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 253อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 254อ่านอรรถกถา 32 / 255อ่านอรรถกถา 32 / 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๖. โถมกวรรค
๒. เอกาสนทายกเถราปทาน (๒๕๒)

               ๒๕๒. อรรถกถาเอกาสนทายกเถราปทาน               
               พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๒ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า วิชหิตฺวา นาม สมฺพุทฺโธ ความว่า ละทิ้งร่างเทวดาแปลงเพศเป็นมนุษย์.
               บทว่า อธิการํ กตฺตุกาโม ความว่า เราเป็นเทวราชานามว่าเทวระ พร้อมด้วยภริยา มีความประสงค์จะทำบุญสมภารให้ยิ่งขึ้นไป เพราะมีความเอื้อเฟื้อในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ จึงได้พากันมาในมนุษยโลกนี้.
               บทว่า ตสฺส ภิกฺขา มยา ทินฺนา ความว่า เรามีใจเลื่อมใสได้ถวายภิกษาคือบิณฑบาตแด่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ซึ่งท่านมีชื่อว่าเทวละ.
               จบอรรถกถาเอกาสนทายกเถระ               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๖. โถมกวรรค ๒. เอกาสนทายกเถราปทาน (๒๕๒) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 253อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 254อ่านอรรถกถา 32 / 255อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=5677&Z=5687
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=4960
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=4960
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :