ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 254อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 255อ่านอรรถกถา 32 / 256อ่านอรรถกถา 32 / 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๖. โถมกวรรค
๓. จิตกปูชกเถราปทาน (๒๕๓)

               ๒๕๓. อรรถกถาจิตกปูชกเถราปทาน               
               พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๓ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อานนฺโท นาม สมฺพุทฺโธ ความว่า พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าอานันทะ เพราะยังความเพลิดเพลิน คือความยินดีให้เกิดขึ้น (แก่มหาชน).
               บทว่า อมนุสฺสมฺหิ กานเน ความว่า เสด็จปรินิพพานแล้วในป่าชัฏ คือป่าใหญ่ มีพวกอมนุษย์ยึดครอง คืออันตรธานไปแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ได้แก่ถึงการมองไม่เห็น.
               บทว่า สรีรํ ตตฺถ ฌาเปสึ ความว่า เราจากเทวโลกมาในมนุษยโลกนี้แล้ว ได้ทำจิตกาธานแล้ว ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นในป่านั้นแล.
               จบอรรถกถาจิตกปูชกเถราปทาน               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๖. โถมกวรรค ๓. จิตกปูชกเถราปทาน (๒๕๓) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 254อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 255อ่านอรรถกถา 32 / 256อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=5688&Z=5698
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=4968
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=4968
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :