ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 304อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 305อ่านอรรถกถา 32 / 306อ่านอรรถกถา 32 / 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๑. ปทุมเกสริยวรรค
๓. ปรมันนทายกเถราปทาน (๓๐๓)

               อปทานที่ ๒, ๓ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๑. ปทุมเกสริยวรรค                ๑. ปทุมเกสริยเถราปทาน (๓๐๑) http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=303                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๑. ปทุมเกสริยวรรค                ๔. ธรรมสัญญกเถราปทาน (๓๐๔) http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=306

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๑. ปทุมเกสริยวรรค ๓. ปรมันนทายกเถราปทาน (๓๐๓) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 304อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 305อ่านอรรถกถา 32 / 306อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=6346&Z=6357
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :