ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 33.1 / 1อ่านอรรถกถา 33.1 / 79อรรถกถา เล่มที่ 33.1 ข้อ 80อ่านอรรถกถา 33.1 / 81อ่านอรรถกถา 33.1 / 180
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๔๙. ปังสุกุลสวรรค
๑๐. สาลมัณฑปียเถราปทาน

               ๔๙๐. อรรถกถาสาลมัณฑปิยเถราปทาน               
               อปทานที่ ๑๐ มีเนื้อความพอที่จะกำหนดรู้ได้โดยง่ายทีเดียวแล.
               จบอรรถกถาปังสุกูลวรรคที่ ๔๙               
               -----------------------------------------------------               

               รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ปังสุกูลสัญญกเถราปทาน
                         ๒. พุทธสัญญกเถราปทาน
                         ๓. ภิสทายกเถราปทาน
                         ๔. ญาณถวิกเถราปทาน
                         ๕. จันทนมาลิยเถราปทาน
                         ๖. ธาตุปูชกเถราปทาน
                         ๗. ปุฬินุปปาทกเถราปทาน
                         ๘. ตรณิยเถราปทาน
                         ๙. ธัมมรุจิเถราปทาน
                         ๑๐. สาลมัณฑปิยเถราปทาน
               มีคาถาคำนวณได้ ๒๑๙ คาถา.
               จบปังสุกูลวรรคที่ ๔๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๔๙. ปังสุกุลสวรรค ๑๐. สาลมัณฑปียเถราปทาน จบ.
อ่านอรรถกถา 33.1 / 1อ่านอรรถกถา 33.1 / 79อรรถกถา เล่มที่ 33.1 ข้อ 80อ่านอรรถกถา 33.1 / 81อ่านอรรถกถา 33.1 / 180
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=1845&Z=1908
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5595
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5595
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :