ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๒ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๒)

             ๒. ปุปฺผสุตฺตวณฺณนา
  [๙๔] ทุติเย วิวทตีติ "อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อสุภนฺ"ติ ยถาสภาเวน
วทนฺเตน สทฺธึ "นิจฺจํ สุขํ อตฺตา สุภนฺ"ติ วทนฺโต วิวทติ. โลกธมฺโมติ
ขนฺธปญฺจกํ. ตํ หิ ลุชฺชนสภาวตฺตา โลกธมฺโมติ วุจฺจติ. กินฺติ กโรมีติ กถํ
@เชิงอรรถ: ม. วฏฺฏชลสนฺนิสฺสิโต      สี.,ม. ปตาเรตุ
@ สี. ปลุชฺชนตาย, ก. ปลุตฺตตฺตา
กโรมิ. มยฺหํ หิ ปฏิปตฺติกถนเมว ภาโร, ปฏิปตฺติปูรณํ ปน กุลปุตฺตานํ
ภาโรติ ทสฺเสติ. อิมสฺมึ สุตฺเต ตโย โลกา กถิตา. "นาหํ ภิกฺขเว โลเกนา"ติ
เอตฺถ หิ สตฺตโลโก กถิโต, "อตฺถิ ภิกฺขเว โลเก โลกธมฺโม"ติ เอตฺถ
สงฺขารโลโก, "ตถาคโต โลเก ชาโต โลเก สํวฑฺโฒ"ติ เอตฺถ โอกาสโลโก
กถิโต. ทุติยํ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๒ หน้า ๓๔๘-๓๔๙. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=7703              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=7703              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=239              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=17&A=3100              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=3464              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=3464              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com