ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

            ๑๐. โมรนิวาปสุตฺตวณฺณนา
   [๑๐] ทสเม อจฺจนฺตนิฏฺโติ อนฺตํ อตีตตฺตา ๓- อจฺจนฺตสงฺขาตํ อวินาสธมฺมํ
นิพฺพานํ นิฏฺา อสฺสาติ อจฺจนฺตนิฏฺโ. อิมินา นเยน เสสปทานิ เวทิตพฺพานิ.
ชเนตสฺมินฺติ ชนิตสฺมึ, ปชายาติ อตฺโถ. เย โคตฺตปฏิสาริโนติ เย ชนา ตสฺมึ
โคตฺเต ปฏิสรนฺติ "อหํ โคตโม อหํ กสฺสโป"ติ,  เตสุ โลเก โคตฺตปฏิสารีสุ ขตฺติโย
เสฏฺโ. อนุมตา มยาติ มม สพฺพญฺุตาเณน สทฺธึ สํสนฺเทตฺวา เทสิตา มยา
อนุญฺาตา. เสสํ สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ.
             นิสฺสยวคฺโค ปโม.
             --------------
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. วิปสฺสตีติ  ฉ.ม. วิปสฺสนาจารวเสน  สี.,ม. อติกฺกนฺตา             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๓๘๓. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8587              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8587              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=217              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=24&A=7905              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=7442              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=7442              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com