ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๓ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๓)

   {๔๙๙} ปาฏิโมกฺขาทีสุ ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส ภิกฺขูนํ ปญฺจวิโธ ภิกฺขุนีนํ
จตุพฺพิโธ ฯ ปริวาสทานาทีสุ โอสารณียํ ปญฺตฺตนฺติ อฏฺารสสุ
วา เตจตฺตาฬีสาย วา วตฺเตสุ วตฺตมานสฺส โอสารณียํ ปญฺตฺตํ ฯ
เยน กมฺเมน โอสาริยติ ตํ กมฺมํ ปญฺตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ นิสฺสารณียํ
ปญฺตฺตนฺติ ภณฺฑนการกาทโย เยน กมฺเมน นิสฺสาริยนฺติ ตํ
กมฺมํ ปญฺตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๓ หน้า ๖๓๒. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=12833              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=12833              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1360              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=8&A=13259              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=11086              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=11086              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com