ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 7สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 9สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร
ปริวาร
มหาวิภังค์ ๑๖ มหาวาร
กัตถปัญญัติวารที่ ๑
ปาราชิกกัณฑ์ สังฆาทิเสสกัณฑ์
กัตถปัญญัติวาร คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๑ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๒ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๓ หัวข้อประจำกัณฑ์ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา
อนิยตกัณฑ์ นิสสัคคิยกัณฑ์ ปาจิตติยกัณฑ์
คำถามและคำตอบในมุสาวาทวรรคที่ ๑ หัวข้อประจำวรรค [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในภูตคามวรรคที่ ๒ หัวข้อประจำวรรค [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในโอวาทวรรคที่ ๓ หัวข้อประจำวรรค [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในโภชนวรรคที่ ๔ หัวข้อประจำวรรค [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในอเจลกวรรคที่ ๕ หัวข้อประจำวรรค [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในสุราเมรยวรรคที่ ๖ หัวข้อประจำวรรค [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในสัปปาณกวรรคที่ ๗ หัวข้อประจำวรรค [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในสหธรรมมิกวรรคที่ ๘ หัวข้อประจำวรรค [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในราชวรรคที่ ๙ หัวข้อประจำวรรค [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา
ปาฏิเทสนียกัณฑ์ เสขิยกัณฑ์
คำถามและคำตอบในปริมัณฑลวรรคที่ ๑ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในอุชชัคฆิกวรรคที่ ๒ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในขัมภกตวรรคที่ ๓ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในปีณฑปาตวรรคที่ ๔ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในกพฬวรรคที่ ๕ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในสุรุสุรุวรรคที่ ๖ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในปาทุกาวรรคที่ ๗ หัวข้อประจำเรื่อง [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา
กตาปัตติวารที่ ๒ วิปัตติวารที่ ๓ สังคหิตวารที่ ๔ สมุฏฐานวารที่ ๕ อธิกรณวารที่ ๖ สมถวารที่ ๗ สมุจจัยวารที่ ๘ หัวข้อประจำวาร [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา กัตถปัญญัติวารที่ ๑ กตาปัตติวารที่ ๒ วิปัตติวารที่ ๓ สังคหิตวารที่ ๔ สมุฏฐานวารที่ ๕ อธิกรณวารที่ ๖ สมถวาร ที่ ๗ สมุจจยวาร ที่ ๘ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา
ภิกขุนีวิภังค์ ๑๖ มหาวาร
กัตถปัญญัติวารที่ ๑
ปาราชิกกัณฑ์ สังฆาทิเสสกัณฑ์ นิสสัคคิยปาจิตตียกัณฑ์ ปาจิตติยกัณฑ์
คำถามและคำตอบในลสุณวรรคที่ ๑ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในรัตตันธการวรรค ที่ ๒ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในนหานวรรคที่ ๓ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในตุวัฏฏวรรคที่ ๔ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในจิตตาคารวรรคที่ ๕ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในอารามวรรค ที่ ๖ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในคัพภินีวรรคที่ ๗ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในกุมารีภูตวรรคที่ ๘ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คำถามและคำตอบในฉัตตุปาหนวรรคที่ ๙ หัวข้อประจำเรื่อง [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา
ปาฏิเทสนียกัณฑ์
กตาปัตติวารที่ ๒
ปาราชิกกัณฑ์ สังฆาทิเสสกัณฑ์ นิสสัคคิยปาจิตติยกัณฑ์ ปาจิตติยกัณฑ์ ปาฏิเทสนียกัณฑ์
วิปัตติวารที่ ๓ สังคหวารที่ ๔ สมุฏฐานวารที่ ๕ อธิกรณวารที่ ๖ สมถวารที่ ๗ สมุจจยวารที่ ๘ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา กัตถปัญญัติวารที่ ๑ กติอาปัตติวารที่ ๒ วิปัตติวารที่ ๓ สังคหวารที่ ๔ สมุฏฐานวารที่ ๕ อธิกรณวารที่ ๖ สมถวารที่ ๗ สมุจจยวารที่ ๘ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา
ย่อหัวข้อสมุฏฐาน กติปุจฉาวาร วีสติวาร
สมุฏฐานวารแห่งอาบัติ ๖ ที่ ๑ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา กตาปัตติวารแห่งสมุฏฐานอาบัติ ๖ ที่ ๒ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อาปัตติสมุฏฐานคาถา ที่ ๓ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา วิปัตติปัจจยวารที่ ๔ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อธิกรณปัจจยวาร ที่ ๕ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา ปริยายวาร ที่ ๖ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา สาธารณวารที่ ๗ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา ตัพภาคิยวารที่ ๘ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา วารที่ ๙ ว่าด้วยสมถะทั่วไปแก่สมถะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา วารที่ ๑๐ ว่าด้วยสมถะเป็นไปในส่วนนั้นแห่งสมถะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา สมถสัมมุขาวินัยวารที่ ๑๑ วินัยวารที่ ๑๒ กุศลวารที่ ๑๓ จักรเปยยาล ยัตถวารที่ ๑๔ สมยวารที่ ๑๕ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา สังสัฏฐวารที่ ๑๖ สัมมันติวารที่ ๑๗ สัมมันตินสัมมันติวาร ที่ ๑๘ สมถาธิกรณวาร ที่ ๑๙ สมุฏฐาเปติวาร ที่ ๒๐ สมถเภท หัวข้อประจำวาร [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา
ขันธกปุจฉา เอกุตตริกะ
หมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ หมวด ๘ หมวด ๙ หมวด ๑๐ หมวด ๑๑
อุโปสถาทิปุจฉาวิสัชนา อัตถวเสปกรณ์ คาถาสังคณิกะ
ท่านพระอุบาลีเข้าเฝ้าทูลถามปัญหา สิกขาบทบัญญัติ ทรงพยากรณ์อาบัติหนักและอาบัติเบาเป็นต้น ทิฏฐิวิบัติ อาชีววิบัติ ยาวตติยกะสิกขาบท ทรงพยากรณ์เฉทนกสิกขาบทและเภทนกสิกขาบทเป็นต้น [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman สิกขาบทที่ไม่ทั่วไปแก่สองฝ่าย สิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกัน อาบัติที่ระงับไม่ได้ อาบัติที่ระงับได้ อสาธารณะสิกขาบทของภิกษุ อสาธารณะสิกขาบทของภิกษุณี สิกขาบทที่ไม่ทั่วไปแก่สองฝ่าย สิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกัน อาบัติที่ระงับไม่ได้ อาบัติที่ระงับได้ ส่วนที่ทรงจำแนก อธิกรณ์ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา วิเคราะห์ปาราชิก เป็นต้น
อธิกรณเภท
ว่าด้วยอธิกรณ์ ๔ อย่างเป็นต้น ว่าด้วยฟื้นอธิกรณ์เป็นต้น ว่าด้วยนิทานแห่งอธิกรณ์ ๔ เป็นต้น ว่าด้วยมูลอธิกรณ์เป็นต้น ว่าด้วยวิวาทาธิกรณ์เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น ว่าด้วยอนุวาทาธิกรณ์เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น ว่าด้วยอาปัตตาธิกรณ์เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น ว่าด้วยกิจจาธิกรณ์เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman อธิบายวิวาทาธิกรณ์ เป็นต้น อธิกรณ์ระงับ ว่าด้วยสมถะรวมกัน ว่าด้วยนิทานเป็นต้นแห่งสมถะ ๗ ว่าด้วยมูลและสมุฏฐานแห่งสมถะ ว่าด้วยอรรถต่างกันเป็นต้น ว่าด้วยวิวาทาธิกรณ์ ว่าด้วยอนุวาทาธิกรณ์ ว่าด้วยอาปัตตาธิกรณ์ ว่าด้วยกิจจาธิกรณ์ หัวข้อประจำเรื่อง [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา
คาถาสังคณิกะอีกนัยหนึ่ง โจทนากัณฑ์ จูฬสงคราม มหาสงคราม
ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้เข้าสงคราม ว่าด้วยการรู้วัตถุ เป็นต้น ว่าด้วยไม่ถึงฉันทาคติ เป็นต้น ไม่ถึงฉันทาคติ เป็นต้น ว่าด้วยให้เข้าใจ เป็นต้น เปรียบเทียบอธิกรณ์ จำแนกการเห็น หัวข้อประจำเรื่อง [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา
กฐินเภท อุปาลิปัญจกะ
อนิสสิตวรรคที่ ๑ นัปปฏิปัสสัมภนวรรคที่ ๒ โวหารวรรคที่ ๓ ทิฏฐาวิกรรมวรรคที่ ๔ อัตตาทานวรรคที่ ๕ ธุดงควรรคที่ ๖ มุสาวาทวรรคที่ ๗ ภิกขุนีโอวาทวรรคที่ ๘ อุพพาหิกวรรคที่ ๙ อธิกรณวูปสมวรรคที่ ๑๐ สังฆเภทวรรคที่ ๑๑ ทุติยสังฆเภทวรรคที่ ๑๒ อาวาสิกวรรค ที่ ๑๓ กฐินัตถารวรรคที่ ๑๔
สมุฏฐาน ทุติยคาถาสังคณิกะ เสทโมจนคาถา ปัญจวรรค
กรรมวรรคที่ ๑ อรรถวสวรรค ที่ ๒ ปัญญัติวรรค ที่ ๓ ปัญญัติวรรค ที่ ๔ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman นวสังคหวรรค ที่ ๕
คาถาส่งท้าย [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูเฉพาะหัวข้อ ดูหัวข้อ ลำดับ 2 ดูทั้งหมด   
สารบัญ พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร จบ    
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 7สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 9สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    

บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ