ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1060]  Sammukhāvinayoti  vā  sativinayoti  vā ime dhammā
saṃsaṭṭhā  udāhu  visaṃsaṭṭhā  labbhā ca panimesaṃ dhammānaṃ vinibbhujitvā
vinibbhujitvā  nānākaraṇaṃ  paññāpetuṃ  .  sammukhāvinayoti  vā
amūḷhavinayoti  vā  .pe.  sammukhāvinayoti  vā  paṭiññātakaraṇanti
vā  sammukhāvinayoti  vā  yebhuyyasikāti  vā  sammukhāvinayoti
vā  tassapāpiyasikāti  vā  sammukhāvinayoti  vā  tiṇavatthārakoti
vā  ime  dhammā  saṃsaṭṭhā  udāhu  visaṃsaṭṭhā labbhā ca panimesaṃ
dhammānaṃ  vinibbhujitvā  vinibbhujitvā  nānākaraṇaṃ  paññāpetuṃ .
Sammukhāvinayoti  vā  sativinayoti  vā  ime  dhammā  saṃsaṭṭhā
no  visaṃsaṭṭhā  na  ca  labbhā  imesaṃ  dhammānaṃ  vinibbhujitvā
vinibbhujitvā  nānākaraṇaṃ  paññāpetuṃ  .  sammukhāvinayoti  vā
Amūḷhavinayoti   vā  .pe.  sammukhāvinayoti  vā  paṭiññātakaraṇanti
vā  sammukhāvinayoti  vā  yebhuyyasikāti  vā  sammukhāvinayoti
vā  tassapāpiyasikāti  vā  sammukhāvinayoti  vā  tiṇavatthārakoti
vā ime dhammā saṃsaṭṭhā no visaṃsaṭṭhā na ca labbhā imesaṃ dhammānaṃ
vinibbhujitvā vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetuṃ.
   [1061]   Sammukhāvinayo  kiṃnidāno  kiṃsamudayo  kiṃjātiko
kiṃpabhavo  kiṃsambhāro  kiṃsamuṭṭhāno  .  sativinayo .pe. amūḷhavinayo
paṭiññātakaraṇaṃ    yebhuyyasikā   tassapāpiyasikā   tiṇavatthārako
kiṃnidāno  kiṃsamudayo  kiṃjātiko  kiṃpabhavo  kiṃsambhāro kiṃsamuṭṭhāno .
Sammukhāvinayo    nidānanidāno   nidānasamudayo   nidānajātiko
nidānappabhavo  nidānasambhāro  nidānasamuṭṭhāno  .  sativinayo .pe.
Amūḷhavinayo    paṭiññātakaraṇaṃ    yebhuyyasikā   tassapāpiyasikā
tiṇavatthārako    nidānanidāno   nidānasamudayo   nidānajātiko
nidānappabhavo  nidānasambhāro  nidānasamuṭṭhāno  .  sammukhāvinayo
kiṃnidāno  kiṃsamudayo  kiṃjātiko  kiṃpabhavo  kiṃsambhāro kiṃsamuṭṭhāno .
Sativinayo   .pe.   amūḷhavinayo   paṭiññātakaraṇaṃ   yebhuyyasikā
tassapāpiyasikā   tiṇavatthārako   kiṃnidāno  kiṃsamudayo  kiṃjātiko
kiṃpabhavo  kiṃsambhāro  kiṃsamuṭṭhāno  .  sammukhāvinayo  hetunidāno
hetusamudayo  hetujātiko hetuppabhavo hetusambhāro hetusamuṭṭhāno .
Sativinayo   .pe.   amūḷhavinayo   paṭiññātakaraṇaṃ   yebhuyyasikā
tassapāpiyasikā    tiṇavatthārako    hetunidāno   hetusamudayo
hetujātiko hetuppabhavo hetusambhāro hetusamuṭṭhāno.
   {1061.1}  Sammukhāvinayo  kiṃnidāno  kiṃsamudayo  kiṃjātiko
kiṃpabhavo  kiṃsambhāro  kiṃsamuṭṭhāno  .  sativinayo .pe. amūḷhavinayo
paṭiññātakaraṇaṃ    yebhuyyasikā   tassapāpiyasikā   tiṇavatthārako
kiṃnidāno  kiṃsamudayo  kiṃjātiko  kiṃpabhavo  kiṃsambhāro kiṃsamuṭṭhāno .
Sammukhāvinayo  paccayanidāno  paccayasamudayo paccayajātiko paccayappabhavo
paccayasambhāro  paccayasamuṭṭhāno  .  sativinayo  .pe.  amūḷhavinayo
paṭiññātakaraṇaṃ    yebhuyyasikā   tassapāpiyasikā   tiṇavatthārako
paccayanidāno    paccayasamudayo   paccayajātiko   paccayappabhavo
paccayasambhāro paccayasamuṭṭhāno.
   [1062]  Sattannaṃ  samathānaṃ  kati  mūlāni kati samuṭṭhānā .
Sattannaṃ  samathānaṃ  chabbīsa  mūlāni  chattiṃsa  samuṭṭhānā  . sattannaṃ
samathānaṃ  katamāni  chabbīsa  mūlāni  .  sammukhāvinayassa  cattāri
mūlāni  saṅghasammukhatā  dhammasammukhatā  vinayasammukhatā puggalasammukhatā .
Sativinayassa   cattāri   mūlāni   .   amūḷhavinayassa  cattāri
mūlāni  .  paṭiññātakaraṇassa  dve  mūlāniyo  ca  deseti
yassa  ca  deseti . yebhuyyasikāya cattāri mūlāni tassapāpiyasikāya
Cattāri  mūlāni  .  tiṇavatthārakassa  cattāri  mūlāni saṅghasammukhatā
dhammasammukhatā  vinayasammukhatā  puggalasammukhatā  .  sattannaṃ  samathānaṃ
imāni chabbīsa mūlāni . sattannaṃ samathānaṃ katame chattiṃsa samuṭṭhānā.
Sativinayassa  kammassa  kiriyā  karaṇaṃ  upagamanaṃ  ajjhūpagamanaṃ adhivāsanā
appaṭikkosanā  .  amuḷhavinayassa  kammassa  .pe.  paṭiññātakaraṇassa
kammassa .pe. yebhuyyasikāya kammassa .pe. tassapāpiyasikāya kammassa
.pe.  tiṇavatthārakassa  kammassa  kiriyā  karaṇaṃ  upagamanaṃ ajjhūpagamanaṃ
adhivāsanā appaṭikosanā. Sattannaṃ samathānaṃ ime chattiṃsa samuṭṭhānā.
   [1063]  Sammukhāvinayoti  vā  sativinayoti  vā ime dhammā
nānatthā  nānābyañjanā  udāhu  ekatthā  byañjanameva  nānaṃ .
Sammukhāvinayoti  vā  amūḷhavinayoti  vā  .pe. sammukhāvinayoti vā
paṭiññātakaraṇanti  vā  sammukhāvinayoti  vā  yebhuyyasikāti  vā
sammukhāvinayoti   vā   tassapāpiyasikāti   vā   sammukhāvinayoti
vā  tiṇavatthārakoti  vā  ime  dhammā  nānatthā  nānābyañjanā
udāhu  ekatthā  byañjanameva  nānaṃ  .  sammukhāvinayoti  vā
sativinayoti  vā  ime dhammā nānatthā ceva nānābyañjanā ca .
Sammukhāvinayoti  vā  amūḷhavinayoti  vā  .pe.  sammukhāvinayoti
vā  paṭiññātakaraṇanti  vā  sammukhāvinayoti  vā  yebhuyyasikāti
vā  sammukhāvinayoti  vā  tassapāpiyasikāti  vā  sammukhāvinayoti
Vā  tiṇavatthārakoti vā ime dhammā nānatthā ceva nānābyañjanā
ca.
   [1064]  Vivādo  vivādādhikaraṇaṃ  vivādo  no  adhikaraṇaṃ
adhikaraṇaṃ  no  vivādo  adhikaraṇañceva  vivādo  ca  siyā vivādo
vivādādhikaraṇaṃ  siyā  vivādo  no  adhikaraṇaṃ  siyā  adhikaraṇaṃ
no  vivādo  siyā  adhikaraṇañceva  vivādo  ca  . tattha katamo
vivādo  vivādādhikaraṇaṃ  .  idha  bhikkhū  vivadanti  dhammoti  vā
adhammoti  vā  .pe.  duṭṭhullā  āpattīti  vā  aduṭṭhullā
āpattīti  vā  yaṃ  tattha  bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo
nānāvādo  aññathāvādo  vipaccatāya  vohāro  medhakaṃ  ayaṃ
vivādo vivādādhikaraṇaṃ.
   {1064.1}  Tattha  katamo  vivādo no adhikaraṇaṃ . mātāpi
puttena  vivadati  puttopi  mātarā  vivadati  pitāpi puttena vivadati
puttopi  pitarā  vivadati  bhātāpi  bhātarā vivadati bhātāpi bhaginiyā
vivadati  bhaginīpi  bhātarā  vivadati  sahāyopi  sahāyena  vivadati ayaṃ
vivādo  no  adhikaraṇaṃ  .  tattha  katamaṃ adhikaraṇaṃ no vivādo .
Anuvādādhikaraṇaṃ   āpattādhikaraṇaṃ   kiccādhikaraṇaṃ   idaṃ   adhikaraṇaṃ
no vivādo . tattha katamaṃ adhikaraṇañceva vivādo ca. Vivādādhikaraṇaṃ
adhikaraṇañceva vivādo ca.
   [1065]  Anuvādo  anuvādādhikaraṇaṃ  anuvādo  no  adhikaraṇaṃ
adhikaraṇaṃ  no  anuvādo  adhikaraṇañceva  anuvādo  ca  siyā
Anuvādo  anuvādādhikaraṇaṃ  siyā  anuvādo  no  adhikaraṇaṃ  siyā
adhikaraṇaṃ  no  anuvādo  siyā  adhikaraṇañceva  anuvādo  ca .
Tattha  katamo  anuvādo  anuvādādhikaraṇaṃ  .  idha  bhikkhū  bhikkhuṃ
anuvadanti  sīlavipattiyā  vā  ācāravipattiyā  vā  diṭṭhivipattiyā
vā  ājīvavipattiyā  vā  yo tattha anuvādo anuvadanā anullapanā
anubhaṇanā   anusampavaṅkatā   abbhussahanatā   anubalappadānaṃ  ayaṃ
anuvādo  anuvādādhikaraṇaṃ . tattha katamo anuvādo no adhikaraṇaṃ .
Mātāpi  puttaṃ  anuvadati  puttopi  mātaraṃ  anuvadati  pitāpi
puttaṃ   anuvadati  puttopi  pitaraṃ  anuvadati  bhātāpi  bhātaraṃ
anuvadati  bhātāpi  bhaginiṃ  anuvadati  bhaginīpi  bhātaraṃ  anuvadati
sahāyopi  sahāyaṃ  anuvadati  ayaṃ  anuvādo  no  adhikaraṇaṃ .
Tattha  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  no anuvādo . āpattādhikaraṇaṃ kiccādhikaraṇaṃ
vivādādhikaraṇaṃ   idaṃ   adhikaraṇaṃ   no  anuvādo  .  tattha
katamaṃ  adhikaraṇañceva  anuvādo  ca  . anuvādādhikaraṇaṃ adhikaraṇañceva
anuvādo ca.
   [1066]  Āpatti  āpattādhikaraṇaṃ  āpatti  no  adhikaraṇaṃ
adhikaraṇaṃ   no  āpatti  adhikaraṇañceva  āpatti  ca  siyā
āpatti  āpattādhikaraṇaṃ  siyā  āpatti  no  adhikaraṇaṃ  siyā
adhikaraṇaṃ  no  āpatti  siyā  adhikaraṇañceva  āpatti  ca .
Tattha  katamā  āpatti  āpattādhikaraṇaṃ  .  pañcapi  āpattikkhandhā
Āpattādhikaraṇaṃ   sattapi   āpattikkhandhā   āpattādhikaraṇaṃ  ayaṃ
āpatti  āpattādhikaraṇaṃ  .  tattha katamā āpatti no adhikaraṇaṃ .
Sotāpatti  samāpatti  ayaṃ  āpatti  no  adhikaraṇaṃ  .  tattha
katamaṃ  adhikaraṇaṃ  no  āpatti  .  kiccādhikaraṇaṃ  vivādādhikaraṇaṃ
anuvādādhikaraṇaṃ  idaṃ  adhikaraṇaṃ  no  āpatti  .  tattha  katamaṃ
adhikaraṇañceva  āpatti  ca  .  āpattādhikaraṇaṃ  adhikaraṇañceva
āpatti ca.
   [1067]  Kiccaṃ  kiccādhikaraṇaṃ  kiccaṃ  no  adhikaraṇaṃ  adhikaraṇaṃ
no  kiccaṃ  kiccañceva  adhikaraṇañca  1-  siyā  kiccaṃ kiccādhikaraṇaṃ
siyā  kiccaṃ  no  adhikaraṇaṃ  siyā  adhikaraṇaṃ  no  kiccaṃ  siyā
adhikaraṇañceva  kiccañca  .  tattha  katamaṃ  kiccaṃ  kiccādhikaraṇaṃ .
Yā   saṅghassa  kiccayatā  karaṇīyatā  apalokanakammaṃ  ñattikammaṃ
ñattidutiyakammaṃ   ñatticatutthakammaṃ  idaṃ  kiccaṃ  kiccādhikaraṇaṃ  .
Tattha  katamaṃ  kiccaṃ  no  adhikaraṇaṃ  .  ācariyakiccaṃ  upajjhāyakiccaṃ
samānupajjhāyakiccaṃ  samānācariyakiccaṃ  idaṃ  kiccaṃ  no  adhikaraṇaṃ .
Tattha  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  no  kiccaṃ  . vivādādhikaraṇaṃ anuvādādhikaraṇaṃ
āpattādhikaraṇaṃ  idaṃ  adhikaraṇaṃ  no  kiccaṃ  .  tattha  katamaṃ
adhikaraṇañceva   kiccañca   .   kiccādhikaraṇaṃ   adhikaraṇañceva
kiccañcāti.
               Adhikaraṇabhedaṃ niṭṭhitaṃ.
@Footnote: 1 Ma. adhikaraṇañceva kiccañca.
                  Tassuddānaṃ.
   [1068] Adhikaraṇaṃ ukkoṭā      ākārā puggalena ca
        nidānahetupaccayā      mūlaṃ samuṭṭhānena ca
        āpatti hoti yattha ca    saṃsaṭṭhā nidānena ca 1-
        hetupaccayamūlāni       samuṭṭhānena byañjanā 2-
        vivādo adhikaraṇanti     bhedādhikaraṇe idanti.
                   ---------
@Footnote: 1 Po. nidānapabhavā . 2 Po. byañjanaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 384-391. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=7797              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=7797              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1060&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=95              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1060              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่