ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 7สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 9สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45 
THE TIPITAKA Book 8 : Vinaya Pitaka Book 8 Parivāra
Parivāra ปริวาร
Mahāvibhaṅge soḷasa mahāvārā มหาวิภังค์ ๑๖ มหาวาร
Katthapaññattivāra กัตถปัญญัติวารที่ ๑ The section on “where it was laid down”
Pārājika ปาราชิกกัณฑ์ 1. The chapter on offenses entailing expulsion Saṅghādisesa สังฆาทิเสสกัณฑ์ 2. The chapter on offenses entailing suspension
Monks’ Saṅghādisesa 1-13 กัตถปัญญัติวาร คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๑ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๒ คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๓ หัวข้อประจำกัณฑ์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai
Monks’ Aniyata อนิยตกัณฑ์ 3. The chapter on undetermined offenses Nissaggiya Pācittiya นิสสัคคิยกัณฑ์ 4. The chapter on relinquishment Pācittiya ปาจิตติยกัณฑ์ 5. The chapter on offenses entailing confession
5.1 The sub-chapter on lying คำถามและคำตอบในมุสาวาทวรรคที่ ๑, หัวข้อประจำวรรค [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 5.2 The sub-chapter on plants คำถามและคำตอบในภูตคามวรรคที่ ๒, หัวข้อประจำวรรค [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 5.3 The sub-chapter on the instruction คำถามและคำตอบในโอวาทวรรคที่ ๓, หัวข้อประจำวรรค [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 5.4 The sub-chapter on eating คำถามและคำตอบในโภชนวรรคที่ ๔, หัวข้อประจำวรรค [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 5.5 The sub-chapter on naked ascetics คำถามและคำตอบในอเจลกวรรคที่ ๕, หัวข้อประจำวรรค [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 5.6 The sub-chapter on drinking alcohol คำถามและคำตอบในสุราเมรยวรรคที่ ๖, หัวข้อประจำวรรค [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 5.7 The sub-chapter on containing living beings คำถามและคำตอบในสัปปาณกวรรคที่ ๗, หัวข้อประจำวรรค [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 5.8 The sub-chapter on legitimately คำถามและคำตอบในสหธรรมมิกวรรคที่ ๘, หัวข้อประจำวรรค [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 5.9 The sub-chapter on kings คำถามและคำตอบในราชวรรคที่ ๙, หัวข้อประจำวรรค [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai
Pātidesanīya ปาฏิเทสนียกัณฑ์ 6. The chapter on offenses entailing acknowledgment Sekhiya เสขิยกัณฑ์ 7. The chapter on training
7.1 The sub-chapter on evenly all around คำถามและคำตอบในปริมัณฑลวรรคที่ ๑ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 7.2 The sub-chapter on laughing loudly คำถามและคำตอบในอุชชัคฆิกวรรคที่ ๒ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 7.3 The sub-chapter on arms akimbo คำถามและคำตอบในขัมภกตวรรคที่ ๓ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 7.4 The sub-chapter on almsfood คำถามและคำตอบในปีณฑปาตวรรคที่ ๔ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 7.5 The sub-chapter on mouthfuls คำถามและคำตอบในกพฬวรรคที่ ๕ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 7.6 The sub-chapter on slurping คำถามและคำตอบในสุรุสุรุวรรคที่ ๖ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 7.7 The sub-chapter on shoes คำถามและคำตอบในปาทุกาวรรคที่ ๗, หัวข้อประจำเรื่อง [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai
Katāpattivāra กตาปัตติวารที่ ๒ The section on “how many offenses”
Pārājika : Monks’ Pārājika 1-4 1. The chapter on offenses entailing expulsion คำถามและคำตอบในปาราชิกกัณฑ์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai Saṅghādisesa : Monks’ Saṅghādisesa 1-13 2. The chapter on offenses entailing suspension คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสกัณฑ์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai Nissaggiya Pācittiya Monks’ Nissaggiya Pācittiya 1-30 4. The chapter on relinquishment 4.1 The sub-chapter on the robe-making season 4.2 The sub-chapter on silk 4.3 The sub-chapter on almsbowls อาบัติในนิสสัคคิยกัณฑ์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai Pācittiya : Monks’ Pācittiya 1-92 5. The chapter on offenses entailing confession 5.1 The sub-chapter on lying 5.2 The sub-chapter on plants 5.3 The sub-chapter on the instruction 5.4 The sub-chapter on eating 5.5 The sub-chapter on naked ascetics 5.6 The sub-chapter on drinking alcohol 5.7 The sub-chapter on containing living beings 5.8 The sub-chapter on legitimately 5.9 The sub-chapter on kings คำถามและคำตอบปาจิตติยกัณฑ์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai Pātidesanīya : Monks’ Pātidesanīya 1-4 6. The chapter on offenses entailing acknowledgment คำถามและคำตอบในปาฏิเทสนียกัณฑ์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai Sekhiya : Monks’ Sekhiya 1-75 7. The chapter on training 7.1 The sub-chapter on evenly all around 7.2 The sub-chapter on laughing loudly 7.3 The sub-chapter on arms akimbo 7.4 The sub-chapter on almsfood 7.5 The sub-chapter on mouthfuls 7.6 The sub-chapter on slurping 7.7 The sub-chapter on shoes คำถามและคำตอบในเสขิยกัณฑ์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai
3. The section on failure 4. The section on “being found in” 5. The section on origin 6. The section on legal issues 7. The section on settling 8. The section that collects together วิปัตติวารที่ ๓, สังคหิตวารที่ ๔, สมุฏฐานวารที่ ๕ อธิกรณวารที่ ๖, สมถวารที่ ๗, สมุจจัยวารที่ ๘ หัวข้อประจำวาร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai Katthapaññattivāra กัตถปัญญัติวารที่ ๑ The section on “where it was laid down” Katāpattivāra กตาปัตติวารที่ ๒ The section on “how many offenses” 3. The section on failure 4. The section on “being found in” 5. The section on origin 6. The section on legal issues 7. The section on settling 8. The section that collects together วิปัตติวารที่ ๓, สังคหิตวารที่ ๔, สมุฏฐานวารที่ ๕ อธิกรณวารที่ ๖, สมถวาร ที่ ๗, สมุจจยวาร ที่ ๘ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai
Bhikkhunīvibhaṅge soḷasa mahāvārā ภิกขุนีวิภังค์ ๑๖ มหาวาร
Katthapaññattivāra กัตถปัญญัติวารที่ ๑
Pārājika ปาราชิกกัณฑ์ Saṅghādisesa สังฆาทิเสสกัณฑ์ Nissaggiya Pācittiya นิสสัคคิยปาจิตตียกัณฑ์ Pācittiya ปาจิตติยกัณฑ์ 4. The chapter on offenses entailing confession
4.1 The sub-chapter on garlic คำถามและคำตอบในลสุณวรรคที่ ๑ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 4.2 The sub-chapter on the dark of the night คำถามและคำตอบในรัตตันธการวรรค ที่ ๒ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 4.3 The sub-chapter on bathing คำถามและคำตอบในนหานวรรคที่ ๓ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 4.4 The sub-chapter on lying down คำถามและคำตอบในตุวัฏฏวรรคที่ ๔ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 4.5 The sub-chapter on pleasure houses คำถามและคำตอบในจิตตาคารวรรคที่ ๕ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 4.6 The sub-chapter on monasteries คำถามและคำตอบในอารามวรรค ที่ ๖ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 4.7 The sub-chapter on pregnant women คำถามและคำตอบในคัพภินีวรรคที่ ๗ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 4.8 The sub-chapter on unmarried girls คำถามและคำตอบในกุมารีภูตวรรคที่ ๘ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 4.9 The sub-chapter on sunshades and sandals คำถามและคำตอบในฉัตตุปาหนวรรคที่ ๙, หัวข้อประจำเรื่อง [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai
Pātidesanīya ปาฏิเทสนียกัณฑ์
Katāpattivāra กตาปัตติวารที่ ๒ The section on “how many offenses”
Pārājika ปาราชิกกัณฑ์ Saṅghādisesa สังฆาทิเสสกัณฑ์ Nissaggiya Pācittiya นิสสัคคิยปาจิตติยกัณฑ์ Pācittiya ปาจิตติยกัณฑ์ Pātidesanīya ปาฏิเทสนียกัณฑ์
3. The section on failure 4. The section on “being found in” 5. The section on origins 6. The section on legal issues 7. The section on settling 8. The section that collects together วิปัตติวารที่ ๓, สังคหวารที่ ๔, สมุฏฐานวารที่ ๕ อธิกรณวารที่ ๖, สมถวารที่ ๗, สมุจจยวารที่ ๘ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai Katthapannattivara กัตถปัญญัติวารที่ ๑ The section on “where it was laid down” Katiāpattivāra กติอาปัตติวารที่ ๒ The section on “how many offenses” 3. The section on failure 4. The section on “being found in” 5. The section on origins 6. The section on legal issues 7. The section on settling 8. The section that collects together วิปัตติวารที่ ๓, สังคหวารที่ ๔, สมุฏฐานวารที่ ๕ อธิกรณวารที่ ๖, สมถวารที่ ๗, สมุจจยวารที่ ๘ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai
Samuṭṭhānasīsasaṅkhepa ย่อหัวข้อสมุฏฐาน
1. Summary of origins 2. The thirteen origins 2.1. The origin of the first offense entailing expulsion 2.2. The origin of the second offense entailing expulsion 2.3. The origin of the offense for matchmaking 2.4. The origin of the offense on pressing 2.5. The origin of the offense on the robe-making ceremony 2.6. The origin of the offense on wool 2.7. The origin of the offense for memorizing the Teaching 2.8. The origin of the offense for traveling 2.9. The origin of the offense on a group of traveling thieves 2.10. The origin of the offenses on giving a Teaching 2.11. The origin of the offense for telling truthfully 2.12. The origin of the offense for the admission of a woman criminal 2.13. The origin of the offense for lack of permission ย่อหัวข้อสมุฏฐาน, ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน, ทุติยปาราชิกสมุฏฐาน, สัญจริตตสมุฏฐาน, สมนุภาสนสมุฏฐาน, กฐินสมุฏฐาน, เอฬกโลมสมุฏฐาน, ปทโสธัมมสมุฏฐาน, อัทธานสมุฏฐาน, เถยยสัตถสมุฏฐาน, ธัมมเทสนาสมุฏฐาน, ภูตาโรจนสมุฏฐาน, โจรีวุฏฐาปนสมุฏฐาน, อนนุญาตสมุฏฐาน [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman
Katipucchāvāra กติปุจฉาวาร 4. The middle repetition Vīsati vārā วีสติวาร
4.1 The section on the six origins of offenses สมุฏฐานวารแห่งอาบัติ ๖ ที่ ๑ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 4.2 The section on “how many offenses” กตาปัตติวารแห่งสมุฏฐานอาบัติ ๖ ที่ ๒ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 4.3 The verses on origins of offenses อาปัตติสมุฏฐานคาถา ที่ ๓ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 4.4 The section on “as a result of failure” วิปัตติปัจจยวารที่ ๔ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 4.5 The section on “as a result of legal issues” อธิกรณปัจจยวาร ที่ ๕ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 1. The section with a succession on legal issues [The sixth section on] ปริยายวาร ที่ ๖ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 2. The section on “in common” [The seventh section] สาธารณวารที่ ๗ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 3. The section on “belonging with that” [The eighth section] ตัพภาคิยวารที่ ๘ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 4. The section on different principles for settling used in common [The ninth section] วารที่ ๙ ว่าด้วยสมถะทั่วไปแก่สมถะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 5. The section on different principles for settling belonging with each other [The tenth section] วารที่ ๑๐ ว่าด้วยสมถะเป็นไปในส่วนนั้นแห่งสมถะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 6. The section on “a way of settling is resolution face-to-face” [The eleventh section] 7. The section on resolution [The twelfth section] 8. The section on the wholesome [The thirteenth section] 9. The section on “where”, the section on questioning [The fourteenth section] 10. The section on settling, the section on responding [The fifteenth section] สมถสัมมุขาวินัยวารที่ ๑๑, วินัยวารที่ ๑๒, กุศลวารที่ ๑๓ จักรเปยยาล ยัตถวารที่ ๑๔, สมยวารที่ ๑๕ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 11. The section on connection [The sixteenth section] 12. The section on settling [The seventeenth section] 13. The section on settling and not settling [The eighteenth section] 14. The section on principles for settling and legal issues [The nineteenth section] 15. The section on causing to originate [The twentieth section] 16. The section on “belonging to” สังสัฏฐวารที่ ๑๖, สัมมันติวารที่ ๑๗, สัมมันตินสัมมันติวาร ที่ ๑๘ สมถาธิกรณวาร ที่ ๑๙, สมุฏฐาเปติวาร ที่ ๒๐ สมถเภท, หัวข้อประจำวาร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai
Khandhakapucchā [Khandhakapucchāvāra] ขันธกปุจฉา Ekuttarika [Ekuttarikanaya] เอกุตตริกะ The method of increasing by one
1. The section on ones หมวด ๑ 2. The section on twos หมวด ๒ 3. The section on threes หมวด ๓ 4. The section on fours หมวด ๔ 5. The section on fives หมวด ๕ 6. The section on sixes หมวด ๖ 7. The section on sevens หมวด ๗ 8. The section on eights หมวด ๘ 9. The section on nines หมวด ๙ 10. The section on tens หมวด ๑๐ 11. The section on elevens หมวด ๑๑
Uposathādipucchāvissajjanā อุโปสถาทิปุจฉาวิสัชนา Questions and replies regarding the observance day, etc. Atthavasapakaraṇa อัตถวเสปกรณ์ 9. Exposition of reasons Gāthāsaṅgaṇika คาถาสังคณิกะ The collection of verses
1. Training rules laid down in seven towns 2. The four kinds of failure 3. To be cut down, etc. ท่านพระอุบาลีเข้าเฝ้าทูลถามปัญหา, สิกขาบทบัญญัติ ทรงพยากรณ์อาบัติหนักและอาบัติเบาเป็นต้น ทิฏฐิวิบัติ, อาชีววิบัติ, ยาวตติยกะสิกขาบท ทรงพยากรณ์เฉทนกสิกขาบทและเภทนกสิกขาบทเป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 4. Not in common, etc. สิกขาบทที่ไม่ทั่วไปแก่สองฝ่าย, สิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกัน อาบัติที่ระงับไม่ได้, อาบัติที่ระงับได้ อสาธารณะสิกขาบทของภิกษุ, อสาธารณะสิกขาบทของภิกษุณี สิกขาบทที่ไม่ทั่วไปแก่สองฝ่าย, สิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกัน อาบัติที่ระงับไม่ได้, อาบัติที่ระงับได้, ส่วนที่ทรงจำแนก, อธิกรณ์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 5. The offenses entailing expulsion, etc. วิเคราะห์ปาราชิก เป็นต้น
Adhikaraṇabheda อธิกรณเภท The sub-division on legal issues
1. The sub-division on reopening, etc. 2. The sources of the legal issues, etc. 3. The roots of legal issues, etc. 4. Offenses because of legal issues ว่าด้วยอธิกรณ์ ๔ อย่างเป็นต้น, ว่าด้วยฟื้นอธิกรณ์เป็นต้น ว่าด้วยนิทานแห่งอธิกรณ์ ๔ เป็นต้น, ว่าด้วยมูลอธิกรณ์เป็นต้น ว่าด้วยวิวาทาธิกรณ์เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น ว่าด้วยอนุวาทาธิกรณ์เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น ว่าด้วยอาปัตตาธิกรณ์เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น ว่าด้วยกิจจาธิกรณ์เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 5. The difference between legal issues อธิบายวิวาทาธิกรณ์ เป็นต้น 7. The section on responding อธิกรณ์ระงับ 8. The section on connected 9. The sources of the seven principles for settling legal issues 10. The differences between the seven principles for settling legal issues ว่าด้วยสมถะรวมกัน, ว่าด้วยนิทานเป็นต้นแห่งสมถะ ๗ ว่าด้วยมูลและสมุฏฐานแห่งสมถะ, ว่าด้วยอรรถต่างกันเป็นต้น ว่าด้วยวิวาทาธิกรณ์, ว่าด้วยอนุวาทาธิกรณ์ ว่าด้วยอาปัตตาธิกรณ์, ว่าด้วยกิจจาธิกรณ์, หัวข้อประจำเรื่อง [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai
Aparaṃ gāthāsaṅgaṇika คาถาสังคณิกะอีกนัยหนึ่ง Another collection of verses Codanākaṇḍa โจทนากัณฑ์ The chapter on accusing Cūḷasaṅgāma จูฬสงคราม [Anuvijjakassapaṭipatti] Mahāsaṅgāma มหาสงคราม 15. The Greater Collection : The great section on conflict
1. What is to be known by one who is speaking, etc. ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้เข้าสงคราม ว่าด้วยการรู้วัตถุ เป็นต้น 2. Not to be swayed ว่าด้วยไม่ถึงฉันทาคติ เป็นต้น 3. Not being swayed ไม่ถึงฉันทาคติ เป็นต้น 4. To be persuaded, etc. ว่าด้วยให้เข้าใจ เป็นต้น If what he saw agrees with what he says he saw, 7. The details of asking เปรียบเทียบอธิกรณ์, จำแนกการเห็น, หัวข้อประจำเรื่อง [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai
Kaṭhinabheda กฐินเภท The sub-division on the robe-making ceremony Upālipañcaka อุปาลิปัญจกะ Groups of five with Upāli
Anissitavaggo paṭhamo อนิสสิตวรรคที่ ๑ Nappaṭippassambhanavaggo dutiyo นัปปฏิปัสสัมภนวรรคที่ ๒ Vohāravaggo tatiyo โวหารวรรคที่ ๓ Diṭṭhāvikammavaggo catuttho ทิฏฐาวิกรรมวรรคที่ ๔ Attādānavaggo pañcamo อัตตาทานวรรคที่ ๕ Dhūtaṅgavaggo chaṭṭho ธุดงควรรคที่ ๖ Musāvādavaggo sattamo มุสาวาทวรรคที่ ๗ Bhikkhunīovādavaggo aṭṭhamo ภิกขุนีโอวาทวรรคที่ ๘ Ubbāhikavaggo navamo อุพพาหิกวรรคที่ ๙ Adhikaraṇavūpasamavaggo dasamo อธิกรณวูปสมวรรคที่ ๑๐ Saṅghabhedavaggo ekādasamo สังฆเภทวรรคที่ ๑๑ Dutiyasaṅghabhedavaggo dvādasamo ทุติยสังฆเภทวรรคที่ ๑๒ Āvāsikavaggo terasamo อาวาสิกวรรค ที่ ๑๓ Kaṭhinatthāravaggo cuddasamo กฐินัตถารวรรคที่ ๑๔
Samuṭṭhāna สมุฏฐาน [Atthāpattisamuṭṭhāna] There are offenses, and origins Dutiyagāthāsaṅgaṇika ทุติยคาถาสังคณิกะ The second collection of verses Sedamocanagāthā เสทโมจนคาถา The sweat-inducing verses Pañca vaggā ปัญจวรรค The five sub-chapters
Kammavaggo กรรมวรรคที่ ๑ Atthavasavaggo อรรถวสวรรค ที่ ๒ Paññattivaggo ปัญญัติวรรค ที่ ๓ Paññattavaggo ปัญญัติวรรค ที่ ๔ 4. The sub-chapter on what is laid down when there is no existing rule [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Navasaṅgahavaggo นวสังคหวรรค ที่ ๕
Concluding verses คาถาส่งท้าย [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Content of Vinaya Pitaka Book 8 Parivāra     
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 7สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 9สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    

บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ