ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 2สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45 
THE TIPITAKA Book 1 : Vinaya Pitaka Book 1 Mahāvibhaṅgassa paṭhamo bhāgo
Mahāvibhaṅgassa paṭhamo bhāgo มหาวิภังค์ ภาค ๑
Verañjakaṇḍa เวรัญชกัณฑ์ Pārājikakaṇḍa ปาราชิกกัณฑ์
1. Paṭhamapārājikakaṇḍa ปฐมปาราชิกสิกขาบท [Methunadhamma] [ว่าด้วยเมถุนธรรม] : Sexual Intercourse
1. The first training rule on expulsion First sub-story: the section for recitation on Sudinna, First preliminary ruling เรื่องพระสุทินน์, สุทินน์กลันทบุตรออกบวช, พระปฐมบัญญัติ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Second sub-story: the account of the female monkey พระอนุบัญญัติ ๑ เรื่องลิงตัวเมีย [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Third sub-story: the section for recitation on covering พระอนุบัญญัติ ๒ เรื่องภิกษุวัชชีบุตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Definitions สิกขาบทวิภังค์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman how is there a revealing of weakness without the training being renounced? ... ลักษณะสิกขาที่ไม่เป็นอันบอกคืน [๑๖๐ บท], ลักษณะสิกขาที่เป็นอันบอกคืน [๗๘ บท] ไวพจน์แห่งพระพุทธเจ้าเป็นต้น, ลักษณะสิกขาที่ไม่เป็นอันบอกคืน [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Permutations บทภาชนีย์
Permutations มรรคภาณวาร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Forced sexual intercourse: bringing the partner to the monk อสันถตภาณวาร [ทับ] Forced sexual intercourse with cover: bringing the partner to the monk สันถตภาณวาร [ทับ] Forced sexual intercourse: bringing the monk to the partner อสันถตภาณวาร [ยอนวัจจ์] Forced sexual intercourse with cover: bringing the monk to the partner สันถตภาณวาร [ยอนวัจจ์]
Non-offenses อนาปัตติวาร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Summary verses of case studies : Case studies : The female monkey ... วินีตวัตถุ อุทานคาถา, วินีตวัตถุ เรื่องลิงตัวเมีย เป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman
2. Dutiyapārājikakaṇḍa ทุติยปาราชิกสิกขาบท [Adinnādāna] [ว่าด้วยอทินนาทาน] : Theft
2. The second training rule on expulsion : First sub-story, Preliminary ruling เรื่องพระธนิยะ กุมภการบุตร, วัสสการพราหมณ์ตรวจราชการ, พระปฐมบัญญัติ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Second sub-story, Final ruling เรื่องพระฉัพพัคคีย์, พระอนุบัญญัติ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Definitions สิกขาบทวิภังค์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Permutations Exposition Being underground: บทภาชนีย์ มาติกา บทภาชนีย์ ภุมมัฏฐวิภาค เป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Permutations part 2 อาณัตติกประโยค [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Permutations part 3 อาการแห่งอวหาร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Non-offenses อนาปัตติวาร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Summary verses of case studies : Case studies วินีตวัตถุ อุทานคาถา วินีตวัตถุ เรื่องช่างย้อม ๕ เรื่อง เป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman
3. Tatiyapārājikakaṇḍa ตติยปาราชิกสิกขาบท [Manussaviggaha] [ว่าด้วยมนุสสวิคคหะ] : Murder
3. The third training rule on expulsion : First sub-story, Preliminary ruling นิทานปฐมบัญญัติ เรื่องภิกษุหลายรูป ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิกถา พระปฐมบัญญัติ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Second sub-story, Final ruling, Definitions อนุบัญญัติ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ สิกขาบทวิภังค์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Permutations บทภาชนีย์ Non-offenses, Summary verses of case studies, Case studies อนาปัตติวาร วินีตวัตถุ อุทานคาถา วินีตวัตถุ เรื่องพรรณนา [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman
4. Catutthapārājikakaṇḍa จตุตถปาราชิกสิกขาบท [Uttarimanussadhamma] [ว่าด้วยอุตตริมนุสสธรรม] : Laying False Claim to Superhuman Attainments
4. The fourth training rule on expulsion : First sub-story, five notorious gangsters เรื่องภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา มหาโจร ๕ จำพวก นิคมคาถา [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Preliminary ruling, Second sub-story, Final ruling พระปฐมบัญญัติ พระอนุบัญญัติ เรื่องภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Definitions Permutations สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Exposition สุทธิกะฌาน เป็นต้น Other individual attainments ขัณฑจักร ปฐมฌาน-ทุติยฌาน เป็นต้น พัทธจักร ทุติยฌานและตติยฌาน เป็นต้น พัทธจักร เอกมูลกนัย เป็นต้น ขัณฑจักร แห่งนิกเขปบท วัตถุนิสสารกะ พัทธจักร เอกมูลกนัย แห่งวัตถุนิสสารกะ มูลแห่งพัทธจักรที่ท่านย่อไว้ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Gross hinting: in regard to dwellings ปัจจยปฏิสังยุตวารกถา เปยยาล ๑๕ หมวด Non-offenses, Summary verses of case studies, Case studies อนาปัตติวาร วินีตวัตถุ อุทานคาถา วินีตวัตถุ เรื่องสำคัญว่าได้บรรลุเป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman
The fourth offense entailing expulsion is finished. บทสรุปปาราชิก ๔ สิกขาบท หัวข้อประจำเรื่อง [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman
Terasakaṇḍa เตรสกัณฑ์
1. Paṭhamasaṅghādisesa สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑ [Sukkavisaṭṭhi] [ว่าด้วยปล่อยสุกกะ] : Masturbation
1. The training rule on emission of semen First sub-story, Preliminary ruling, Final ruling, Definitions, Permutations เรื่องพระเสยยสกะ พระบัญญัติ พระอนุบัญญัติ เรื่องภิกษุหลายรูป สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Definitions: By means of his own body, By means of something external ... สุทธิกสังฆาทิเสส ขัณฑจักร มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล พันธจักร มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล ขัณฑจักร มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล พัทธจักร มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค์ทุกอย่างเป็นมูล [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Two kinds of semen ขัณฑจักร มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล พัทธจักร มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล ขัณฑจักร มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล พัทธจักร มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค์ทุกอย่างเป็นมูล [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Purposes combined with kinds of semen อุภโตพัทธมิสสกจักร กุจฉิจักร หมวดที่ ๑ เป็นต้น ปิฏฐิจักร หมวดที่ ๑ เป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Non-offenses, Summary verses of case studies, Case studies อนาปัตติวาร วินีตวัตถุ คาถาแสดงชื่อเรื่อง วินีตวัตถุ เรื่องฝัน เป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
2. Dutiyasaṅghādisesa สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๒ [Kāyasaṁsagga] [ว่าด้วยเคล้าคลึงกาย] : Physical Contact 3. Tatiyasaṅghādisesa สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๓ [Duṭṭhullavācā] [ว่าด้วยวาจาชั่วหยาบ] : Indecent Speech 4. Catutthasaṅghādisesa สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๔ [Attakāmpāricariya] [ว่าด้วยบำเรอกามของตน] : Encouraging Someone to Serve One’s Desires 5. Pañcamasaṅghādisesa สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕ [Sañcaritta] [ว่าด้วยชักสื่อ] : Matchmaking
5. The training rule on matchmaking Origin story, Preliminary ruling, Second sub-story, Final ruling, Definitions Permutations, Definitions : The one protected by her mother: The bought wife: เรื่องพระอุทายี, พระปฐมบัญญัติ, พระอนุบัญญัติ เรื่องนักเลงหญิง, สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ มาติกา สตรี ๑๐ จำพวก, บทภาชนีย์ มาติกา ภรรยา ๑๐ จำพวก, มาติกาวิภังค์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai Exposition จักรเปยยาลทั้งมวล
Acting as a matchmaker for a man and a single bought wife ... ๑. ธนักกีตาจักร หมวดภรรยาสินไถ่ ๒. ฉันทวาสินีจักร หมวดภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ๓. โภควาสินีจักร หมวดภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ๔. ปฏวาสินีจักร หมวดภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ๕. โอทปัตตกินีจักร หมวดภรรยาที่สมรส ๖. โอภตจุมพฏาจักร หมวดภรรยาที่ถูกปลงเทริด ๗. ทาสีภริยาจักร หมวดภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ๘. กัมมการีภริยาจักร หมวดภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ๙. ธชาหฏาจักร หมวดภรรยาเชลย ๑๐. มุหุตติกาจักร หมวดภรรยาชั่วคราว [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Acting as a matchmaker for a man and one protected by her mother: a single motive ... ๑. มาตุรักขิตาจักร หมวดสตรีมีมารดาปกครอง ๒. ปิตุรักขิตาจักร หมวดสตรีมีบิดาปกครอง ๓. มาตาปิตุรักขิตาจักร หมวดสตรีมีมารดาบิดาปกครอง ๔. ภาตุรักขิตาจักร หมวดสตรีมีพี่น้องชายปกครอง ๕. ภคินีรักขิตาจักร หมวดสตรีมีพี่น้องหญิงปกครอง ๖. ญาติรักขิตาจักร หมวดสตรีมีญาติปกครอง ๗. โคตตรักขิตาจักร หมวดสตรีมีโคตรปกครอง ๘. ธัมมรักขิตาจักร หมวดสตรีมีธรรมคุ้มครอง ๙. สารักขาจักร หมวดสตรีมีคู่หมั้น ๑๐. สปริทัณฑาจักร หมวดสตรีมีกฏหมายคุ้มครอง [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Acting as a matchmaker for a man and one protected in various ways: a single motive อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันข้างละหนึ่ง เป็นต้น ปุริสเปยยาล มีปุริสมาตุจักร เป็นต้น อิตถีเปยยาล มีมาตุรักขิตามาตุจักร เป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
Permutations part 2 ภิกษุรับคำ ภิกษุไม่รับคำ, บุรุษสั่งภิกษุหลายรูป บุรุษสั่งภิกษุรูปเดียว, ภิกษุจัดการสำเร็จและบอกเคลื่อนคลาด [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Non-offenses, Summary verses of case studies, Case studies อนาปัตติวาร, วินีตวัตถุ อุทานคาถา, วินีตวัตถุ เรื่องสตรีหลับ เป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
6. Chaṭṭhasaṅghādisesa สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๖ [Kuṭikāra] [ว่าด้วยทำกุฎี] : Building a Hut 7. Sattamasaṅghādisesa สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๗ [Vihārakāra] [ว่าด้วยทำวิหาร] : Building a Dwelling 8. Aṭṭhamasaṅghādisesa สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๘ [Duṭṭhadosa] [ว่าด้วยโจทด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูล] : Making a Groundless Accusation Out of Anger 9. Navamasaṅghādisesa สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๙ [Aññabhāgiya] [ว่าด้วยโจทอ้างเลศบางอย่าง] : Making an Accusation Out of Anger on an Irrelevant Pretext 10. Dasamasaṅghādisesa สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๐ [Saṅghabheda] [ว่าด้วยทำลายสงฆ์] : Causing Schism in the Saṅgha 11. Ekādasamasaṅghādisesa สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๑ [Bhedānuvattaka] [ว่าด้วยประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์นั่นแหละ] : Following a Schismatic 12. Dvādasamasaṅghādisesa สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๒ [Dubbaca] [ว่าด้วยว่ายาก] : Difficult to Correct 13. Terasamasaṅghādisesa สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๓ [Kuladūsaka] [ว่าด้วยประทุษร้ายสกุล] : Corrupters of Families The training rule on corrupters of families, the thirteenth, is finished. The group of thirteen is finished. บทสรุป, หัวข้อประจำเรื่อง [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman
Aniyatakaṇḍa อนิยตกัณฑ์
1. Paṭhamaaniyata อนิยตสิกขาบทที่ ๑ [ว่าด้วยนั่งในที่ลับพอจะทำการได้] : First Undetermined Offence 2. Dutiyaaniyata อนิยตสิกขาบทที่ ๒ [ว่าด้วยแลนั่งในที่เช่นนั้น แต่หาเป็นที่พอจะทำการได้ไม่] : Second Undetermined Offence The summary บทสรุป, หัวข้อประจำเรื่อง [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Content of Vinaya Pitaka Book 1 Mahāvibhaṅgassa paṭhamo bhāgo     
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 2สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    

บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ