ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๔ ภาษาบาลีอักษรไทย วิภงฺค.อ. (สมฺโมห.)

            ๓. ปญฺหาปุจฺฉกวณฺณนา
   ปญฺหาปุจฺฉเก ปาลิอนุสาเรเนว เมตฺตาทีนํ กุสลาทิภาโว เวทิตพฺโพ.
อารมฺมณตฺติเกสุ ปน สพฺพาปิ ตีสุ ติเกสุ นวตฺตพฺพารมฺมณาเอว. อชฺฌตฺตารมฺมณตฺติเก
พหิทฺธารมฺมณาติ. อิมสฺมึ ปน อปฺปมญฺาวิภงฺเค สมฺมาสมฺพุทฺเธน สุตฺตนฺตภาชนีเยปิ
โลกิยาเอว อปฺปมญฺาโย กถิตา, อภิธมฺมภาชนีเยปิ ปญฺหาปุจฺฉเกปิ. ตโยปิ หิ เอเต
นยา โลกิยตฺตา เอกปริจฺเฉทาเอว. เอวมยํ อปฺปมญฺาวิภงฺโคปิ เตปริวฏฺฏํ นีหริตฺวาว
ภาเชตฺวา ทสฺสิโตติ.
           ปญฺหาปุจฺฉกวณฺณนา นิฏฺิตา.
           สมฺโมหวิโนทนิยา วิภงฺคฏฺกถาย
          อปฺปมญฺาวิภงฺควณฺณนา นิฏฺิตา.
             -------------
@เชิงอรรถ: สงฺคณี.อ. ๑/๒๕๑/๒๔๗             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๔ หน้า ๔๐๗. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9628              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9628              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=762              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=35&A=9709              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7747              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7747              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com