ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)
   [432]  Māturakkhitā  nāma  mātā  rakkhati gopeti issariyaṃ
kāreti  vasaṃ  vatteti  .  piturakkhitā nāma pitā rakkhati gopeti
issariyaṃ  kāreti vasaṃ vatteti . mātāpiturakkhitā nāma mātāpitaro
rakkhanti  gopenti  issariyaṃ  kārenti  vasaṃ  vattenti  .
Bhāturakkhitā  nāma  bhātā  rakkhati  gopeti  issariyaṃ kāreti vasaṃ
vatteti  .  bhaginīrakkhitā  nāma  bhaginī  rakkhati  gopeti  issariyaṃ
kāreti  vasaṃ  vatteti  .  ñātirakkhitā  nāma  ñātakā  rakkhanti
gopenti  issariyaṃ  kārenti  vasaṃ vattenti . gottarakkhitā nāma
sagottā rakkhanti gopenti issariyaṃ kārenti vasaṃ vattenti. Dhammarakkhitā
nāma  sahadhammikā  rakkhanti  gopenti  issariyaṃ  kārenti  vasaṃ
vattenti . sārakkhā nāma gabbhepi pariggahitā hoti mayhaṃ esāti
antamaso  mālāgulaparikkhittāpi  .  saparidaṇḍā  nāma kenaci daṇḍo
ṭhapito hoti yo itthannāmaṃ itthiṃ gacchati ettako daṇḍoti.
   [433] Dhanakkītā nāma dhanena kīṇitvā vāseti . chandavāsinī
nāma  piyo  piyaṃ  vāseti  .  bhogavāsinī  nāma  bhogaṃ  datvā
vāseti  .  paṭavāsinī  nāma  paṭaṃ datvā vāseti . odapattakinī
nāma  udakapattaṃ  āmasitvā  vāseti . obhatacumbaṭā nāma cumbaṭaṃ
oropetvā vāseti . dāsī nāma dāsī ceva hoti bhariyā ca.
Kammakārī  nāma kammakārī ceva hoti bhariyā ca . dhajāhaṭā nāma
karamarānītā vuccati. Muhuttikā nāma taṃkhaṇikā vuccati.
   [434]  Puriso  bhikkhuṃ  pahiṇati  1- gaccha bhante itthannāmaṃ
māturakkhitaṃ  brūhi  hohi  kira  itthannāmassa  bhariyā  dhanakkītāti
paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti  saṅghādisesassa . puriso
bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha  bhante  itthannāmaṃ  piturakkhitaṃ  brūhi  .pe.
Mātāpiturakkhitaṃ  brūhi  .  bhāturakkhitaṃ brūhi . bhaginīrakkhitaṃ brūhi .
Ñātirakkhitaṃ  brūhi  .  gottarakkhitaṃ  brūhi  . dhammarakkhitaṃ brūhi .
Sārakkhaṃ  brūhi  .  saparidaṇḍaṃ  brūhi  hohi  kira  itthannāmassa
bhariyā  dhanakkītāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti
saṅghādisesassa.
                Nikkhepapadāni.
   [435]  Puriso  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha  bhante  itthannāmaṃ
māturakkhitañca   piturakkhitañca  brūhi  hotha  kira  itthannāmassa
@Footnote: 1 pahiṇātīti amhākaṃ khanti.
Bhariyāyo  dhanakkītāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti
saṅghādisesassa  .  puriso  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha bhante itthannāmaṃ
māturakkhitañca   mātāpiturakkhitañca   brūhi  .pe.  māturakkhitañca
bhāturakkhitañca  .  māturakkhitañca  bhaginīrakkhitañca  .  māturakkhitañca
ñātirakkhitañca  .  māturakkhitañca  gottarakkhitañca  .  māturakkhitañca
dhammarakkhitañca  .  māturakkhitañca  sārakkhañca  .  māturakkhitañca
saparidaṇḍañca  brūhi  hotha  kira  itthannāmassa  bhariyāyo dhanakkītāti
paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
                 Khaṇḍacakkaṃ.
   [436] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ piturakkhitañca
mātāpiturakkhitañca    brūhi    hotha   kira   itthannāmassa
bhariyāyo  dhanakkītāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti
saṅghādisesassa  .  puriso  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha bhante itthannāmaṃ
piturakkhitañca  bhāturakkhitañca  .  piturakkhitañca  bhaginīrakkhitañca .
Piturakkhitañca  ñātirakkhitañca  .  piturakkhitañca  gottarakkhitañca .
Piturakkhitañca   dhammarakkhitañca  .  piturakkhitañca  sārakkhañca  .
Piturakkhitañca   saparidaṇḍañca   brūhi  hotha  kira  itthannāmassa
bhariyāyo  dhanakkītāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti
saṅghādisesassa  .  puriso  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha bhante itthannāmaṃ
piturakkhitañca   māturakkhitañca  brūhi  hotha  kira  itthannāmassa
Bhariyāyo  dhanakkītāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti
saṅghādisesassa.
               Baddhacakkaṃ 1-.
   [437] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ mātāpiturakkhitañca
bhāturakkhitañca   .   mātāpiturakkhitañca   bhaginīrakkhitañca  .
Mātāpiturakkhitañca ñātirakkhitañca . mātāpiturakkhitañca gottarakkhitañca .
Mātāpiturakkhitañca    dhammarakkhitañca    .    mātāpiturakkhitañca
sārakkhañca  .  mātāpiturakkhitañca  saparidaṇḍañca  . mātāpiturakkhitañca
māturakkhitañca   .   mātāpiturakkhitañca   piturakkhitañca   brūhi
hotha  kira  itthannāmassa  bhariyāyo  dhanakkītāti paṭiggaṇhāti vīmaṃsati
paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
              Dutiyaṃ baddhacakkaṃ.
   [438] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ bhāturakkhitañca
bhaginīrakkhitañca  .  bhāturakkhitañca  ñātirakkhitañca  .  bhāturakkhitañca
gottarakkhitañca  .  bhāturakkhitañca  dhammarakkhitañca  .  bhāturakkhitañca
sārakkhañca  .  bhāturakkhitañca  saparidaṇḍañca  .  bhāturakkhitañca
māturakkhitañca  .  bhāturakkhitañca  piturakkhitañca  .  bhāturakkhitañca
mātāpiturakkhitañca    brūhi    hotha   kira   itthannāmassa
@Footnote: 1 Yu. Ma. baddhacakkamūlaṃ saṅkhittaṃ. ito paraṃ tattha dutiyabaddhacakkādīni
@avibhajitvā avasānabaddhacakkameva vibhattaṃ.
Bhariyāyo   dhanakkītāti   paṭiggaṇhāti   vīmaṃsati   paccāharati
āpatti saṅghādisesassa.
             Tatiyaṃ baddhacakkaṃ.
   [439] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ bhaginīrakkhitañca
ñātirakkhitañca  .  bhaginīrakkhitañca  gottarakkhitañca  .  bhaginīrakkhitañca
dhammarakkhitañca  .  bhaginīrakkhitañca  sārakkhañca  .  bhaginīrakkhitañca
saparidaṇḍañca  .  bhaginīrakkhitañca  māturakkhitañca  .  bhaginīrakkhitañca
piturakkhitañca  .  bhaginīrakkhitañca  mātāpiturakkhitañca  .  bhaginīrakkhitañca
bhāturakkhitañca  brūhi  hotha  kira  itthannāmassa bhariyāyo dhanakkītāti
paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
            Catutthaṃ baddhacakkaṃ.
   [440] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ ñātirakkhitañca
gottarakkhitañca  .  ñātirakkhitañca  dhammarakkhitañca  .  ñātirakkhitañca
sārakkhañca  .  ñātirakkhitañca  saparidaṇḍañca  .  ñātirakkhitañca
māturakkhitañca  .  ñātirakkhitañca  piturakkhitañca  .  ñātirakkhitañca
mātāpiturakkhitañca  .  ñātirakkhitañca  bhāturakkhitañca  . ñātirakkhitañca
bhaginīrakkhitañca  brūhi  hotha  kira  itthannāmassa bhariyāyo dhanakkītāti
paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
               Pañcamaṃ baddhacakkaṃ.
   [441] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ gottarakkhitañca
dhammarakkhitañca  .  gottarakkhitañca  sārakkhañca  .  gottarakkhitañca
saparidaṇḍañca  .  gottarakkhitañca  māturakkhitañca  .  gottarakkhitañca
piturakkhitañca   .   gottarakkhitañca   mātāpiturakkhitañca  .
Gottarakkhitañca  bhāturakkhitañca  .  gottarakkhitañca  bhaginīrakkhitañca .
Gottarakkhitañca  ñātirakkhitañca  brūhi  hotha  kira  itthannāmassa
bhariyāyo  dhanakkītāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti
saṅghādisesassa.
               Chaṭṭhaṃ baddhacakkaṃ.
   [442] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ dhammarakkhitañca
sārakkhañca  .  dhammarakkhitañca  saparidaṇḍañca  .  dhammarakkhitañca
māturakkhitañca  .  dhammarakkhitañca  piturakkhitañca  .  dhammarakkhitañca
mātāpiturakkhitañca   .   dhammarakkhitañca   bhāturakkhitañca  .
Dhammarakkhitañca  bhaginīrakkhitañca  .  dhammarakkhitañca  ñātirakkhitañca .
Dhammarakkhitañca  gottarakkhitañca  brūhi  hotha  kira  itthannāmassa
bhariyāyo  dhanakkītāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti
saṅghādisesassa.
              Sattamaṃ baddhacakkaṃ.
   [443] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ sārakkhañca
saparidaṇḍañca   .   sārakkhañca  māturakkhitañca  .  sārakkhañca
Piturakkhitañca  .  sārakkhañca  mātāpiturakkhitañca  .  sārakkhañca
bhāturakkhitañca   .  sārakkhañca  bhaginīrakkhitañca  .  sārakkhañca
ñātirakkhitañca  .  sārakkhañca  gottarakkhitañca  .  sārakkhañca
dhammarakkhitañca  brūhi  hotha  kira  itthannāmassa bhariyāyo dhanakkītāti
paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
             Aṭṭhamaṃ baddhacakkaṃ.
   [444]  Puriso  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha  bhante  itthannāmaṃ
saparidaṇḍañca  māturakkhitañca  .  saparidaṇḍañca  piturakkhitañca  .
Saparidaṇḍañca  mātāpīturakkhitañca  .  saparidaṇḍañca  bhāturakkhitañca .
Saparidaṇḍañca  bhaginīrakkhitañca  .  saparidaṇḍañca  ñātirakkhitañca .
Saparidaṇḍañca  gottarakkhitañca  .  saparidaṇḍañca  dhammarakkhitañca .
Saparidaṇḍañca  sārakkhañca  brūhi  hotha  kira  itthannāmassa bhariyāyo
dhanakkītāti paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
                Navamaṃ baddhacakkaṃ.
               Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [445]  Dumūlakaṃ  timūlakaṃ  catumūlakaṃ  pañcamūlakaṃ chamūlakaṃ sattamūlakaṃ
aṭṭhamūlakaṃ navamūlakaṃ evameva kātabbaṃ 1-.
               Idaṃ dasamūlakaṃ.
@Footnote: 1 Yu. potthake evaṃ dumūlakaṃpi timūlakaṃpi yāvanavamūlakaṃ kātabbanti
@āgataṃ. Ma. potthake ca tatheva. timūlakaṃpīti pana na hoti.
   [446] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ māturakkhitañca
piturakkhitañca   mātāpiturakkhitañca   bhāturakkhitañca   bhaginīrakkhitañca
ñātirakkhitañca    gottarakkhitañca    dhammarakkhitañca   sārakkhañca
saparidaṇḍañca  brūhi  hotha  kira  itthannāmassa  bhariyāyo dhanakkītāti
paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
            Dhanakkītācakkaṃ 1- niṭṭhitaṃ.
   [447] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ māturakkhitaṃ
brūhi hohi kira itthannāmassa bhariyā chandavāsinī bhogavāsinī paṭavāsinī
odapattakinī obhatacumbaṭā dāsī ca bhariyā ca kammakārī ca bhariyā ca
dhajāhaṭā  muhuttikāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti
saṅghādisesassa  .pe.  puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ
piturakkhitaṃ brūhi. Mātāpiturakkhitaṃ brūhi. Bhāturakkhitaṃ brūhi. Ñātirakkhitaṃ
brūhi  .  gottarakkhitaṃ  brūhi  .  dhammarakkhitaṃ  brūhi  . sārakkhaṃ
brūhi  . saparidaṇḍaṃ brūhi hohi kira itthannāmassa bhariyā muhuttikāti
paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
               Nikkhepapadāni.
   [448] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ māturakkhitañca
piturakkhitañca  brūhi  hotha  kira  itthannāmassa  bhariyāyo muhuttikāti
paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti  saṅghādisesassa . puriso
@Footnote: 1 Yu. Ma. dhanakkītāitthīcakkaṃ.
Bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ māturakkhitañca mātāpiturakkhitañca.
Māturakkhitañca  bhāturakkhitañca  .  māturakkhitañca  bhaginīrakkhitañca .
Māturakkhitañca  ñātirakkhitañca  .  māturakkhitañca  gottarakkhitañca .
Māturakkhitañca  dhammarakkhitañca  .  māturakkhitañca  sārakkhañca .
Māturakkhitañca   saparidaṇḍañca  brūhi  hotha  kira  itthannāmassa
bhariyāyo  muhuttikāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti
saṅghādisesassa.
                 Khaṇḍacakkaṃ.
   [449] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ piturakkhitañca
mātāpiturakkhitañca  brūhi  hotha  kira  itthannāmassa  bhariyāyo
muhuttikāti   paṭiggaṇhāti   vīmaṃsati   paccāharati   āpatti
saṅghādisesassa  .  puriso  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha bhante itthannāmaṃ
piturakkhitañca  bhāturakkhitañca  .  piturakkhitañca  bhaginīrakkhitañca .
Piturakkhitañca  ñātirakkhitañca  .  piturakkhitañca  gottarakkhitañca .
Piturakkhitañca   dhammarakkhitañca  .  piturakkhitañca  sārakkhañca  .
Piturakkhitañca  saparidaṇḍañca  .  piturakkhitañca  māturakkhitañca  brūhi
hotha  kira  itthannāmassa  bhariyāyo  muhuttikāti paṭiggaṇhāti vīmaṃsati
paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
                Baddhacakkaṃ.
               Mūlaṃ saṅkhittaṃ.
   [450]  Puriso  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha  bhante  itthannāmaṃ
saparidaṇḍañca   māturakkhitañca  brūhi  hotha  kira  itthannāmassa
bhariyāyo  muhuttikāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti
saṅghādisesassa  .  puriso  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha bhante itthannāmaṃ
saparidaṇḍañca  piturakkhitañca  .  saparidaṇḍañca  mātāpiturakkhitañca .
Saparidaṇḍañca  bhāturakkhitañca  .  saparidaṇḍañca  bhaginīrakkhitañca .
Saparidaṇḍañca  ñātirakkhitañca  .  saparidaṇḍañca  gottarakkhitañca .
Saparidaṇḍañca  dhammarakkhitañca  .  saparidaṇḍañca  sārakkhañca  brūhi
hotha  kira  itthannāmassa  bhariyāyo  muhuttikāti paṭiggaṇhāti vīmaṃsati
paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
              Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 303-312. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=1&item=432&items=19              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=1&item=432&items=19&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=1&item=430&items=19              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=1&item=430&items=19              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=430              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=972              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=972              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :