ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi
            Nikkhepakandam
   [663] Katame dhamma kusala tini kusalamulani alobho adoso
amoho  tamsampayutto  vedanakkhandho  sannakkhandho  sankharakkhandho
vinnanakkhandho  tamsamutthanam  kayakammam  vacikammam  manokammam  ime
dhamma  kusala  .  katame dhamma akusala tini akusalamulani lobho
doso  moho  tadekattha  ca  kilesa tamsampayutto vedanakkhandho
sannakkhandho    sankharakkhandho   vinnanakkhandho   tamsamutthanam
kayakammam  vacikammam manokammam ime dhamma akusala . katame dhamma
abyakata  kusalakusalanam  dhammanam  vipaka  kamavacara rupavacara
arupavacara  apariyapanna vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho
vinnanakkhandho  ye ca dhamma kiriya neva kusala nakusala na ca
kammavipaka sabbanca rupam asankhata ca dhatu ime dhamma abyakata.
   [664] Katame dhamma sukhayavedanayasampayutta sukhabhumiyam kamavacare
rupavacare apariyapanne sukham vedanam thapetva tamsampayutto sannakkhandho
sankharakkhandho vinnanakkhandho ime dhamma sukhayavedanayasampayutta .
Katame  dhamma  dukkhayavedanayasampayutta dukkhabhumiyam kamavacare dukkham
vedanam   thapetva   tamsampayutto  sannakkhandho  sankharakkhandho
vinnanakkhandho   ime   dhamma   dukkhayavedanayasampayutta  .
Katame   dhamma   adukkhamasukhayavedanayasampayutta   adukkhamasukhabhumiyam
kamavacare  rupavacare  arupavacare apariyapanne adukkhamasukham vedanam
thapetva  tamsampayutto  sannakkhandho  sankharakkhandho  vinnanakkhandho
ime dhamma adukkhamasukhayavedanayasampayutta.
   [665]  Katame dhamma vipaka kusalakusalanam dhammanam vipaka
kamavacara  rupavacara  arupavacara  apariyapanna  vedanakkhandho
sannakkhandho   sankharakkhandho   vinnanakkhandho   ime  dhamma
vipaka  .  katame  dhamma  vipakadhammadhamma  kusalakusala  dhamma
kamavacara  rupavacara  arupavacara  apariyapanna  vedanakkhandho
.pe.  vinnanakkhandho  ime  dhamma  vipakadhammadhamma  .  katame
dhamma  nevavipakanavipakadhammadhamma  ye  ca  dhamma  kiriya  neva
kusala  nakusala  na  ca  kammavipaka  sabbanca rupam asankhata ca
dhatu ime dhamma nevavipakanavipakadhammadhamma.
   [666] Katame dhamma upadinnupadaniya sasava kusalakusalanam
dhammanam   vipaka   kamavacara   rupavacara   arupavacara
vedanakkhandho   .pe.  vinnanakkhandho  yanca  rupam  kammassa
katatta  ime  dhamma  upadinnupadaniya  .  katame  dhamma
anupadinnupadaniya sasava kusalakusala dhamma kamavacara rupavacara
arupavacara  vedanakkhandho  .pe.  vinnanakkhandho  ye ca dhamma
kiriya  neva  kusala  nakusala  na ca kammavipaka yanca rupam .
Kammassa  katatta  ime  dhamma  anupadinnupadaniya  .  katame
dhamma  anupadinnanupadaniya  apariyapanna  magga ca maggaphalanica
asankhata ca dhatu ime dhamma anupadinnanupadaniya.
   [667]  Katame  dhamma  sankilitthasankilesika tini akusalamulani
lobho doso moho tadekattha ca kilesa tamsampayutto vedanakkhandho
.pe.   vinnanakkhandho   tamsamutthanam   kayakammam   vacikammam
manokammam  ime  dhamma  sankilitthasankilesika  .  katame  dhamma
asankilitthasankilesika  sasava  kusalabyakata  dhamma  kamavacara
rupavacara  arupavacara  rupakkhandho  vedanakkhandho  sannakkhandho
sankharakkhandho  vinnanakkhandho  ime dhamma asankilitthasankilesika .
Katame    dhamma    asankilitthasankilesika    apariyapanna
magga  ca  maggaphalani  ca  asankhata  ca  dhatu  ime  dhamma
asankilitthasankilesika.
   [668]  Katame  dhamma  savitakkasavicara  savitakkasavicarabhumiyam
kamavacare rupavacare apariyapanne vitakkavicare thapetva tamsampayutto
vedanakkhandho   .pe.   vinnanakkhandho   ime   dhamma
savitakkasavicara . katame dhamma avitakkavicaramatta avitakkavicaramattabhumiyam
rupavacare   apariyapanne   vicaram   thapetva   tamsampayutto
vedanakkhandho .pe. vinnanakkhandho ime dhamma avitakkavicaramatta.
Katame  dhamma  avitakkavicara  avitakkavicarabhumiyam  kamavacare
Rupavacare arupavacare apariyapanne vedanakkhandho .pe. Vinnanakkhandho
sabbanca rupam asankhata ca dhatu ime dhamma avitakkavicara.
   [669] Katame dhamma pitisahagata pitibhumiyam kamavacare rupavacare
apariyapanne   pitim   thapetva   tamsampayutto   vedanakkhandho
.pe.  vinnanakkhandho  ime  dhamma  pitisahagata . katame dhamma
sukhasahagata  sukhabhumiyam  kamavacare  rupavacare  apariyapanne  sukham
thapetva  tamsampayutto  sannakkhandho  sankharakkhandho  vinnanakkhandho
ime  dhamma  sukhasahagata  .  katame  dhamma  upekkhasahagata
upekkhabhumiyam  kamavacare  rupavacare  arupavacare  apariyapanne
upekkham   thapetva  tamsampayutto  sannakkhandho  sankharakkhandho
vinnanakkhandho ime dhamma upekkhasahagata.
   [670]  Katame  dhamma  dassanenapahatabba  tini sannojanani
sakkayaditthi vicikiccha silabbataparamaso.
   [671]  Tattha  katama  sakkayaditthi  idha assutava puthujjano
ariyanam  adassavi  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinito
sappurisanam  adassavi  sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinito
rupam  attato  samanupassati  rupavantam  va  attanam  attani  va
rupam  rupasmim  va  attanam  vedanam attato samanupassati vedanavantam
va  attanam  attani  va  vedanam  vedanaya  va attanam sannam
attato  samanupassati  sannavantam  va  attanam  attani  va sannam
Sannaya  va  attanam  sankhare  attato  samanupassati sankharavantam
va  attanam attani va sankhare sankharesu va attanam vinnanam
attato  samanupassati  vinnanavantam  va attanam attani va vinnanam
vinnanasmim  va  attanam  ya  evarupa  ditthi ditthigatam ditthigahanam
ditthikantaro  ditthivisukayikam  ditthivipphanditam  ditthisannojanam  gaho
patiggaho  abhiniveso  paramaso  kummaggo  micchapatho  micchattam
titthayatanam vipariyesaggaho ayam vuccati sakkayaditthi.
   [672] Tattha katama vicikiccha satthari kankhati vicikicchati dhamme
kankhati  vicikicchati  sanghe kankhati vicikicchati sikkhaya kankhati vicikicchati
pubbante kankhati vicikicchati aparante kankhati vicikicchati pubbantaparante
kankhati    vicikicchati   idappaccayatapaticcasamuppannesu   dhammesu
kankhati  vicikicchati ya evarupa kankha kankhayana kankhayitattam vimati
vicikiccha  dvelhakam  dvedhapatho  samsayo  anekamsagaho  asappana
parisappana  apariyogahana  thambhitattam  cittassa  manovilekho  ayam
vuccati vicikiccha.
   [673]  Tattha  katamo  silabbataparamaso  ito  bahiddha
samanabrahmananam  silena  suddhi  vatena suddhi silabbatena suddhiti ya
evarupa  ditthi  ditthigatam  ditthigahanam  ditthikantaro  ditthivisukayikam
ditthivipphanditam  ditthisannojanam  gaho patiggaho abhiniveso paramaso
kummaggo   micchapatho   micchattam   titthayatanam  vipariyesaggaho
Ayam vuccati silabbataparamaso.
   [674] Imani tini sannojanani tadekattha ca kilesa tamsampayutto
vedanakkhandho    .pe.    vinnanakkhandho    tamsamutthanam
kayakammam  vacikammam  manokammam  ime  dhamma  dassanenapahatabba .
Katame  dhamma  bhavanayapahatabba  avaseso  lobho doso moho
tadekattha ca kilesa tamsampayutto vedanakkhandho .pe. Vinnanakkhandho
tamsamutthanam   kayakammam   vacikammam   manokammam   ime  dhamma
bhavanayapahatabba  .  katame dhamma nevadassanenanabhavanayapahatabba
kusalabyakata   dhamma   kamavacara  rupavacara  arupavacara
apariyapanna   vedanakkhandho  .pe.  vinnanakkhandho  sabbanca
rupam asankhata ca dhatu ime dhamma nevadassanenanabhavanayapahatabba.
   [675] Katame dhamma dassanenapahatabbahetuka tini sannojanani
sakkayaditthi   vicikiccha  silabbataparamaso  .  tattha  katama
sakkayaditthi .pe. ayam vuccati sakkayaditthi . tattha katama vicikiccha
.pe. Ayam vuccati vicikiccha.
   {675.1}  Tattha  katamo silabbataparamaso .pe. ayam vuccati
silabbataparamaso  . imani tini sannojanani tadekattha ca kilesa
tamsampayutto  vedanakkhandho  .pe.  vinnanakkhandho  tamsamutthanam
kayakammam vacikammam manokammam ime dhamma dassanenapahatabbahetuka.
   {675.2}   Tini   sannojanani   sakkayaditthi  vicikiccha
Silabbataparamaso  ime  dhamma  dassanenapahatabba  tadekattho
lobho  doso  moho ime dhamma dassanenapahatabbahetu tadekattha
ca  kilesa  tamsampayutto  vedanakkhandho  .pe.  vinnanakkhandho
tamsamutthanam   kayakammam   vacikammam   manokammam   ime  dhamma
dassanenapahatabbahetuka.
   {675.3}  Katame  dhamma  bhavanayapahatabbahetuka  avaseso
lobho  doso  moho ime dhamma bhavanayapahatabbahetu tadekattha
ca  kilesa  tamsampayutto  vedanakkhandho  .pe.  vinnanakkhandho
tamsamutthanam   kayakammam   vacikammam   manokammam   ime  dhamma
bhavanayapahatabbahetuka.
   {675.4}  Katame  dhamma nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka
te dhamme thapetva avasesa kusalakusalabyakata dhamma kamavacara
rupavacara  arupavacara  apariyapanna  vedanakkhandho  sannakkhandho
sankharakkhandho  vinnanakkhandho sabbanca rupam asankhata ca dhatu ime
dhamma nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka.
   [676]  Katame  dhamma  acayagamino  sasava  kusalakusala
dhamma  kamavacara  rupavacara  arupavacara  vedanakkhandho .pe.
Vinnanakkhandho  ime  dhamma  acayagamino  .  katame  dhamma
apacayagamino  cattaro  magga  apariyapanna  ime  dhamma
apacayagamino  .  katame  dhamma  nevacayagaminonapacayagamino
kusalakusalanam  dhammanam  vipaka  kamavacara rupavacara arupavacara
Apariyapanna  vedanakkhandho  .pe.  vinnanakkhandho  ye  ca
dhamma  kiriya  neva  kusala nakusala na ca kammavipaka sabbanca
rupam asankhata ca dhatu ime dhamma nevacayagaminonapacayagamino.
   [677]  Katame dhamma sekkha cattaro magga apariyapanna
hetthimani  ca  tini  samannaphalani  ime  dhamma  sekkha .
Katame  dhamma  asekkha  uparitthimam  arahattaphalam  ime  dhamma
asekkha  .  katame  dhamma  nevasekkhanasekkha  te  dhamme
thapetva avasesa kusalakusalabyakata dhamma kamavacara rupavacara
arupavacara  vedanakkhandho  .pe.  vinnanakkhandho  sabbanca  rupam
asankhata ca dhatu ime dhamma nevasekkhanasekkha.
   [678]  Katame  dhamma paritta sabbeva kamavacara kusala-
kusalabyakata  dhamma  rupakkhandho  .pe.  vinnanakkhandho  ime
dhamma  paritta  . katame dhamma mahaggata rupavacara arupavacara
kusalabyakata   dhamma  vedanakkhandho  .pe.  vinnanakkhandho
ime  dhamma  mahaggata  . katame dhamma appamana apariyapanna
magga  ca  maggaphalani  ca  asankhata  ca  dhatu  ime  dhamma
appamana.
   [679]  Katame dhamma parittarammana paritte dhamme arabbha
ye  uppajjanti cittacetasika dhamma ime dhamma parittarammana .
Katame  dhamma  mahaggatarammana  mahaggate  dhamme  arabbha  ye
Uppajjanti  cittacetasika  dhamma  ime  dhamma mahaggatarammana .
Katame  dhamma  appamanarammana  appamane  dhamme  arabbha ye
uppajjanti cittacetasika dhamma ime dhamma appamanarammana.
   [680]  Katame  dhamma hina tini akusalamulani lobho doso
moho  tadekattha  ca  kilesa  tamsampayutto vedanakkhandho .pe.
Vinnanakkhandho  tamsamutthanam  kayakammam  vacikammam  manokammam  ime
dhamma  hina  .  katame  dhamma  majjhima sasava kusalabyakata
dhamma  kamavacara  rupavacara  arupavacara  rupakkhandho  .pe.
Vinnanakkhandho  ime  dhamma  majjhima  .  katame  dhamma panita
apariyapanna  magga  ca  maggaphalani  ca asankhata ca dhatu ime
dhamma panita.
   [681] Katame dhamma micchattaniyata panca kammani anantarikani
ya  ca  micchaditthi  niyata  ime dhamma micchattaniyata . katame
dhamma  sammattaniyata  cattaro  magga  apariyapanna ime dhamma
sammattaniyata . katame dhamma aniyata te dhamme thapetva avasesa
kusalakusalabyakata  dhamma  kamavacara  rupavacara  arupavacara
apariyapanna   vedanakkhandho  .pe.  vinnanakkhandho  sabbanca
rupam asankhata ca dhatu ime dhamma aniyata.
   [682]  Katame  dhamma  maggarammana ariyamaggam arabbha ye
uppajjanti  cittacetasika  dhamma  ime  dhamma  maggarammana .
Katame  dhamma  maggahetuka  ariyamaggasamangissa  maggangani thapetva
tamsampayutto  vedanakkhandho  .pe.  vinnanakkhandho  ime  dhamma
maggahetuka  .  ariyamaggasamangissa  sammaditthi  maggo  ceva hetu
ca  sammaditthim  thapetva  tamsampayutto  vedanakkhandho  .pe.
Vinnanakkhandho  ime  dhamma  maggahetuka  .  ariyamaggasamangissa
alobho  adoso  amoho  ime  dhamma  maggahetu  tamsampayutto
vedanakkhandho  .pe.  vinnanakkhandho  ime dhamma maggahetuka .
Katame  dhamma  maggadhipatino  ariyamaggam  adhipatim  karitva  ye
uppajjanti  cittacetasika  dhamma  ime  dhamma  maggadhipatino .
Ariyamaggasamangissa  vimamsadhipateyyam  maggam  bhavayantassa vimamsam thapetva
tamsampayutto  vedanakkhandho  .pe.  vinnanakkhandho  ime  dhamma
maggadhipatino.
   [683]  Katame  dhamma  uppanna  ye dhamma jata bhuta
sanjata  nibbatta  abhinibbatta  patubhuta  uppanna  samuppanna
utthita   samutthita  uppanna  uppannamsena  sangahita  rupa
vedana  sanna  sankhara  vinnanam  ime  dhamma  uppanna .
Katame  dhamma  anuppanna  ye  dhamma ajata abhuta asanjata
anibbatta   anabhinibbatta  apatubhuta  anuppanna  asamuppanna
anutthita  asamutthita  anuppanna  anuppannamsena  sangahita  rupa
vedana  sanna  sankhara  vinnanam  ime  dhamma  anuppanna .
Katame  dhamma uppadino kusalakusalanam dhammanam avipakkavipakanam 1-
vipaka   kamavacara   rupavacara  arupavacara  apariyapanna
vedanakkhandho  .pe.  vinnanakkhandho  yanca  rupam kammassa katatta
uppajjissati ime dhamma uppadino.
   [684]  Katame  dhamma  atita  ye dhamma atita niruddha
vigata  viparinata  atthangata  abbhatthangata  uppajjitva  vigata
atita  atitamsena  sangahita  rupa  vedana  sanna  sankhara
vinnanam  ime  dhamma  atita  .  katame  dhamma anagata ye
dhamma  ajata  abhuta  asanjata  anibbatta  anabhinibbatta
apatubhuta   anuppanna   asamuppanna   anutthita   asamutthita
anagata  anagatamsena  sangahita  rupa  vedana  sanna sankhara
vinnanam  ime  dhamma  anagata  .  katame  dhamma paccuppanna
ye  dhamma  jata  bhuta  sanjata  nibbatta  abhinibbatta
patubhuta  uppanna  samuppanna  utthita  samutthita  paccuppanna
paccuppannamsena  sangahita  rupa  vedana  sanna sankhara vinnanam
ime dhamma paccuppanna.
   [685]  Katame  dhamma  atitarammana atite dhamme arabbha
ye  uppajjanti  cittacetasika dhamma ime dhamma atitarammana .
Katame  dhamma  anagatarammana  anagate  dhamme  arabbha  ye
@Footnote: 1 yuropiyamrammapotthakesu ayam patho na dissati.
Uppajjanti  cittacetasika  dhamma  ime  dhamma anagatarammana .
Katame  dhamma  paccuppannarammana  paccuppanne dhamme arabbha ye
uppajjanti cittacetasika dhamma ime dhamma paccuppannarammana.
   [686] Katame dhamma ajjhatta ye dhamma tesam tesam sattanam
ajjhattam  paccattam  niyaka  patipuggalika  upadinna  rupa vedana
sanna  sankhara  vinnanam  ime  dhamma  ajjhatta  .  katame
dhamma  bahiddha  ye  dhamma  tesam  tesam parasattanam parapuggalanam
ajjhattam  paccattam  niyaka  patipuggalika  upadinna  rupa vedana
sanna  sankhara  vinnanam  ime  dhamma  bahiddha  .  katame
dhamma ajjhattabahiddha tadubhayam ime dhamma ajjhattabahiddha.
   [687]  Katame  dhamma  ajjhattarammana  ajjhatte  dhamme
arabbha  ye  uppajjanti  cittacetasika  dhamma  ime  dhamma
ajjhattarammana  .  katame  dhamma  bahiddharammana  bahiddha
dhamme  arabbha  ye  uppajjanti  cittacetasika  dhamma  ime
dhamma  bahiddharammana  .  katame  dhamma  ajjhattabahiddharammana
ajjhattabahiddha  dhamme  arabbha ye uppajjanti cittacetasika dhamma
ime dhamma ajjhattabahiddharammana.
   [688]  Katame  dhamma  sanidassanasappatigha  rupayatanam  ime
dhamma  sanidassanasappatigha  .  katame  dhamma  anidassanasappatigha
cakkhayatanam  sotayatanam  ghanayatanam  jivhayatanam kayayatanam saddayatanam
Gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam ime dhamma anidassanasappatigha .
Katame     dhamma    anidassanappatigha    vedanakkhandho
sannakkhandho   sankharakkhandho   vinnanakkhandho   yanca   rupam
anidassanam  appatigham  dhammayatanapariyapannam  asankhata  ca  dhatu ime
dhamma anidassanappatigha.
             Tikam.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 259-271. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=34&item=663&items=26&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=34&item=663&items=26&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=34&item=663&items=26&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=34&item=663&items=26&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=663              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=10016              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=10016              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :