ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑
ขันธยมก
ปัณณัตติวาร
[๒๓] ขันธ์ ๕ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์.
อุทเทสวาร
[๒๔] รูปคือรูปขันธ์หรือ รูปขันธ์คือรูปหรือ. เวทนาคือเวทนาขันธ์หรือ เวทนาขันธ์คือเวทนาหรือ. สัญญาคือสัญญาขันธ์หรือ สัญญาขันธ์คือสัญญาหรือ. สังขารคือสังขารขันธ์หรือ สังขารขันธ์คือสังขารหรือ. วิญญาณคือวิญญาณขันธ์หรือ วิญญาณขันธ์คือวิญญาณหรือ. [๒๕] ไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปขันธ์หรือ ไม่ใช่รูปขันธ์ไม่ใช่รูปหรือ. ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ ไม่ใช่เวทนาขันธ์ไม่ใช่เวทนาหรือ. ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ ไม่ใช่สัญญาขันธ์ไม่ใช่สัญญาหรือ. ไม่ใช่สังขารไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ ไม่ใช่สังขารขันธ์ไม่ใช่สังขารหรือ. ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์ไม่ใช่วิญญาณหรือ. [๒๖] รูปคือรูปขันธ์หรือ ขันธ์คือเวทนาขันธ์หรือ. รูปคือรูปขันธ์หรือ ขันธ์คือสัญญาขันธ์หรือ. รูปคือรูปขันธ์หรือ ขันธ์คือสังขารขันธ์หรือ. รูปคือรูปขันธ์หรือ ขันธ์คือวิญญาณขันธ์หรือ. เวทนาคือเวทนาขันธ์หรือ ขันธ์คือรูปขันธ์หรือ. เวทนาคือเวทนาขันธ์หรือ ขันธ์คือสัญญาขันธ์หรือ. เวทนาคือเวทนาขันธ์หรือ ขันธ์คือสังขารขันธ์หรือ. เวทนาคือเวทนาขันธ์หรือ ขันธ์คือวิญญาณขันธ์หรือ. สัญญาคือสัญญาขันธ์หรือ ขันธ์คือรูปขันธ์หรือ. สัญญาคือสัญญาขันธ์หรือ ขันธ์คือเวทนาขันธ์หรือ. สัญญาคือสัญญาขันธ์หรือ ขันธ์คือสังขารขันธ์หรือ. สัญญาคือสัญญาขันธ์หรือ ขันธ์คือวิญญาณขันธ์หรือ. สังขารคือสังขารขันธ์หรือ ขันธ์คือรูปขันธ์หรือ. สังขารคือสังขารขันธ์หรือ ขันธ์คือเวทนาขันธ์หรือ. สังขารคือสังขารขันธ์หรือ ขันธ์คือสัญญาขันธ์หรือ. สังขารคือสังขารขันธ์หรือ ขันธ์คือวิญญาณขันธ์หรือ. วิญญาณคือวิญญาณขันธ์หรือ ขันธ์คือรูปขันธ์หรือ. วิญญาณคือวิญญาณขันธ์หรือ ขันธ์คือเวทนาขันธ์หรือ. วิญญาณคือวิญญาณขันธ์หรือ ขันธ์คือสัญญาขันธ์หรือ. วิญญาณคือวิญญาณขันธ์หรือ ขันธ์คือสังขารขันธ์หรือ. [๒๗] ไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ. ไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ. ไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ. ไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ. ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ. ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ. ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ. ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ. ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ. ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ. ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ. ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ. ไม่ใช่สังขารไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ. ไม่ใช่สังขารไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ. ไม่ใช่สังขารไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ. ไม่ใช่สังขารไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ. ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ. ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ. ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ. ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ. [๒๘] รูปเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือรูปหรือ. เวทนาเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือเวทนาหรือ. สัญญาเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือสัญญาหรือ. สังขารเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือสังขารหรือ. วิญญาณเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือวิญญาณหรือ. [๒๙] ไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปหรือ. ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาหรือ. ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาหรือ. ไม่ใช่สังขารไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารหรือ. ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณหรือ. [๓๐] รูปเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือเวทนาหรือ. รูปเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือสัญญาหรือ. รูปเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือสังขารหรือ. รูปเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือวิญญาณหรือ. เวทนาเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือรูปหรือ. เวทนาเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือสัญญาหรือ. เวทนาเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือสังขารหรือ. เวทนาเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือวิญญาณหรือ. สัญญาเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือรูปหรือ. สัญญาเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือเวทนาหรือ. สัญญาเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือสังขารหรือ. สัญญาเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือวิญญาณหรือ. สังขารเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือรูปหรือ. สังขารเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือเวทนาหรือ. สังขารเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือสัญญาหรือ. สังขารเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือวิญญาณหรือ. วิญญาณเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือรูปหรือ. วิญญาณเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือเวทนาหรือ. วิญญาณเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือสัญญาหรือ. วิญญาณเป็นขันธ์หรือ ขันธ์คือสังขารหรือ. [๓๑] ไม่ใช่รูปไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาหรือ. ไม่ใช่รูปไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาหรือ. ไม่ใช่รูปไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารหรือ. ไม่ใช่รูปไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณหรือ. ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปหรือ. ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาหรือ. ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารหรือ. ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณหรือ. ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปหรือ. ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาหรือ. ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารหรือ. ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณหรือ. ไม่ใช่สังขารไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปหรือ. ไม่ใช่สังขารไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาหรือ. ไม่ใช่สังขารไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาหรือ. ไม่ใช่สังขารไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณหรือ. ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปหรือ. ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาหรือ. ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาหรือ. ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ขันธ์หรือ ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารหรือ.

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ บรรทัดที่ ๕๔๔-๖๔๗ หน้าที่ ๒๓-๒๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=38&A=544&Z=647&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=23&items=9              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=23&items=9&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=38&item=23&items=9              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=38&item=23&items=9              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=23              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com