ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๖ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ยมกปกรณ์ ภาค ๒

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๒. อตีตวาร

ปัจจนีกะ
จักขุนทรียมูลกนัย
[๔๔๗] อนุ. บุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยละ โทมนัสสินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๒ จำพวกไม่เคยกำหนดรู้จักขุนทรีย์ แต่มิใช่ไม่เคยละโทมนัส- สินทรีย์ บุคคล ๖ จำพวกไม่เคยกำหนดรู้จักขุนทรีย์และก็ไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์ ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ใช่ไหม วิ. ใช่ อนุ. บุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญ- ญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๖ จำพวกไม่เคยกำหนดรู้จักขุนทรีย์ แต่มิใช่ไม่เคยเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคล ๒ จำพวกไม่เคยกำหนดรู้จักขุนทรีย์และก็ไม่ เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคย กำหนดรู้จักขุนทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ อนุ. บุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ใช่ไหม วิ. ใช่ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๑๗}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๒. อตีตวาร

อนุ. บุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้ง อัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนด รู้จักขุนทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคลใดทำให้แจ้งอรหัตตผล บุคคลนั้นไม่เคยทำให้แจ้งอัญญา- ตาวินทรีย์ แต่มิใช่ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคล ๘ จำพวกไม่เคยทำให้แจ้ง อัญญาตาวินทรีย์และก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนทรีย์
จักขุนทรียมูลกนัย จบ
โทมนัสสินทรียมูลกนัย
[๔๔๘] อนุ. บุคคลใดไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๔ จำพวกไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์ แต่มิใช่ไม่เคยเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคล ๒ จำพวกไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์และไม่เคย เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยละ โทมนัสสินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ อนุ. บุคคลใดไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม วิ. บุคคล ๒ จำพวกไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ แต่มิใช่ไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์ บุคคล ๖ จำพวกไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์และก็ไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๑๘}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๒. อตีตวาร

อนุ. บุคคลใดไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญา- ตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยละ โทมนัสสินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๓ จำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ แต่มิใช่ไม่เคยละ โทมนัสสินทรีย์ บุคคล ๖ จำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็ไม่เคยละ โทมนัสสินทรีย์
โทมนัสสินทรียมูลกนัย จบ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
[๔๔๙] อนุ. บุคคลใดไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็ ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญ- ญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๖ จำพวกไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ แต่มิใช่ไม่เคยเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคล ๒ จำพวกไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์และก็ไม่ เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ อนุ. บุคคลใดไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคย ทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๗ จำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ แต่มิใช่ไม่เคยเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคล ๒ จำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ และก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย จบ
{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๑๙}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๓. อนาคตวาร

อัญญินทรียมูลกนัย
[๔๕๐] อนุ. บุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้ง อัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญ อัญญินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคลใดทำให้แจ้งอรหัตตผล บุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ แต่มิใช่ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ บุคคล ๘ จำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ และก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์
อัญญินทรียมูลกนัย จบ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๙ หน้าที่ ๖๑๗-๖๒๐. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=39&siri=24                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=39&A=14618&Z=14695                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1365                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu39


บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :