ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๖ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ยมกปกรณ์ ภาค ๒

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๕. ปัจจุปปันนานาคตวาร

๕. ปัจจุปปันนานาคตวาร
อนุโลม
จักขุนทรียมูลกนัย
[๔๖๗] อนุ. บุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็จักละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ ปฏิ. บุคคลใดจักละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ อนุ. บุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็จักเจริญอนัญญาตัญ- ญัสสามีตินทรีย์ วิ. ไม่ใช่ อนุ. บุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลัง กำหนดรู้จักขุนทรีย์ใช่ไหม วิ ไม่ใช่ อนุ. บุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็จักเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ ปฏิ. บุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ อนุ. บุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็จักทำให้แจ้งอัญญา- ตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้ จักขุนทรีย์ใช่ไหม {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๓๕}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๕. ปัจจุปปันนานาคตวาร

วิ. บุคคล ๗ จำพวกจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ แต่ไม่ใช่กำลังกำหนด รู้จักขุนทรีย์ บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ และก็กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์
จักขุนทรียมูลกนัย จบ
โทมนัสสินทรียมูลกนัย
[๔๖๘] อนุ. บุคคลใดกำลังละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็จักเจริญอนัญ- ญาตัญญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ ปฏิ. บุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัส- สินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ อนุ. บุคคลใดละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็จักเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๖ จำพวกจักเจริญอัญญินทรีย์ แต่ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคจักเจริญอัญญินทรีย์ และก็กำลังละ โทมนัสสินทรีย์ อนุ. บุคคลใดกำลังละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็จักทำให้แจ้งอัญญา- ตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัส- สินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๗ จำพวกจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ แต่ไม่ใช่กำลังละ โทมนัสสินทรีย์ บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ และก็กำลังละโทมนัสสินทรีย์
โทมนัสสินทรียมูลกนัย จบ
{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๓๖}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๕. ปัจจุปปันนานาคตวาร

อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
[๔๖๙] อนุ. บุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็ จักเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอนัญญาตัญญัส- สามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๖ จำพวกจักเจริญอัญญินทรีย์ แต่ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญ- ญัสสามีตินทรีย์ บุคคลที่ ๘ จักเจริญอัญญินทรีย์และก็กำลังเจริญอนัญญาตัญ- ญัสสามีตินทรีย์ อนุ. บุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็จักทำให้ แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๗ จำพวกจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ แต่ไม่ใช่กำลังเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลที่ ๘ จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็ กำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย จบ
อัญญินทรียมูลกนัย
[๔๗๐] อนุ. บุคคลใดกำลังเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็จักทำให้แจ้ง อัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๓๗}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๕. ปัจจุปปันนานาคตวาร

วิ. บุคคล ๕ จำพวกจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ แต่ไม่ใช่กำลังเจริญ อัญญินทรีย์ บุคคล ๓ จำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคจักทำให้แจ้งอัญญาตา- วินทรีย์และก็กำลังเจริญอัญญินทรีย์
อัญญินทรียมูลกนัย จบ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๙ หน้าที่ ๖๓๕-๖๓๘. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=39&siri=29                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=39&A=15006&Z=15074                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1415              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=39&item=1415&items=10              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=39&item=1415&items=10                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu39


บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :