ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ ภาษาบาลี อักษรไทย พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๑ วินย. มหาวิภงฺโค (๑)

               อิทํ ทสมูลกํ ฯ
   [๔๕๒] ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนามํ มาตุรกฺขิตญฺจ
ปิตุรกฺขิตญฺจ   มาตาปิตุรกฺขิตญฺจ   ภาตุรกฺขิตญฺจ   ภคินีรกฺขิตญฺจ
าติรกฺขิตญฺจ    โคตฺตรกฺขิตญฺจ    ธมฺมรกฺขิตญฺจ   สารกฺขญฺจ
สปริทณฺฑญฺจ  พฺรูหิ  โหถ  กิร  อิตฺถนฺนามสฺส  ภริยาโย มุหุตฺติกาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมํสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
             มุหุตฺติกาจกฺกํ นิฏฺิตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๓๑๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=6187&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=451&items=2              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com