ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ สุตฺต. สํ. สคาถวคฺโค

           ปญฺจมํ อานนฺทสุตฺตํ
   [๗๗๑]  เอกํ สมยํ อายสฺมา อานนฺโท โกสเลสุ วิหรติ อญฺตรสฺมึ
วนสณฺเฑ  ฯ  เตน  โข ปน สมเยน อายสฺมา อานนฺโท อติเวลํ
คิหิสญฺตฺติพหุโล วิหรติ ฯ
   [๗๗๒]  อถ โข ยา ตสฺมึ วนสณฺเฑ อธิวตฺถา เทวตา อายสฺมโต
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. มคา ฯ  ม. อสงฺฆจาริโน ฯ
อานนฺทสฺส  อนุกมฺปิกา  อตฺถกามา อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ สํเวเชตุกามา
เยนายสฺมา   อานนฺโท  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมนฺตํ
อานนฺทํ คาถาย อชฺฌภาสิ
        รุกฺขมูลคหนํ ปสกฺกิย
        นิพฺพานํ หทยสฺมึ โอปิย
        ฌาย โคตม มา [๑]- ปมาโท
        กึ เต ปีฬิปีฬิกา กริสฺสตีติ ฯ
อถ โข อายสฺมา อานนฺโท ตาย เทวตาย สํเวชิโต สํเวคมาปาทีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๒๙๓-๒๙๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=5744&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=771&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=225              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=771              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com