ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ สุตฺต. สํ. สคาถวคฺโค

                  ฉฏฺ อจฺฉราสุตฺตํ
   [๑๔๓]  อจฺฉราคณสงฺฆุฏฺ      ปิสาจคณเสวิตํ
        วนนฺตํ โมหนํ นาม      กถํ ยาตฺรา ภวิสฺสตีติ ฯ
   [๑๔๔]  อุชุโก นาม โส มคฺโค   อภยา นาม สา ทิสา
        รโถ อกุชฺชโน นาม      ธมฺมจกฺเกหิ สํยุโต
        หิริ ตสฺส อปาลมฺโพ     สตสฺส ๒- ปริวารณํ
        ธมฺมาหํ สารถึ พฺรูมิ     สมฺมาทิฏฺฐิปุเร ชวํ
        ยสฺส เอตาทิสํ ยานํ      อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา
        ส เว เอเตน ยาเนน      นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ ฯ
@เชิงอรรถ: สี. ทฺวาวฏฺฏนฺติ วา ทฺวาวทฺธนฺติ วา ปาโฐ ฯ ยุ. ทฺวิราวฏฺฏํ ฯ
@ ยุ. สตฺยสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๔๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=846&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=143&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=46              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=143              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com