ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

   [๒๑๘]  รูปารามา  ภิกฺขเว  เทวมนุสฺสา รูปรตา รูปสมุทิตา
รูปวิปริณามวิราคนิโรธา  ทุกฺขา  ภิกฺขเว  เทวมนุสฺสา  วิหรนฺติ  ฯ
สทฺทารามา  คนฺธารามา  รสารามา  โผฏฺพฺพารามา  ธมฺมารามา
ภิกฺขเว  เทวมนุสฺสา  ธมฺมรตา ธมฺมสมุทิตา ธมฺมวิปริณามวิราคนิโรธา
ทุกฺขา ภิกฺขเว เทวมนุสฺสา วิหรนฺติ ฯ ตถาคโต จ โข ภิกฺขเว อรหํ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ   รูปานํ   สมุทยญฺจ   อตฺถงฺคมญฺจ   อสฺสาทญฺจ
อาทีนวญฺจ  นิสฺสรณญฺจ  ยถาภูตํ  วิทิตฺวา น รูปาราโม น รูปรโต
น รูปสมุทิโต รูปวิปริณามวิราคนิโรธา สุโข ภิกฺขเว ตถาคโต วิหรติ ฯ
สทฺทานํ  คนฺธานํ  รสานํ โผฏฺพฺพานํ ธมฺมานํ สมุทยญฺจ อตฺถงฺคมญฺจ
อสฺสาทญฺจ  อาทีนวญฺจ  นิสฺสรณญฺจ  ยถาภูตํ วิทิตฺวา น ธมฺมาราโม
น  ธมฺมรโต น ธมฺมสมุทิโต ธมฺมวิปริณามวิราคนิโรธา สุโข ภิกฺขเว
ตถาคโต วิหรตีติ ฯ จตุตฺถํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๘ หน้าที่ ๑๖๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=3268&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=218&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=117              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=218              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com