ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๗๘๕]  ตํเยว  นิทานํ  ฯ เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา
สารีปุตฺโต อายสฺมนฺตํ อนุรุทฺธํ เอตทโวจ
   [๗๘๖]  กตเมสํ  อายสฺมา อนุรุทฺโธ ๑- ธมฺมานํ ภาวิตตฺตา
พหุลีกตตฺตา  มหาภิญฺตํ  ปตฺโตติ  ฯ  จตุนฺนํ อาวุโส สติปฏฺฐานานํ
ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  มหาภิญฺตํ  ปตฺโต  ฯ กตเมสํ จตุนฺนํ ฯ
อิธาหํ  อาวุโส  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาปี สมฺปชาโน
สติมา  วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ ฯ เวทนาสุ จิตฺเต ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย โลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺสํ  ฯ  อิเมสํ  ขฺวาหํ  อาวุโส  จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ
ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  มหาภิญฺตํ  ปตฺโต  ฯ  อิเมสํ จ ปนาหํ
อาวุโส  จตุนฺนํ  สติปฏฺฐานานํ  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  สหสฺสํ
@เชิงอรรถ: ม. อาวุโส อนุรุทฺธ ฯ
โลกํ อภิชานามีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๒๓๔-๒๓๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=4537&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=785&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=172              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=785              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com