ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ สุตฺต. องฺ. (๑): เอก-ทุก-ติกนิปาตา

            เอตทคฺคปาลิ
   [๑๔๖]  เอตทคฺคํ ภิกฺขเว มม สาวกานํ ภิกฺขูนํ รตฺตญฺูนํ ยทิทํ
อญฺาโกณฺฑญฺโ ๑- ฯ มหาปญฺานํ ยทิทํ สารีปุตฺโต ฯ อิทฺธิมนฺตานํ
ยทิทํ  มหาโมคฺคลฺลาโน  ฯ  ธูตวาทานํ  ๒- ยทิทํ มหากสฺสโป ฯ
ทิพฺพจกฺขุกานํ  ยทิทํ  อนุรุทฺโธ  ฯ  อุจฺจากุลิกานํ  ยทิทํ  ภทฺทิโย
กาฬิโคธายปุตฺโต  ฯ  มญฺชุสฺสรานํ  ยทิทํ  ลกุณฺฏกภทฺทิโย  ฯ
สีหนาทิกานํ  ยทิทํ  ปิณฺโฑลภารทฺวาโช  ฯ  ธมฺมกถิกานํ  ยทิทํ
ปุณฺโณ  มนฺตานิปุตฺโต  ฯ  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถํ
วิภชนฺตานํ ยทิทํ มหากจฺจาโนติ ฯ
           วคฺโค ปฐโม ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๐ หน้าที่ ๓๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=618&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=146&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=14              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=146              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com