ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ข้อ [๑๔๖].
เอตทัคคบาลี วรรคที่ ๑
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๐ หน้าต่าง.
๑. พรรณาบทเอตทัคคะ
๒. เรื่องพระอัญญาโกณฑัญญะเถระ
๓. ประวัติพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถระ
๔. ประวัติพระมหากัสสปเถระ
๕. ประวัติพระอนุรุทธเถระ
๖. ประวัติพระภัททิยกาฬิโคธาบุตร
๗. ประวัติพระลกุณฎกภัททิยเถระ
๘. ประวัติพระปิณโฑลภารทวาชะ
๙. ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
๑๐. ประวัติพระมหากัจจายนเถระ

.. สารบัญ อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี วรรคที่ ๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 139อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 146อ่านอรรถกถา 20 / 147อ่านอรรถกถา 20 / 596
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=20&A=628&Z=643
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=2634
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=2634
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com