ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๗ สุตฺต. ขุ. ขุทฺทกปาฐ-ธมฺมปทคาถา-อุทานํ-อิติวุตฺตก-สุตฺตนิปาตา

   [๑๕๔]  ๘  เอวมฺเม  สุตํ ฯ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ
วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน
อายสฺมา  มหากจฺจาโน  ภควโต  อวิทูเร  นิสินฺโน  โหติ ปลฺลงฺกํ
อาภุชิตฺวา  อุชุ  กายํ  ปณิธาย  กายคตาย สติยา อชฺฌตฺตํ ปริมุขํ
สุปติฏฺิตาย  ฯ  อทฺทสา  โข  ภควา  อายสฺมนฺตํ  มหากจฺจานํ
อวิทูเร  นิสินฺนํ  ปลฺลงฺกํ  อาภุชิตฺวา อุชุ กายํ ปณิธาย กายคตาย
สติยา  อชฺฌตฺตํ  ปริมุขํ  สุปติฏฺิตาย ฯ อถ โข ภควา เอตมตฺถํ
วิทิตฺวา ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ
   ยสฺส สิยา สพฺพทา สติ   สตตํ กายคตา อุปฏฺิตา
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. ิติ ฯ  ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
   โน จสฺส โน จ เม สิยา   น ภวิสฺสติ น จ เม ภวิสฺสติ
   อนุปุพฺพวิหารี ตตฺถ     โส กาเลเนว ตเร วิสตฺติกนฺติ ฯ อฏฺมํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๕ หน้าที่ ๒๐๒-๒๐๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=4171&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=154&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=103              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=154              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com