ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ สุตฺต. ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา

   [๔๕๓]  |๔๕๓.๑๓๙| ๓ ทหรา ตุวํ รูปวตี อหํปิ ทหโร ยุวา
             ปญฺจงฺคิเกน ตุริเยน    เอหิ เขเม รมามเส ฯ
   |๔๕๓.๑๔๐|  อิมินา ปูติกาเยน      อาตุเรน ปภงฺคุนา
             อฏฺฏิยามิ หรายามิ     กามตณฺหา สมูหตา ฯ
   |๔๕๓.๑๔๑|  สตฺติสูลูปมา กามา    ขนฺธาสํ อธิกุฏฺฏนา
             ยํ ตฺวํ กามรตึ พฺรูสิ     อรติ ทานิ สา มมํ ฯ
   |๔๕๓.๑๔๒|  สพฺพตฺถ วิหตา นนฺทิ   ตโมกฺขนฺโธ ปทาลิโต
             เอวํ ชานาหิ ปาปิม     นิหโต ตฺวมสิ อนฺตก ฯ
   |๔๕๓.๑๔๓|  นกฺขตฺตานิ นมสฺสนฺตา  อคฺคึ ปริจรํ วเน
             ยถาภุจฺจมชานนฺตา    พาลา สุทฺธึ อมญฺถ ฯ
   |๔๕๓.๑๔๔|  อหญฺจ โข นมสฺสนฺตี   สมฺพุทฺธํ ปุริสุตฺตมํ
             ปริมุตฺตา ๑- สพฺพทุกฺเขหิ  สตฺถุสาสนการิกา ฯ
                   เขมา ฯ
@เชิงอรรถ: โป. ม. ปมุตฺตา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๔๖๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9362&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=453&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=453              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=453              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com